ኣምበስ ተወልደ

ካብ ባሎኒ ኣማኻሪ ልምዓታዊ ስፖርት መቐለ

ሰላም ተኸታተልቲ መፅሄት ውራይና ንሎሚ ዝበልክዎ ትሕዝቶ ቀሪበ ኣለኹ ሓቢርና ንፅናሕ::

ዘበናዊ፣ ደረጅኡ ዝሓለወን ዓለም ለኸ ብርኪን ዘለዎ ስታድዮም ክህስራሕ እዩ ተባሂሉ ምስተነገረን ምስተጀመረን ብዙሓት ተሓጒሶምን ኣሞጊሶምን ብምዝንግዑ ድማ ጒሂዮም፣ ድሕሪ'ዚ እዩ ኔሩ

ambes

 ኣብ ህንፀት ንዘሎ ስታድዮም ብዙሕ ዝተብሃለሉን ዝተቐለደሉን:: ዝዘንግዐን ተስፋ ዘቑርፅን እንትርከብ ብስታድዮም መቐለ እናተመሰለን እናተቐለደን ፀኒሑ እዩ:: ሕዚ መሊኡ ተወዲኡ ተዘይተብሃለኳ ናብ ሓደ ዘተኣማምንን ተስፋ ዘስንቕን ብርኪ በፂሑ ስለዘሎ እፎይታን ባህታን ፈጢሩ ይርከብ::

ስታድዮም ትግራይ ናብ ዘፃውተሉ ብርኪ ምስተሰጋገረ ድማ መን ክፃወተሉ እዩ ዝብል ሕቶ ቀፀለ፣ መፍትሒኡኸ እንተተብሃለ ምእታው ፕሪሚየር ሊግ ዝብል ኮነ፣ ነዚ ንምዕዋት ንቡርን ዘይንቡርን ስፖርታዊን ካብ ስፖርታዊ ጭውነትን ወፃኢ ፍፃመታት ኣርእዩ ሓሊፉ እዩ፣ ክልተ ጋንታታት ትግራይ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን መቐለን ናብ ፕሪሚየር ሊግ ብምሕላፍ ዘበነ ውድድር 2009ን ተዛዘመ ፍስሃ ወደስታ ኮይኑ ሓለፈ::   

ሕሉፍ ፍፃመ ከም ዕማምን ተግባርን ዕፁው መዝገብ'ዩ ተተብሃለኳ ንተሞክሮን ትምህርትን ግና ስለዝጠቅም ከም ዕማሙ ዝወድአ ኣቕሓ ጠቕሊልካ ዝድርበ ኣይኮነን፣ ንተሞክሮን ትምህርትን ሓጋዚ ብምዃኑ ከከም ኣገዳስነቱ ተፈልዩን ተሰኒዱን እንተተቐሚጡ ጠቓሚ እንትኾን ተዘይተቐሚጡ ግና ምእንተ ምባል ኮይኑ ይተርፍሞ ይጎድእ::

በዚ መሰረት ጋንታታት ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን መቐለን ካብ ትማሊን ሕሉፍን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ዝኣትውኦ ዘለዋ ሊግ፣ ኣብቲ ሊግ ካብ ዘለዋን ዝነበራን ጋንታታት'ውን ምምሃር ኣገዳሲ እዩ:: ስለዚ ሓንቲ ጋንታ ካብ ዝተሓተ ብርኪ ናብቲ ዝለዓለ እንትትሰግር ክትገብሮ ዘለዋ መሰናድኦ እንታይ ተኾነ ይሓይሽ ዝብል ካብ ሃገራዊን ዓለም ለኻዊን ተሞክሮ መሰረት ብምግባር ሓፂር ሓበሬታ ንምሃብ ዝዓለመ ፅሑፍ ስዒቡ ቀሪቡ ኣሎ:: 

ፕሪሚየር ሊግ ተግባር 24/7 እዩ

ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ካብ ዝሰናድኡ ውድድራት እቲ ዝለዓለን ኣብ መንጎ 16 ጋንታታት ዝካየድን ውድድር እዩ:: ኣብዚ ሊግ መወዳእታ ምዃን ናብቲ ታሕተዋይን ብስም ላዕለዋይ ሊግ ዝፍለጥን ዘውርድ እንትኾን ሻምፒዮን ምዃን ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ሃገራት ኣፍሪቃ፣ ኣብ ውድድር ኣውዲቅካ ምሕላፍ ምዕዋት ኣብ ውድድር ፅዋዕ ኮንፌዴሬሽን ኣፍሪቃ ሃገርን ጋንታን ብምውካል ክትሳተፍ ዘግብር እዩ::

