ንተጋሩ ከገድሱና ዝግብኦም ዓበይቲ ኣጀንዳታት

(ብተሾመ በየነ በርሀ) ሓጺር መእተዊ ሓፈሻዊ ዕላማ እዚ ጽሑፍ ብመንጽር ሓደሽቲ፡ ሕሉፋትን ናይ መጻኢን ምዕባለታት ፖለቲካ ሃገርና ተጋሩ ክንሕዞ ዝግባእ ኣረዳድኣን ክንሰርሓሉ ዘለና ለውጢን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ሕቶ መበገሲ መልሲ ንምሃብ እዩ፡፡ ኣብ ትግራይ ኣብ ፖለቲካዊን ትካላዊን ብውሱን ውን ኣብ ኢኮኖሚ መዳያት ብርክት ዝበሉ ወሰንቲ ሕጽረታትን ድኽመታትን ከምዘለዉ ንርኢ …

Read More »

ትግራዋይ መንነት?

መበገሲ ሓሳብ ትግራዋይነት እንታይ እዩ? መቦቆሉ ካበይ እዩ? ናበይ ገፁኸ የምርሕ ኣሎ? በየናይ መንፊታዊ መዐቀኒ ንምዝኖ? ብተግባር ከመይ ንገልፆ? ሓቂን ሓሶትን ከመይ ንፈልጥ? ስርወ መሰረቱ እንታይ እዩ? ዝብሉ ናይ ፍልስፍና ሕቶታት ኣልዒልካ መልሲ ምእላሽ መሰረት ስልጣነና ዝኾነ መንነትና ኣለሊና ንቕድሚት ክንምርሽ ካብ ዘኽእሉና ናይ ኩሎም ፃዕሪታት እቲ ዝዓበየ ርእሰደብሪ ጉዳያት …

Read More »

እምንትና ኣብ ባዕልና!

ጉዕሽ ወዲ’ንከረ ህወሓት በቢዝሓለፍካዮ ብከቢድ ንስሃን ነስሓን  ጥዋዕ ክብል ኢሉ ንርኢ ኣለና። ኣቦይ ስብሓት “እቲ ውድብ ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት  ህይወት ኣይነበሮን” ኢሎም። ኣይተ ስዩም መስፍን ድማ እናኸሓድና እናኸሓድና ኣበይ ከምእንዓልብ ጨኒቑና ነይሩ ኢሎም። ይትባረክ ዝተባህለ ማእኸላይ ኮሚቴ ድማ ጋዜጠኛታት ኣኪቡ፤ “ዝትክእ ዘየዳለና ኮይንና ‘ምበር   ብ45 ማእኸላይ ኮሚቴና ክንባረር ምተገበአና። …

Read More »

መበቆላዊ ፍልጠትን ማሕበራዊ ፀጋታትን ንኹለመዳያዊ ዝላ!

ዝኾነ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መበቆላዊ ፍልጠትን ጥብበን ኣለዎ እዩ። ከም ህዝቢ ትግራይ ዝበለ ስሙይ ስልጣነ ዝነበሮ ህዝቢ ድማ ዝያዳ ዘሕቡኑን ዘሕርኑን ኣሰር እቲ ስልጣነ ዝኾኑ ተቐዲሖም ዘይውድኡ መበቆላዊ ፍልጠታትን ማሕብራዊ ፀጋታትን ይህልውዎ። እዞም ማሕበራዊ ክብርታትን ጥበብን/ፍልጠት ትግራዋይነት መሰረት ዝገበረ ኩለ መዳያዊ ናይ ምዕባለ ተበግሶታት ክቀፃፀል ምግባር ድማ መንነታዊ ዓርሰ …

Read More »

ፅፈት ኣጠቓቕማ ቓላት ትግርኛ፡ ገምጋማዊ ፅሑፍ

ለኣከ መኮነን ተስፋይ   መእተዊ      እዛ ፅሕፍቲ ብዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ክፍሊ ትምህርቲ ስነ-ፅሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጥሪ 2009 ዓ.ም. ንኽካየድ ተገይሩ ብዝነበረ ፃውዒት ዋዕላን መፅናዕታዊ ፅሑፍን ዘዳለኹዋ እያ ነይራ፡፡ እቲ ዋዕላ ብምምሕዳራዊ ዓንቀፍቀፋት ከም ዝተሰረዘ ተገሊፁ ብድሕሪኡ ምትራፉን ከምሓዱሽ ምክያዱን ሓበሬታ የብለይን፡፡ እታ ሽዑ ኣዳልየያ ዝነበርኩ ፅሕፍቲ ዳርጋ ከም …

Read More »

ትግራይ ንጀጋኑ ደቃ ብዘይኣፈላላይ ከተመስግን እያ፡ ሰኑይ!

