ኣብ ላዕሊ ከም ዝተገለፀ ሃገርና ኣብ  ውሽጢ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትርከብ፡፡ እዚ ቅልውላው ነቲ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት መሰረት ጌርካ፤ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዘኽእል ፖለቲካዊ ከይዲ ኣብ ቀረባ እዋን እንተዘይ ተጀሚሩ ሃገርና ከም ሓደ ህልውናን ሉኣላዊትን ዝሓለወ ሃገር ንምቕፃል ኣፀጋሚ ናብ ዝኮነሉ ኩነታት ክንበፅሕ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ፡፡ ናይዚ ሕዚ ሃገርና እትርከበሉ ፖለቲካዊ ኩነታት

ቀንዲ ምክንያት ድማ እንተነኣሰ ኣብቲ ሕገ-መንግስቲ ዝተቐመጡ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ምትግባር ዘይምኽኣል እዩ፡፡ ንመፍትሒኡ ሰፊሕ ዴሞክራስያዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ብምፍጣር ክጅመር ኣለዎ፡፡ በቲ ሕገ-መንግስቲ ኣፍልጦ ዝረኸቡ ዴሞክራስያዊ መሰላት ኣብ ተግባር ንምውዓል ዝጅመር ፖለቲካዊ ከይዲ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ምህዳር ዴሞክራሲ ብምስፋሕ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክህልዎ ዝግባእ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ክውስኽ ምግባር፤ተኣማንነት ዘለዎ ምምሕዳር ንምምስራትን ድሕሪ እዙይ ድማ ናይቲ ዴሞክራሰያዊ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ዕምቆትን ስፍሓትን እናወሰኸ፤እናደልደለን ዝኸደሉ መንገዲ ምዕራይ ይኸውን፡፡

20160516 054220 1

20160516 052015 1

ሕዚ ሃገርና ካብ ዘላቶ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንምውፃእ ኣብቲ ሕገ-መንግስቲ ዝተረጋገፁ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ብዘይ ምንም ምሽርራፍ ኣብ ተግባር ብምውዓል፤ ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ብዘይ ምንም ፅዕንቶ ብስላማዊ ፖለቲካዊ ውድድር ዝሳተፍሉ ኩነታት ብምምችቻው ክጅመር ይግባእ፡፡

ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ሕብረተሰብ ብሲቪክ ማሕበራት ኣቢሉ እዚ ብተናፀልን ብውልቀን ዝገብሮ ሰፊሕ ተሳትፎ፤ ሕዚ ሃገርና ዘላቶ ፖለቲካዊ ኩነታት ብዕቱብ ክግንዘብ ብምግባር ፖለቲካዊ ተሳትፍኡ ከዕቢ ይግባእ፡፡ ኣብ ከይዲ ድማ ህዝቢ ኣብ ኣሰራርሓ መንግስቲ ዘለዎ ፅዕንቶ ዘዕብየሉ፤ ብሰፊሕ ህዝባዊ ተሳትፎ ዝምራሕ ፖለቲካዊ ስርዓት ዝበለፀ ምትእምማን ዝፈጥረሉ፤ ቅሬታታቱን ዝሪኦም ጉድለታትን ብዘይ ፍርሒ ዝመኻኸረሉ፤ ካብዙይ ተላዒሉ ድማ መፍትሒ ዘቕርበሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ክፈጥር ኣለዎ፡፡ ምስ እዚ ጎኒ ንጎኒ እቲ ሕብረተሰብ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስብኡ ምሰ ዝጥዕሞን ናይ ሃገርና ፖለቲካዊ ፀገማት ክፈትሕ ይኽእል እዩ ኢሉ ዝኣምነሉ ፖለቲካዊ ፓርቲ  ብእምነት ዝውደበሉ ኩነታት ክመቻቾ ይግባእ፡፡ ኣብዚ ከይዲ በብግዚኡ እናተጠናኸረ ሰላማውን ዴሞክራሰያውን ብዝኾነ ኣግባብ እዞም ፀገማት ብምፍታሕ እቲ ቅልውላው ምውጋድ ዝከኣለሉ ኩነታት እናጎልሀ ምምፅኡ ዝርእየሉ፤ብምኳኑም ኣብ መንጎ እቲ ሕብረተሰብን ሓይልታት ፖለቲካን ዝህሉ ምትእምማን እናጠንከረ ዝኸደሉ ኩነታት ክፍጠር ይግበኦ፡፡

ኣብ መወዳእታ ድማ ግዜን ሕግን ሓሊኻ ዝግበር ነፃ፤ ዴሞክራስያዊ፤ ምልኣተ ህዘቡ ዘሳተፈን ተኣማንነት ዘለዎም ዓለም ለኻዊ ተዓዘብቲ መረፃ ዝተሳተፍሉ መርፃ ብምክያድ እቲ ሕብረተሰብ ዝደልዮ ፖለቲካዊ ፓርቲ ክምረፅ ምኽኣል ይግባእ፡፡ ሓይልታት ፖለቲካ እውን ካብዚ ከይዲ ዝርከብ ውፅኢት መረፃ ብፀጋ ዝቕበልሉ፤ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ዝስማዕምዕሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ፡፡