ስለዝኾነ ጋንታታት ፕሪሚየር ሊግ ቀንዲ ዕማመን ሻምፒዮን ምዃን እንትኾን ኣብቲ ሊግ ንምፅናሕን ንዘይምውራድን ዝግበር ፃዕሪ ብቐሊሉ ዝመፅእን ዝርከብን ስለዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ቀትርን ለይትን ምሕሳብ፣ ምልምማድ፣ ምስራሕን ምትግባርን የድሊ ሰሙን መመላእታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ 24 ሰዓታት ኣብቲ ሊግን ምስቲ ሊግን ምዃን ይጠልብ::

ስለዚ ኣብቲ ሊግ ክሳብ ዝተኣተወ ካብ መሰናድኦ ጀሚሩ ክሳብ ቅድመን ድህረን ውድድር ቀፃልነትን ፃዕቕን ዘለዎ ልምምድ፣ ካብ ሜዳ ወፃኢ ንምፅዋት ጉዕዞ ናብ ውድድር ስፍራ ድሕሪ ፀወታ ሎሚስ ነዕርፍ ከይተብሃለ መልሲ ናብ ሜዳኻ፣ ገምጋም ከመይ ንፃወት ገምጋም ከመይ ተፃዊትና፣ መጉዳእቲ ኣብ ፀወታ ወይ ኣብ ልምምድ፣ መቕፃዕቲ ብዳይና፣ ኣብ መንጎ ውድድር ሃገራዊት ጋንታና ውድድር እንተልይዋ ውድድራት ስለዝቋረፁ ዓመታዊ ትልሚ ጋንታ ክዛባዕ ይግደድ፣ ሐሓንሳብ ንውሕ ንዝበለ ሰሙናት ስለዝቋረፅ ካሊእ ርእሲ ሕማም፣ ትልሚ ከመሓይሽዶ ይፅናሕ ወዘተ ሓሳቡ ጣጥኡ ብዙሕ ብምዃኑ ካብ ትልሚ ጀሚርካ ክሳብ መወዳእታ ፀወታ ዘላ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብዘየባሪ ፍፃመታት ዝተመልአት እያ::

በዚ መሰረት ምንቅስቓስ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ነዚኦምን ካልኦትን ሓዊሱ ካብ ሶኒ ክሳብ ሰምበት ብዘየቋርፅ ዑደታዊ ተግባር ተኸቢቡ ስለዝመፅእ ኩነታት ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ተግባር 24/7 እዩ::

ሕፅረት ሃፍቲ

ጋንታታት ካብ ዝተሓተ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ሊግ እንትኣትዋ ከከም ሊጉን ሃገራዊ መስርሕ ውድድር ኩዕሶ እግሪን እንትርአ ክልተ መልክዕ ከምዘለዎም ንግንዘብ፣ ኣብ ዕዳጋን ፕሮፌሽናል ሊግ ዝሃነፃን ሃገራት ኮይንና እንትንሪኦ ናብ ዝለዓለ ሊግ ምእታው ማለት እቶት ናብ ዝርከቦ፣ ነፍሲ ወከፍ ዓወት ጥቕሚን መኽሰብን እናሓዘለት ናብ ዘምፅእ ሊግ ዘእትው እዩ፣ ብኣንፃሩ ከም ሃገርና ዝበለ ናብ ዕዳጋ ዘይኣተወን ፕሮፌሽናል ሊግ ዘይሃነፃን ሃገራት ዘሎ ደረጃ ግና ዕዳን ዕንድዳን ኮይኑ እቲ ፀውራ ኣብ ሰብ ዋና ጋንታታት (መንግስቲ) ዝወድቕ ብምዃኑ ኣብ ጋንታታት ዘጋጥም ቀንዲ ፀገም ሕፅረት ሃፍቲ እዩ::

በዚ መሰረት ጋንታታት ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን መቐለን ናብ ፕሪሚየር ሊግ ብምሕላፈን ካብ ዝነበረ ታሕጓስ ዘይነኣኣስ ጭንቂ ምፍጣሩ ኣይተርፍን፣ መንቀሊ እቲ ጭንቂ ድማ ሓሙሽተን ሽዱሽተን ሚልዮን ቅርሺ በጀት ንምብጃት ፀገም ዝነበረን ጋንታታት ዓመታዊ በጀት ናብ ብሰለስተን ኣርባዕተን ዕፅፊ እንትዓቢ (ካብ 15-20 ሚልዮን ቅርሺ) እማን ነቲ በጀት ዝፈቕዱ ኣካላት ነቲ ዝኣትውዎ ዘለዉ ሊግ ይፈልጥዎ ድዮም? ከመይ እዮምከ ከተኣናግድዎ? ዘብለካ ኮይኑ ውፅኢቱ ግና ንቕድሚት እንሪኦ ይኸውን::

ስለዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ደገፍ መንግስቲ ዝተሞርኮሰ ኮይኑ እንትንሪኦን ኣብ 5ን 6ን ሚልዮን ቅርሺ ሑቐይ ዝብሉ ሰብ ዋና ጋንታ፣ ዓመታዊ በጀቱ ብ3ን 4ን ዕፅፊ ኣብ ዝዓብየሉ እዋን ሓጎስን ፍናንን ይስመዖም እዩ ምባል ስለዘሰክፍ ነቲ ኩነታት ካብ ብጕሓቱ ተረዲእኻ ኣብ ዓመታዊ ምንቅስቓስ ኣሉታዊ ፀቕጢ ከየሕድር ፍታሕ ምቕማጥ ኣይኸፍእን::

ኦሞ ፀገማት ሕፅረት ሃፍቲ ኣብ መሰረታዊን ደገፍቲን ወፃኢታት (መጓዓዝያ፣ ምግብና፣ መሃያን መተባቢዒን ብእዋኑ ዘይምኸፋል ወዘተ) እናተፃወርካ ምስቶም ብምንፅፃር ዝሐሸ ቀረብ በጀት ዘለዎም ምውድዳር ስለዘሎ በዚ ምድላው ግድን እዩ::

ኣግባብ ዘለዎ ኣጠቓቕማ ሃፍቲ 

ዝርካባ በጀት ብኣግባቡ ምጥቃም ንዕብየትን ጥንካረን ሓደ ጋንታ ወሳኒ እዩ፣ ጋንታ ኣብ ቅድመ ኮነ ድህረ ውድድር እትገብሮም ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ምስ በጀት ምትእስሳሮም ኣይተርፍን፣ እዞም ምንቅስቓሳት ድማ ምሕደራዊን ቴክኒካዊን እንትኾኑ ኣብ እዋኑን ብዘይ ዓንቀፍቀፍን ምፍፃም ኣብ ምልዕዓልን ምትብባዕን ጋንታ ዝለዓለ ግደ ስለዘለዎ ዝምልከቶም ኣካላት (ኣሰልጣኒን ማናጀርን) እቲ ዝተበጀተ በጀት ብኣግባቡ ንክጥቀምሉ ዕድልን ብእዋኑን ምሃብ ኣገዳሲን ወሳኒን እዩ::

ይኹን'ምበር ሕሉፍ ተሞክሮ ከምዘረደአና ነቲ በጀት ዝውስኑ ኣካላት (ቦርድ ወይ ኮሚቴ) ንዝቐርበሎም ሕቶ ቅልጡፍ ምላሽ ስለዘይህቡ ኣሰልጠንቲ ወይ ማናጀራት ኣብ ኣጠቓቕማ በጀት እንትፅገሙ ምዕዛብ ልሙድ ተርእዮ ስለዝኾነ ጋንታታት ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን መቐለን ዝሰለዖኦ ዓመታዊ በጀት ቀልጢፍካ ምሃብ ኣሰልጠንቲ ወይ ማናጀራት ድማ ብኣግባቡ ክጥቀምሉ ይግባእ፣ ኣሰልጠንቲን ማናጀራትን'ውን ነቲ ልሙድ ተርእዮ ውሕሉል ብዝኾነ ኣገባብ ንምፍታሕ መሰናድኦ ምግባር የድሊ ተዘይለ ነፍሲ ወከፍ ምድንጓይ ኣብ ውፅኢትን ሞራልን ጋንታ ኣሉታዊ ፀቕጢ ከምዝፈጥር ምርድኡ ኣገዳሲ እዩ::