ዕለተ ሰኑይ ለካቲት 2011 ንትግራይ፡ – ፍሉይ ናይ ክብሪ ብዓል ኮይኑ ክውዕል – ፍሉይ ናይ ሓድነት መደረኽ ኮይኑ ክውዕል – ጀጋኑ ደቃ ከካብ ዘለዉዎ ተኣኻኺቦም ኣለናልኪ ክብልዋ እዮም። ንሳ ድማ እኾርዕልኩምን እሕበነልኩምን ኢላ ክብራን ኣድናቖታን ብፍሉይ ሽልማት ክትገልፀሎም እያ። ~ ሰኑይ ፍሉይ ናይ ምስጋናን ክብርን ሽልማት ካብ ዝወሃቦም ጀጋኑ ደቂ …

Read More »

ሕቶ ብሄር(ተኝነት) ኣብ ዘበናዊት ኢትዮጵያ – ግደ ተጋሩ ኣብ ምምላስ እቲ ሕቶ

(ብጌታቸው አረጋዊ) ድሕረ-ባይታ ከይዲ ምስረታ ሃገርነት ወይ መንግስትነት ( ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ዓለም ) ኣብ ከይዲ ጐንፂ ገዛእን ተገዛእን ፣ላዕለዋይን ታሕተዋይን፣ ግብሪ መኽፈልን ከፋሊን ፣’ዓብላልን ተዓብላልን፣ ኣነ፡ ኣነ እባ ኣብ ዝብል ህልኽ ብኡ ልክዕ ግዝኣት  ናይ ምስፍሕፋሕን ሓይልኻ ምጥንኻርን ዘሎ ምስሕሓባት ዝፍጠር ወሰን ምኽላልንምጥያሽ መሓውራዊ ተዋረድ ዘለዎ …

Read More »

ሓለዋ ሕድሪ ታሪክ እንታይ ንግበር?

ሓለዋ ሕድሪ ታሪክ እቲ መንነቱ ካበይ ከምዝጅምርን ከመይ ከምዝተሃነፀን ዝግደስ ዜጋ ነቶም ብወለዱ ዝተሰርሑ ቅያታትን ሰብ ታሪኽ ዝኾኑ ሕሉፋት ንክዝክርን ንክፈልጥን፣ ታሪኮም ካብ ወላዲ ናብ ውሉድ ብሕልፍ፣ ዝወረሶም ቅስታት ንከናኸን፣ ክሕልው፣ ኣጉሊሁ ናብ ወለዶ ከመሓላልፍ ንምዕባለ ወዲሰብ ዘበርክቶ ብፅሒት ከምዝፍለጥ ክገብርን፣ እቲ ዝነብረሉ ከባቢ ብዘይብርሰትን ብኽነትን አማዕቢሉ ክውርስ፣ ክፃሓፈሉን ክፍለጥን …

Read More »

መልእኽተ ውራይና

ዝኸበርኩም ፈተውቲ ዓድኹም፣ ተገደስቲ ቋንቋ ትግርኛን ስነ ፅሑፍን፣ ተገደስቲ ምህላው መሰል ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ፣ ተገደስቲ ኩለ መዳይ ዉራይ ትግራይን ህዝባን….መብዛሕትኹም ከም እትርድእዎ ኣብ ትግራይ ውልቀ ሚድያ ብዘይ ምህላው፣ ሰብ ዝደለዮ ሓሳብ ብነፃ ንምሽርሻር ከይፅገም ካብ ዝብል ተበግሶ ‘ውራይና’ እትብል ወርሓዊት መፂሄት እናዳለና ንኣስታት ክልተ ዓመት ዘሊቕና። ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈልናሉን ዓንያ …

Read More »

ስለምንታይ 11 ለካቲት ብድምቀት ነኽብራን ንዝክራን?

1) ናይ ሓዱሽ ታሪኽን ሓዱሽ ምዕራፍን በኳሪት ዕለት ስለ ዝኾነት 2) ኣብቲ ጉዕዞ ቃልሲ ዝተሰውኡ ጀጋኑና ንምዝካርን ሕድሮም ከምዘይንጠልም ንምዝኽኻርን 3) ንቲ ንምእማኑ ዘፀግም ጅግንነት፣ ውፍይነት፣ ብፃይነትን ዓወትን ዝተረኣየሉ ቃልሲ ዘለና ክብሪ ንምግላፅን፣ ንቲ ከይዲ ዝመርሑ፡ ኣብቲ ከይዲ ዝተሳተፉ ጀጋኑና (ህልዋትንን ስውኣትን) ኩሎም ዘለና ኣድናቖትን ክብርን ንምግላፅ 4) መስተንክራዊ ታሪኽ …

Read More »