እዚ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ዝሓትት ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ ዝቕፅል ዘመነ መረፃ ዘብቅዕ ፖለቲካዊ ከይዲ ንምፍፃም ኣብ ሃገርና ካብ ዝርከቡ ፖለቲካዊ ፓርትታት ተስማዕሚዖም ዝኽእልዎ ነዚ ከይዲ ዝመርሕ መሓውር ክፍጠር ይግበኦ፡፡ እዚ ምስ ፖለቲካ ፓርትታት ብምስምማዕ ዝፍጠር ዕላምኡ ኣብ ላዕሊ ንዝተገለፁ ኩነታት ምዕዋት ዝኾነ ኣካል ካብ ናይ መንግስቲ ዕለታዊ ስራሕ ተፈልዩ ቀንዲ ስርሑ ዘሎ ቅልውላው ኣብ ምፍታሕ፤ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀ መረፃ ምክያድ ይኸውን፡፡ ኣብዚ ወቕቲ እቲ ናይ መንግሰቲ መሓውር ዕላታዊ ስርሑ ከይተኣጓጎለ ከም ዝነበሮ ስርሑ ይቕፅል፡፡ እዚ ከይዲ ንዝተዓለመሉ ሽቶ ክወቅዕን ብዝተሳኸዐ ኩነታት ክጠናቐቕ ብፍጥንት ክሳብ መፃኢ መረፃ ዝለዓለ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ፡፡

እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተቐመጡ ዕላማታትን ናይ መፍትሒ ሓሳባትን ተግባራዊ ንምግባር ካብ ምዝራብ ምፅሓፍን ዝሓለፈ ብርክት ዝበሉ ጭቡጥ ስራሕቲ ከም ዘለዎም ግልፂ ይመስለኒ፡፡ እዚ ሰፊሕ ስራሕ ብዝተፈላለዩ ሙያ (Discipline) ፍልጠት ዘለዎም ሰባት መጀመርያ እቲ ሓሳብ ብኣግባቡ ኣጠናኺሮም እንተዘቕምጥዎን ካብዙይ ዝተልዓለ ዝርዝር ትልሚ ወፂእሉ እንተዝትግበር ዝበለፀ ውፅኢት ይህልዎ እብል፡፡  እዚ ምንቅስቓስ ገዛኢ ፓርትን ንሱ ዝመርሖ መንግስትን እቶም ፀገማት ብግልፂ እናተዛረቦምን ንምፍታሕ ድሌት ዘለዎ ምዃኑ እናገለጸን ስለ ዝኾነ፤ ኣብ ውሽጡ ዘለው ፀገማት (እቶም ፀገማት ንምፍታሕ  ዝገብሮ ምንቅስቓስ ዘይድግፉ ኣካላት ከምዘለው ግልፂ ስለ ዝኾነ) ፈቲሑ፤ ኣካል ምፍታሕ እቲ ፀገም ክኸውን እዩ ካብ ዝብል እምነት ይብገስ። መፍትሒ ሓሳባት ሓፈሻዊ ባህሪ ገዛኢ ፓርቲን ካልኦት ሓይልታት ፖለቲካን ብሓባር፤ ሕገ መንግስቲ ዝፈቕዶም መሰላት ብሙሉእ ከይተሸራረፈ ተግባራዊ ንምግባር ዘክእል ኩነታት ንምፍጣር ይኸውን።

እቲ ዝተጠቐሰ ኩነታት ንምፍጣር እንታይ ክግበር ኣለዎ ንዝብል ሓሳብ፤ ሓይልታት ፖለቲካ ባዕሎም ብዝገብርዎ ምኽክርን ልዝብን ዝርዝር ኣካይድኦ ዝውሰን እንተዝኸውን ይምረፅ። እዚ ከምዘሎ ኮይኑ ሓደ ሓደ ክርኣዩ ዘለዎም ጉዳያት ንምጥቋም ግን መሊስካ ክርኣዩ ዝግበኦም ሕግታት ክህልዉ እዮም። ንኣብነት ሕግታት መረፃ፣ ሰላማዊ ሰልፊ፣ ናይ ሚድያን ፓረትን ምዝገባ ወዘተ። ብሓፈሻ ህዝቢ ወዲቡ ሓሳቡ ብነፃ ገሊፁ፣ ናብ ድላዩ ፖለቲካዊ ውድብ ተፀንቢሩ ብድልየቱ ክመርፅ፣ ውድባት ሓሳባቶም ብድላዮም ብናይ መንግስቲ ሚድያ ሓዊሱ ብዘይ ዝኮነ ፅዕንቶ ክገልፁ፣ ብመንፅር ሕጊ ኩነታት ምምዕርራይን ኣብ ተግባር ክውዕልን ምግባር።

ከም ብሓዱሽ ክውደቡ ዝግበኦም ኣካላት እውን ክህልው እዮም። ንኣብነት መረፃ ቦርድ፤ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት፣ መንግስታዊ ሚድያታት ወዘተ። ውፅኢት እቲ ሓፈሻዊ ምንቅስቓስ ዝልካዕ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝለዓለ ምንፈስ ምትእምማን ብምፍጣር ነፃ ዴሞክራስያዊ መረፃ ተኻይዱ፤ ውፅኢቱ ተኣማንነት ዘለዎ ኮይኑ ክፍፀም እንትኽእል እዩ።

ኣብዚ ከይዲ ሓይልታት ፀጥታ ከምቶም ካልኦት ናይ መንግስቲ ፈፀምቲ ስራሕ ኣካላት ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ኢድ ካብ ምእታው ክዕቀቡ ኣለዎም። ዋና ዕላመኦም ወሰን ሓገር ምሕላውን ሰላምን ምርግጋዕን ክሰፍን ላዕለውነት ክረጋገጽ ምግባር ይኸውን። ካብዚ ብተወሳኺ ሓይልታት ፖለቲካ ዝተስማምዕሉ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ካብ ዘኾነ ሓይሊ ጥቕዓት፤ ምንግስቲ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ፖለቲካ ካብ ዘዋፍርዎ ናይ ህዝቢ ዴሞክራስያዊ ምቅስቓስ ዝግድብ ወይ ውፅኢት እቲ ምንቅስቓስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፅዕንቶ ንምፍጣር ዝግበር ምንቅስቓስ ክቆፃፀሩ ኣለዎም።