ተፃወቲ ኣብ ምግዛእ ጥንቃቐን ውሕልናን

ኣብ በጀት ኣጠቓቕማ ዝርአን ሽግር ፈጢሩ ቅርታ ዘሕድር ጉዳይ ምግዛእ ተፃዋቲ እዩ፣ ጋንታታት ሃገርና ቀንዲ ዝተጣየሻሉ ዕላማ ምስ ንግዲ ዝተኣሳሰረ ብዘይምዃኑን ትካላት ጋንታ ማሕበራዊ ግቡአን ንምፍፃም ስለዝኾነን ኣብ ዕድጊት ዘሎ ኩነታት ምፍታሹ ኣይኸፍእን፣ ክንዲ ዝከኣል ንዝነበሩ ተፃወቲን ንደቂ ከባቢን ክልልን ዝሰፍሐ ዕድል ምሃብ ብኽነት ገንዘብ ኣብ ልዕሊ ምንካዩ ጋንታ ምስ ከባቢን ደቂ ከባቢን ኣብ ምትእስሳር ዝለዓለ ግደ ስለዘለዎ ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ::

ብኻሊእ ወገን ጋንታታት ተተካእቲ ተፃወቲ ዝሕዛ ክሕዛ ስለዘለወን ዘይኮነስ ንክጥቀማሎምን ከዕብየኦምን ስለዝኾነ ቅድሚ ናብ ዕድጊት ምጉያይ ውሽጣዊ ዓቕመንን ፀጋታትን ሓጣጢጥካ ምስፈተሽካ ኣገደስቲን ወሰንቲን ክግዝኡ ዝግብኦም እንተልዮም ድማ ጥንቃቐ፣ ሓድነትን ሃፍቲን ጋንታ ከየናግዐ ዝግዛእ ክኸውን ይግባእ::

ይኹን'ምበር ከምቲ ብመራኸቢ ብዙሃን ንሰምዖ ዘለና እንተኾይኑ ሓደሽቲ ፈረምቲ 9 በፂሖም 10 በፂሖም ዝበሃል ዘሎ ሓቂ እንተኾይኑ እታ ካብ ላዕለዋይ ሊግ ናብ ፕሪሚየር ሊግ ዝሓለፈት ጋንታ ፍርቂ ኣካላ ምዃኑ ክነስተብህለሉ ይግባእ፣ እዛ ጋንታ እዚኣ ሓዳሽ'ምበር እታ ዝነበረት ኣይኮነትን፣ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ይትረፍዶ ፍርቂ ተፃወቲ ተነክዮም ኣይኮነን 4—5 ተፃወቲ ተነክዮምኳ ኣፀጋሚ እዩ፣ በዝሒ ተፃወቲ ምፍራም ንዓማውቲ ዝተነድቐ ሓድነትን ጥምረትን (Team Cohesion & Motivation) ጋንታ ኣብ ሰሙናት ደዃዕዃዕ ስለዘብል ጣጥኡ ኣብ ብኽነት ሃፍቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሓድነት ጋንታ፣ ኣብ ስምዒት ደገፍቲ፣ ኣብ ተስፋ ምቚራፅ ተተካእቲ ተፃወቲ ኣሉታዊ ውፅኢት ከምዝኾነ ክነስምረሉ ይግባእ::

ካሊእ ጠመተን ጥንቃቐን ዝሓትት ጉዳይ ደለልቲ ተፃዋቶ እዩ፣ “ፅቡቕ ጋንታ ሃኒፅካ እንታይሞ የማናይ ወይ ፀጋማይ ክንፊ፣ ኣብ መስመር ምክልኻል ወዘተ እንዶ ቁሩብ ክፍት ኢላትካ እሞ ሓደ ብጣዕሚ ንፉዕን ክትኾርዐሉን ትኽእል ሰብ ኣለኒ” ብዝብል ሞያዊ ዘይኮነ ምኽሪ መሰል ድርድር ብምክያድ ዝግበሩ ዕድጊታት ክተርፉን ኣብ ዕድጊት ተፃወቲ ዘሎ ግልፅነት ዝጎደሎ ኣሰራርሓ ብምትራፍ ግልፅን ተኣማኒነት ዘለዎ ዕድጊ ምፍፃም ይግባእ::

ብእዋናዊ ውፅኢት ዘይምዕጋብ ወይ ዘይምድንጋፅ

ኣብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ሰዓሪ፣ ተስዓሪ ወይ ማዕረ ምውፃእ ግድን ተርእዮ እዩ፣ እዞም ተርእዮታት ኣብ ቀፃሊ ኩነታት ጋንታ ወሰንቲ እዮም:: ጋንታታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ዘዋህልልኦ ወይ ዘምክንኦ ነጥቢ ኣብ ቀፀልቲ ውድድራት ብዘይ ምሽቁራር ወይ ስኽፍታ ንክፃወታ ወሰንቲ ኣብ ልዕሊ ምዃኖም ብቐፃልነት ማዕረ ምውፃእ'ውን ኣጋ ደሓር ጣጣ ሒዙ ስለዝመፅእ ኩሉ ውፅኢት ከመይ ክኸውን ከምዘለዎ ብትልሚ ክኸይድ ይግባእ:: ማዕረ ምውፃአ ናህሪ ስዕረት ንምግታእ'ምበር ከም ውፅኢት ተጌሩ ከይልመድ ምጥንቃቕ ኣይኸፍእን፡፡

