Wurayna

Wurayna

“መሰል ዓርሰ ውሳነ” ዶ “ሪፈረንደም “?

ፅንሰ-ሓሳብ ትካላውነት

  ንድፈ ሓሳብ ትካላውነት ብዝሕ ዝበሉ ትካላውነት ዝቓንዩ ናይ ኣተሓሳስባ ኣስኳላት ዋላ’ኳ እንተሃለዉ እቶም ብንድፈ-ሓሳብ ዓብለልቲ ዝኾኑ ሰለስተ ስነ-ማሕበረ-ሰባዊ ትካላውነት፣...

ባህጊ ተጋሩ

ባህጊ ተጋሩ

ባህጊ ዝበሃል ሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ውለቃዊ ወይ ማሕበሰባዊ ምዕባለኡ ንቀፃሊ እዋን ንክኾኖ ወይ ንክኽወነሉ ዘደልዮ ወይ ዝትምነዮ...

Page 1 of 2 1 2

Tags