“መሰል ዓርሰ ውሳነ” ዶ “ሪፈረንደም “?

ናይ ፍልጠት ኢንዱስትሪ ንኹለመዳያዊ ዝላ አብ ትግራይ

ብ ተጋዳላይ ተኽለብርሃን (ደ/ር) መእተዊ ትግራይ መበገሲት ስልጣነ ሃገርና እያ፡፡ ብታሪኽ ሃፍታ ካብተን አብ ዓለምና አብ ቀዳማይ መስርዕ ዝስርዓ ሃገራት ሓንቲ እያ እንተትብሃለ ምግናን አይኸውንን፡፡ ህዝቢ ትግራይ ንብዙሕ ዘመናት ነፃነት ንምጉዕፃፅ ዝተፈተኑ ወራራት አብ ምፍሻልን...

Read more

ሓፀርቲ ዜናታት