ኣብዚ ሐዚ እዋን ዝኒሀ ናይ ዓድና ኩነታት እንታይ ይጠልበና ኣሎ ኢልና እንተሓቲትና ነፃ ኮይንካ ምዝርራብን መፍትሒ ሓሳባት ምንዳይን ዝብል አዩ ግቡእ መልሲ ክኾን ዝኽእል። ብርክት ዝበሉ ሰብ ተሞኩሮ “መፍትሕታት ኣብዛ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገማት” ኢሎም ካብ ዝፍንውዎም ዘለው ነጥብታት እቲ ዝዓዘዘ ሚዛን ዝወስድ “ኩሎም ሓይልታት ብሓባር ዝዝትዩሉ መድረኽ ምፍጣር” ዝብል እዩ። እዙይ ንምግባር ድማ ነፃ መድረኽ ዝፈጥራ ነፃ ትካላት ወይ ውዳብታት ክህልዋ ግድን ይብል። እቲ ሃገራዊ ኩነታት ብኸምዚ ዝበለ ኣገባብ እንተዘይተኸይዱ፤ ኢህወደግ ብዝገብሮ ፃዕሪ ጥራይ ክፍታሕ እዩ ዝብል ተስፋ ዘለዎ ለባም የልቦን። ንህልውና ዓድን  ምርግጋፅ ዘላቒ ረብሓ  ህዝብን ክበሃል ድማ ክትግበር ዝግበኦ አዩ። እዙይ ንመራሒ መንግስቲ ዝኾነ ኢህወደግ ጥራይ ዝሕደግ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ዜጋ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ዝከኣለና ክንገብር ይግባእ።

ናብ ናይ ትግራይ ኩነታት እንትንመፅእ እውን ተመሳሳሊ ነገር ምግባር ከድሊ እዩ። ካብቲ ካብ ትምክሕተኛታትን ካልኦት ፀረ ህዝቢ ትግራይን ዝመፅእ ዘሎ ዘመቻታት ወፃእ ንህልውናን ሓድነትን ተጋሩ ኣብ ሓደጋ ዘእትው ዝተረሓሓቐ ኣርኣእያ ዘለዎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ትግራይና ውሽጢ ኣለው እኳ ዝበሃል እንተዘይኮነ፣ ንቲ ካብ ደገ ክመፀና ዝኽእል ሓደጋ ንምኽልኻልን ኣብ ዓድና ዘለው ናይ ህዝብና ጠለባት ንምምላስን ክበሃል ግን ንሕና እውን ምዝርራብ የድልየና እዩ። ብመሰረት እቲ ጭቡጥ ነባራዊ ኩነታት ኣብ ትግራይ ክዘራረቡን ክማየጠን ዘለዎም እቲ ህዝቢን ገዛኢ ፓርቲ ህወሓትን እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ። አዙይ ድማ

ህወሓት ባዕሉ ብዝገብሮም መድረኻት ጥራሕ ክኸውን የብሉን። ናይ ግድን ኩሉ ነገር ካብ ናይ ሓደ ውድብ ድሌት እናተበገስና ክንርኦ የብልናን። ናይ ህዝቢ ድሌት እንታይ እዩ? ዘላቒ ረብሓና ከመይ ይረጋገፅ? ኣብዛ ሃገር ዝህልወና ዕድል እንታይ ክመስል ኣለዎ ከመይ ከ ክረጋገፅ ኣለዎ? ኢልና ክንዝቲ ይግባእ። እዙይ ንምፍላጥ ድማ ምዝርራብ የድልየና። ህዝቢ ድማ ድሌቱ ዝፍለጥን ክውከል ዝኽእልን ብትካላትን ውዳበታትን ስለ ዝኮነ ነፃ ዝኾና ናይ ህዝቢ ውዳብታትን ትካላትን ምህላው ኣገዳሺ ይገብሮ።

ናይቲ ህዘቢ ሕቶን ጠለብን ክነፈልጥን ፈሊጥና ክንዘራረብን ድማ ከዘራርበና ዝኽእል ነፃ መድረኽ ዝፈጥር ነፃ ትካል ወይ ውዳበ የድልየና። መንኣሰይ፣ ሙሁራት፣ ሃፋትም፣ ተጋደልቲ፣ ወዘተ ዘለውዎ ካብቶም ልሙዳት ህወሓት እተጣይሾምን እትቆፃፀሮምን ውዳብታት ወፃእ ዝኮነ ሓበራዊ መዘራረቢ ትካል ክህልውና ክንገብር ኣለና፤ እዙይ ግዜ ዘይህብ ጉዳይ እዩ፤ ህወሓት ዝቆፃፀሮ ትካለን ውዳብን እንተደልዩ በዚሕዎ አኳ እቲ ዘለዎ ይሓዝ።

አዙይ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክመፅእ ይኽእል፤ ብመያ፣ ብዘፈር፣ ብተገዳሽነትን ተወፋይነትን ወዘተ ከከም ዝጥዕም ኣብ ገሊኡ ብሓባር ኣብ ገሊኡ በቢዝጥዕመካን በቢዘፈርካን ዝገለፅ ውዳብታትን ትካላትን ምህላው ግድን እዩ ንብል ብኣፅነኦት። እቶም ውዳብታት ብፖለቲካዊ ውድብ ክኾኑ የብሎምን ኢልካ ዕፅው ዝግበር እኳ እንተዘይኮነ ሐዚ ዝጠልብ ግን ካብ ፖለቲካ ነፃ ውዳብታት ይመስለና።

ኩሉ ንዓዱ ዝግደሽ ትግራዋይ ኣብቲ ብሃገር ድረጃ ክህሉ ዝግበኦ ምንቅስቓስ ክፃወቶ ዝግባእ ተራን መሪሕነትን ምፅዋት ኣገዳሺ ኮይኑ፤ ኣብዚ ግዜ እዙይ ግን ከም ተጋሩ ጉዳይና እንዝትየሉ ኩነታት ምምችቻው ንፅባሕ ክብል የብሉን። ብድፍረት ምዝራብ፣ ኩሉ ነገር ካብ ረብሓ ውድብ እናተበገስካ ዘይምርኣይ፣ ኣብ ትግራይ ዘለው ፀገማት ሳይነሳዊ ብዘኾነ መንገዲ እናፅናዕኻ ምትንታን፣ ካብኡ ተበጊስካ ድማ ካብ ስሚዒታውነትን ኣድላውነትን ነፃ ዝኮኑ መፍትሒታት ምጥቋም ወዘተ እዩ ኣካይዳና ክኸውን ዘለዎን ክንለምዶ ዘለናን።

ተጋሩ ነፃ ናይ ሰቪክ ማሕበራትን ውዳበታትን ንምፍጣር ክገብርዎ ኣብ ዝግባእ ኣገዳሽን እዋናውን ምንቅስቓስ ውራይና ዝከኣላ ግደ ንምፅዋት ብትግሃት ከም እትሰርሕ ድማ ቃል ክንኣቱ ንፈቱ።