መሐንኮል መንገዲ ልምዓት ምፅራይ ከም ቀዳምነት!

ከም ትግራይ፡ ከም ተጋሩ ዳርጋ ኩላትና እንስማመዓሉ ቀንዲ ውራይና ልምዓት ትግራይ ምርግጋፅ እዩ። ልምዕትን ጥንክርትን ትግራይ ብምህናፅ እዩ ተፃብኦታት እውን ምምካት ዝክኣል፡ ብስሩ እውን ልምዓትን ብልፅግና ምርግጋጋፅ ባዕሉ ዕላማን ሽቶን እዩ። እዙይ ክንገብር ግን ናብቲ ንደልዮ ሽቶ እንኸደሉ መንገዲ ዝዓፅውን ዘዕንቅፉን ውሽጣዊን ደጋውን ተፃብኦታት ብቐዳምነት ምልላይን ምምካትን የድሊ። ብፍላይ ድማ …

Read More »

ክልል ትግራይ ኣብ ክሊ ዓባይ ሃገር ትዓቢ

ዳዊት ሀይለ፡  ምሁር ስነ-ቑጠባ እንትኸውን ንሪኢቶኹም dawith1972@gmail.com   ኣብ ዝሓለፈት ሕታም መፅሄት ውራይና ሓውና ግርማይ በርሀ “ትግራይ ሃገር ምኳን ዝግበኣን ዘዋፅኣን ብሄር እያ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝፀሓፎ ፅሑፍ ኣንቢበዮ። ነቲ ዘቕረቦ ሓሳባት’ውን ተዘይደገፍክዎ ንፍሰት ሓሳባቱን መርትዖታቱን ከየድነቕኩ ክሓልፍ አይደልን። ብወገነይ ትግራይ ከም ሃገር ደው ኢላ ካብ እትርበሖ ንላዕሊ፣ ኣብ …

Read More »

ልምዓታዊ ዴሞክራሲያዊ (ወያናይ ዴሞክራሲያዊ) መስመር ንህንፀት ምዕቡል ርእሰማላዊ ስርዓት

ኣማኑኤል ኣለማማሁ (ወዲ መረሳ) ami4410@gmail.com ህውሓት ህዝቢ ትግራይ ብቀንዱ እንዳገበርዎ ካብዝመፁ መሪርን ህልኽካ መወድኢ ነገር ግን ትዕግስትን ምስትውዓልን ካበዝሓትት ቃልሲ ንህዝቢ ትግራይ ወይን ከዓ ህዝቢ ኢትዮጲያ ጥራሕ እንተይኮነ ንኹሎም ውፁዓትን ካብድኽነትን ክናገፋ ዝደልዩ ኣህዛብ መርኣይ መንገዲ ዝኽውን ስነሓሳብ (ideology) ብተግባር ተፈቲንካ ምውላድ (ምፍጣር) ምኽኣል ክኽበር ዝግብኦ ዓብይ ተግባር እዮ፡፡ ከም …

Read More »

ናይ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረ ሰባት – ዘይምዕሩይ ስልጣነን መንነትን

  You can’t make an omelet without breaking a few eggs – [ቁሩብ] እንቁላሊሕ ከይሰበርካ፤ ኦመሌት ምስራሕ አይትኽእልን – ቭላድሚር ኢሊች ሌኒን       ፩ ስልጣነ (civilization)፤ ብዝተፈላለዩ ምሁራት ብዝተፈላለየ መልክዕ ተገሊፁ እዩ፡፡ ብዝተፋላለዩ ምሁራት ብዝተዋህቦ ገለፃ መሰረት፤ እቲ ውሩይ ኣሜሪካዊ ናይ ፖለቲካ ሳይንስ ተማራመሪ ሳሙኤል ፊሊፕስ ሃንቲግተን (1996 …

Read More »

ትግራይና ሃመይ ነልምዓያ?

