ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ? እንታይ ክገብር ይግበኦ?


መእትዊ
ቅድሚ ዕስራን ሓሙሽተን ዓመታት ኢህወደግ ንናይ ደረጊ መንግስቲ ብውግእ ብምስዓር ፖለቲካዊ ስልጣን ድሕሪ ምቁፅፃሩ ሰለይ እናብሉ እናዓበዩ ዝመፁ ፖለቲካዊ ፀገማት ብግልፂ ጎሊሆም ክረኣዩ ጀሚሮም ኣለዉ፡፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ገዛኢ ውድብን ንሱ ዝመረሖ መንግስትን ምህላው እዞም ፀገማት ኣሚኑ ንምፍተሖም እናተንቀሳቀሰ፤ ምዝራብ ካብ ዝጅምር ፀኒሑ ኣሎ፡፡ እዚ ኩነታት ንዝኾነ ናይ ዓዱ ደሕንነትን ሰላምን ከምኡ እውን ቀፃልነት ዘለዎ ስነ-ቁጠባዊ ዕብየትን ማሕበራዊ ምዕባለን ንዝምነ ፈታዊ ሃገር ዝኾነ ዜጋ ከተሓሳስቦ ግድን እዩ፡፡ ኣብዚ ጉዳይ ዝተፈላለዩ ሪኢቶታት ይቐርቡ ኣለዉ፡፡

ኣብ መፋርቕ  እዛ ወርሒ  ጥሪ 2008 ዓም፤ ኣብ ኣዳራሽ ሰማእታት 1500 ሰብ ዝተረኽቦን “ሰናይ ምምሕዳር” ዝተሰየመን  ኮንፈረንስ  ተኻይዱ ነይሩ። ወናኒ ወይ ፀዋዒ  እቲ ኮንፈረንስ ውድብ ድዩ መንግስቲ ኣይተፈልጠን።  ኣብ ትግራይ ስራሕን ሓላፍነትን ክልቲኦም ኣካላት  ናይ ምትሕውዋስ ባህሊ ብህዝቢ ስለዝተለምደ ግን ብዙሕ ተዓዛቢ ኣብዚ ጉዳይ  ተዋፀኦ  ኣይደንፀዎን። እቶም ዝተወከሉ  ህዝቢ ዝመረፆም ምኳኑ ብካድረታት ክውረ ዝቐነየ ኮይኑ፤  ገሊኦም ግን ኣባላት ውድብ ስለዝኾና መፂእና ይብሉ።

ኣይተ ዳንኤል ወልደሚካኤል ኣብ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ በዓል ሞያ ኢቲሞሎጂ( ምክልኻል ባልዕ) እንትኾኑ፤ ኣብታ ብክልል ደረጃ ተጣይሻ እትንቀሳቐስ ዘላ ዓባይ ኮሚቴ ፀረ ኮቸነል ኣባል እዮም።

ኣብ ዝሓለፈት ሕታም መፅሄት ውራይና ፤ ኮቸነልን ጥፍኣቱን፤ ምክልኻሉን ጠመትኡን ኣመልኪቱ ስፍሕ ኢሉ ዝቐረበ ፅሑፍ ኣንቢቦም መልሲ ክህቡ ናብ ቢሮና መፂኦም።