ኣጠቓሊለካ እንትርአ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ኣብ እዋን ዓወት ኮነ ስዕረት ነቲ ኩነታት ከመይ ትጥቀመሉ ወይ ከመይ ትኣልዮ ዝብል ወሳኒ ብምዃኑ ንፁር ስትራተጂ ምቕማጥ በቲ ዝተቐመጠ ንምኻድ ዝለዓለ ፃዕሪ ምግባር፣ ግን ድማ ሐሓንሳብ ዘቐመጥናዮ ስትራተጂ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት እንትዕቀፍ ኣራሚ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ዘይምድንጓይ ኣገዳሲ እዩ::

በዚ መሰረት ኣብ ስፖርት ዓለም እንኮላይ ኩዕሶ እግሪ፣ ጋንታ ውፅኢት እንተቐኒዕዋ ጠማቲኣን ደጋፊኣን ብዙሕ ብምዃኑ ከይዓገበት፣ ውፅኢት ኣብዝጠመሉ እዋን ገፁ ዝመልስ ስለዝበዝሕ ነቲ ገፁ ዘዞረ ናብ ባዕልኻ ንምምላስ ምስራሕ የድሊ::

ካብ ፕሪሚየር ሊግ ምውራድን ሳዕቤኑን

ኣብ ውድድር ዓለም ምድያብን ምውራድን መቐረት ውድድር እዩ:: ነዚ እዩ ድማ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ንክምቅር ኣስተዋፅኦ ካብ ዘለዎም ምኽንያታት ፅዋዕ ንምዕታርን ካብ ሊግ ንዘይምውራድን ዝግበሩ ንሕንሓት ኩሎም ማዕረ ቀልቢ መራኸቢ ብዙሃንን ደገፍቲን ዝስሕቡ::

ስለዚ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ጋንታታት ካብ ዝነበራሉ ሊግ እንትወርዳ ከመይ ከምዝምለሳ ኣበርቲዐን ይሰርሓ እንተቀኒዕወን ይምለሳ ተዘይኮነለን ደጊመን ደጋጊመን ይፍትና እዙይ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ተርእዮን መስርሕን እዩ::

ኣብ ከም ሃገርናን ክልልናን ዝበሉ ፅግዕተኛ ኩዕሶ እግሪ ዘለዎም ግና ካብ ፕሪሚየር ሊግ ምውራድ ማለት ብወሳናይ መልክዑ ምስ በጀትን ምሕደራን ተኣሳሲሩ ሰብ ዋና ጋንታታት ከም ቀንዲ ፍታሕ ጌሮም ዝወስድዎ ጋንታ ኣፍሪስካን ኢድካ ነጋጊፍካን ምዕራፍ ምዃኑ ካብ ክልልና ጉናን ትራንስን፣ ካብ ኣምሓራ ኮምቦልቻ ጨርቃ ጨርቂን ቢራ ዳሽንን፣ ካብ ሃረሪ ሃረር ቢራ ወዘተ ምርኣይ ይከኣል::

ስለዚ ምውራድ ማለት ጋንታ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ክትጠፍእ'ውን ፈላሚ ስጉምቲ ብምዃኑ ጋንታ ከም ጋንታ ቦርድን ደገፍቲን ከም ኣካል፣ ጋንታ ሓደጋ ምውራድ ከየንፀላልያ ምብርታዕ የድሊ፣ ዝወረዳ እንትጠፍኣ እናረእና ኣባና ከምዚ የለን ምባል “መምሀሪንከ ኣይግበርካ መምሀሪንከ ኣየስእንካ” ከምዝተብሃለ ባዕልትና ካብ ካልኦት ከይተምሃርና ንኻልኦት መምሀሪ ከይንኸውን ሕዚ ኣትሒዝና ንሕሰበሉ::