ብ ኣርኣያ ኣብርሃ መድሃንዬ (ዶ/ር) መእተዊ፥ ኢትዬጵያ ትኹን ክልልና ትግራይ ኣብ ዓለም ብድኽነትን ድሕረትን ቀዳሞት ከምዝኾና ዝፍለጥ እዩ። ዋላ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓሰርተ ዓማዊቲ ኣንፃራዊ ዝኾነ ሰላምን ርኡይ ዝኾነ ልምዓት እንተነበረ፤ሐዚ እውን ድኽነትን ድሕረትን ቐንዲ መግለፂ ህዝብናን ሃገርናን እዬም።ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ከም ድኽነትን ድሕረትን ንህዝብና ዓብዪ ሓደጋን ፀላእን የብሉን።ስለዝኾነ ድማ …

Read More »

ቅልጡፍ ልምዓት ኣብ ትግራይ

ኣማኑኤል ኣለማማሁ (ወዲ መረሳ) ami4410@gmail.com ቅድም ኣብ ዝብለ ፅሑፈይ ውያናይ ዲሞክራሲያዊ ስነ ሓሳብ እንታይነትን ትርጉምን ገሊፀ ስለዝነበርኩ ናበኡ ክምለስ ኣይደልን፡፡ ብመሰረት ቀንዲ እምነት እቲ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ስነሓሳብ ምዕሩይን ሓዋሲን ልምዓት ኣብ ትግራይ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጲያ ምምፃእ ምኽኣል (inclusive development) እቲ ናይ ልምዓት ኣንፈት ቀንዲ መሰረቱ ነቲ ገባር ደርቢ ከመይ ናብ …

Read More »

ሕቶ ዋንነት ስራሕ ባንኪ ክልላዊ መንግስታት፡- ሕገ መንግስታዊ መሰል ዓርሰ ውሳነ ልምዓት? ወይስ ሓለፋ?

ብ ኣታኽልቲ ሃይለስላሴ ገብረሚካኤል ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቤት ትምህርቲ ሕጊ (Email: atakilti.haileselassie@gmail.com) ሓፈሻዊ ድሕረ ባይታ ብልምዓታዊ መንግስቲ ስርዓተ ኢኮኖሚ ዝምራሕ መንግስቲ ኢህወዴግ ብብሕትኡን (Monopoly) ንውልቀ ዘፈር ኣብ ዝተፈቐዱን ካብ ዝሓዞምን ዘንቀሳቕሶምን ቀንዲ ዘፈራት ኢኮኖሚ ፋይናንስ እቲ ወሳናይ ግድ ዝፃወት ክፍለ ኢኮኖሚ እዩ። ኣብዚ መዳይ ድማ ዘፈር ስራሕ ባንኪ ዝርከቦ እንትኸውን ኣብ …

Read More »

ትግራይ ሃገር ምዃን ዝግብኣን ዘዋፅኣን ብሄር እያ!

ብ ግርማይ በርሀ   መእተዊ ትግራይ ብሄር ምዃና ንኣብዝሓ ትግራዋይ እንታይነት ብሄር ብውነን ብቕንዕናን ንዝርዳእ ዝኾነ ካልእ ሰብ እውን ብቐሊሉ ክርአ ዝኽእል ሓቂ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ፅሑፍ ብሄር ክንብል እንተለና እንታይ ማለትና ምዃኑ ንምግላፅን በቲ መግለፂ ንሱ ድማ ብርኪ ብሄርነት ትግራይ መዚንካ ምብጋስን ኣድላዪ እዩ። ኣብዚ ፅሑፍ እዙይ ብሄር ማለት …

Read More »

ANNOUNCEMENT

Institute for Sustainable Development is an Ethiopian Resident’s Civil Society Organization legally registered by Ethiopian Charities and Societies Agency, working in different regions of Ethiopia for sustainable ecological and social development by working with people and organizations at the grassroots level. Designing and implementing sustainable development strategies to address the …

Read More »