ፕሮፌሽናል ኣተሓሳስባ ምሓዝ

ከም ትርጉምን ትንታነን ፊፋ ኮነ ሙሁራን “ፕሮፌሽናል ተፃዋቲ” ማለት ኩዕሶ እግሪ ከም እንጀርኡን መነባበሪኡን ብምግባር ብፅሑፍ ኩንትራት ዘኣሰረ ተፃዋቲ እዩ ይብልዎ:: እዚ ግና በይኑ ብቚዕ ትርጉም ኣይኮነን፣ ካብዚ ብተወሳኺ ነፍሲ ወከፍ ተፃዋቲ ፕሮፌሽናል ኣተሓሳስባን ስነ ምግባርን፣ ብቕዓትን ዓቕሚን፣ ዝተማልአ ጥዕናን ርኡይ መጉዳእቲ ዘይምህላውን ወዘተ ምርግጋፅ የድሊ::

ስለዚ ኩሉ ኣባል ጋንታ በቢ ዝተዋፈረሉን ዝተቖፀረሉን ከተግብርን ክሰርሕን ኣለዎ፣ ነዚ ድማ ፕሮፌሽናል ኣተሓሳስባ ምሓዝ የድሊ:: ፕሮፌሽናል ኣተሓሳስባ ንምሓዝ ድማ ተፃወቲ ብኣካላዊ ብቕዓት፣ ብስነ ኣእምሮን ስነ ልቦናን፣ ብቴክኒክን ታክቲክን ብሱልን ድልውን ክኾኑ ኣለዎም::

ራእይ ምንፃር

ጋንታ ከም ጋንታ ተፃወቲ ድማ ከም ውልቀ ራእይ ክህልዎምን ክንፅሩን ይግባእ:: ብፍላይ ተፃወቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝሐሸ ክፍሊት ናብ ዝኸፍላ ጋንታታት ንምኻድ ኮነ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ተመራፂ ንምዃን ነዚ ዝኸውን መሰናድኦ ይጠልብ::

ካብዚ ብተወሳኺ ፕሮፌሽናል ተፃዋቲ ብምዃን ናብ ካሊእ ዓዲ ንምኻድ ምሕሳብ ፅቡቕኳ እንተኾነ ነዚ ዘመቹ ባይታ ምንፃፍ ግን የድሊ፣ እቲ ባይታ ድማ መጀመሪኡ ኣብዘለናሉ ጋንታ ዝሐሸ ዓቕሚን ብቕዓትን ምጥራይ ስለዝኾነ ኩሉ ተፃዋቲ በዚ ዝተቓነይ ራእይ ክህልዎ ይግባእ::

ትልሚ ሓፂር ጊዜን ነዊሕን ምንፃር

ጋንታ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ክሳብ ዘላ ነቲ ዘላትሉ ሊግ ዝምጥን ትልሚ ክህልዋ ከምዝኽእል ዝግመትኳ እንተኾነ ምዕቡልን ሳይንሳዊን ንክኾን ግና ኣብቲ ዘፈር ዝርከቡ ሙሁራንን ሰብ ሞያን ምዝርራብ ኣይኸፍእን::

ሙሁር ብክልሰ ሓሳብ ንዝፈልጦ ተግባራዊያን ነቲ ብተሞክሮን ልምዲን ዘጥረይዎ ዓቕሚ ምሰ ዓቕሚ ጋንታ ብምጥማርን ብምውዳድን እንተተሰሪሑ ጋንታታትና በቢእዋኑ ደረጅአን እናዓበየ ክኸይድ ኣብ ልዕሊ ምሕጋዙ ካብ ኣጋደሓር ጉያ ከይንወርድ ሓጋዚ እዩ::

ኣጠቓሊልካ እንትርአ ጋንታታት ወልዋሎ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲን መቐለን ንፕሪሚየር ሊግ ሓደስቲን ተሞክሮ ዘይብለንን ስለዝኾና ኣብ ክንዲ በይነንን ተነፃፂለንን፣ ምሕዝነትን ሓድነትን ብምፍጣር እንተወሓደ ሓበሬታ ብምልውዋጥ ነፍሲ ወከፈን ክተሓጋገዛ ይግባእ፣ ምትሕግጋዝን ምሕባርን ንባዕልኻ ክትብል ትገብሮ'ምበር ሓደ ጠቓሚ ካሊእ ተጠቃሚ ጥራሕ ዝገብር ኣይኮነንሞ ዝሓበራያ ኣፃብዕቲስ... ኢለ ዕዮ ገዛና ኣይንዘንግዕ ወሲኸ ክሰናበት ሰናይ ቅንያት::