አስጦብያ ንዘመናት ብሓለንጊ ጥሜት ፎትያ ክሳብ እትፀልእ ተጠዊፋ እያ፡፡ አስጦቢያ አብ ለቖታ ድኽነት ተቐፂራ ከም ቆሎ ስገም (ብርዳ) ተሓሳያ አብ ሞጉእ እንጣጢዕን ንሂጉን ተወቒጣ  አስጦቢያ ብትዕቢት ጋኔን ትምክሕቲ ብዘይ ጣቕዒት ብዘይከበሮ ንዘመናት አጉሪዓ…አጉሪዓ ፎፎው ኢላ እያ፡፡ አስጦቢያ ፀብሒ ድንሽ ሓሪምዎም ደቃ ኸም ፍረ ቐቭቀቭ ዛሕ ኢሎም ዩም፡፡ አስጦቢያ ደቃ ብኹናት ሕድሕድ ተፋሊሶም ዮም፡፡ አቤት ዝረገፍካ ሓይሊ ሰብን ገንዘብን ከክንዲ አባይ ዝኾኑ ሓደ ዓሰርተ ዓበይቲ ግድባት ብውሕድ የገድብ፡፡ አስጦቢያ ብቑማል፣ ቁንጪ፣ ትኋንን ቁርዲድን መራሕታን

ገዛእታን ደማ ተማፅዩ ብዋሕዲ ደም እናንፀራረወት እናወደቐትን እናተልዓለትን ረዝረዝ … ኢላ እያ፡፡

አስጦቢያ ንዘመናት ህዝቡን ዓዱን ዘቐድም በዓል ራዕይ መራሒ፣ ምሁርን ሃፍታምን ሓሪምዋ ከም ንፋስ ዘይብሉ ዓውዲ ዕቭልስልስልስ እናበለት ምህርትን ሓሰርን ምፍላይ ተሳኢንዋ እዩ፡፡ አስጦቢያ ካብ መኣዲ ስልጣነ ዓለም ብርግሒት ተነፂሓ እያ፡፡ ካብ ቀርኒነት ናብ ጭራነት

አስጦቢያ ድንቁርና በርቲ  ተመግዲራ ኢዳ ዘርጊሓ ማይ ረጊፃ ማይ እንኪ

ሰማይ ለሚና ፡፡ተማህሊላ፡፡

አስጦቢያ ኣብ ውሽጢ ድርዕቶ መሃይምነት ሞይቁዋ ሽኹልል ኢላ ንዘመናት ሃሪሳ እያ፡፡ ኣስጦብያ ኣብ ጥራሕ ጁባኣ ኢዳ ኣብ ጁባኣ አእትያ ከም ሃገር ዎክ (walk) ገይራ እያ፡፡

ድሕሪ ህራስ አሸሓት ዘመናት አብ ውሽጢ 20 ዓመት ብዝተነፍሐ መዳፍዕ ደወላት ካብድቃሳ ከም ዝተበራበረት ዓለም ኣፍልጦ ሂባ ኣላ፡፡

በዙይ መሰረት አስጦቢያ ርእያቶን ሰሚዓቶን ዘይትፈልጥ ብሬን ዘየንኩሎ ጦረሾ ይመፅእ ኣሎ እዩ፡፡ ማንቲለ ዘይትዘሎ መኣዲ (ቁጠባዊ ዕቤት) ይመፅእ ኣሎ፡፡ ብዘይ ቃልዓለም መንገዲ ፍሰስ ተፋሰስ!  እቱ እንኸዶ ዘለና መንገዲ ሓምሳ እዩ፡፡ ኣብዚ መንገዲ ንእንገብሮ ጉዕዞ ለይትን ቀትርን ዓብይ ደንጎላ፣ ዕሾክ፣ ዝብኢ፣ ተመን ወዘተርፈ አየጋጥመናን ማለት ግን ስለዘይኮነ ጉዕዞና ኩሉሻዕ ተደጋጊፍካን ብጥንቃቐን ይኹን፡፡ አሜን፡፡ ብልሒ ዝፈጥር ገምጋምን ምምህሃርን  ዘለዎ፡፡

ካብ ማእኸላይ ዛዕባነት መሪሕ ውድብን መንግስትን ድማ ጉዳይ ድንሽ (ውሕስና ምግቢ) ክርሳዕ የብሉን፡፡ ሕቶ ድንሽ ብደረጃ ሃገር ንክፍታሕ ብዙሕ መንእሰይ ድንሽ ዘሪኡ፣ በሊዑ ንዕዳጋ ውን የቕርብ፡፡ ወሰና ወሰን ሩባታት አስጦብያ ነንእሽተይ /ከክንዲ ግምባር ጤል እትኸውን) መሬት ይወሃበና፡፡ መንገዛ ዓድናስ፡፡ ግብፅስ ኣብ ወሰን ሩባ ናይል መንገዛ ሩባና እንዳአያ ዓዲፍሰስ ተፋሰስ ኮይና ዝኒሀት፡፡

መፍረያይ ይውሕድ ሎ፡፡ተቐላቪ /ባላዕተኛ ይበዝሕ ሎ፡፡ እዚ ኹሉ ርፍራፍ ክላቐም ፎቖዶ ከተማ ዓሰስ ዝብል ዘሎ በዓል ጉልበት በዓል ዓይነ ብርኪ መንእሰይ ድንሽ ይዝራእ፡፡

አብዚ እኒ ሊሊ፣ ሚጣ፣ ቤቢ…ሓመድ ከይረግፁ ኮብል ስቶን አንፀፍናሎም፣ ሴራሚክስ ወልወልናሎም ሕቶ ፍርፍር ካብ መሰረቱ አይፍታሕን እምኒ ስለ ዘይፍርፈር (ስለ ዘይፍትፈት)፡፡ ፍቕርና ካብ ልቢ እንተደኣኾይኑ ለቖታ ድንሽ ብምልኣኽ ብቺፕስ ነዘናገዓዮም እንተዘይበሊዖም መልከዖም ውን ገንጃላት እዮም ዝኾኑ ፡፡ ፅባቐ ከተማ በቲ መሰረት ፅባቐን ህልውናን ዝኾነ ድንሽ እንተዝጅመር አይኸፍእን፡፡

መንግስቲ ኣብ ድንሽ ፍሉይ ጠመተ ይግበር፡፡ ትኩስ ሐይሊ መንእሰይ ንመፍረያይነት ይጠቐመሉ፡፡

አብ መወዳእታ ክልተ ጣዕመ ዜማታት፣ ሓንቲ መዝሙርን ጭርሖን ሰሚዕና ንሰናበት

  • መማረፂ ሓሳቦም አይፍለጥ፣ ፍልስፍነኦም አይፍለጥ (ሓደ ሓደ ግዘ እማ ብዘልዕልዎ ዛዕባ ጃፓናውያን ኮ እዮም ዝመስሉኻ) ኩሉ ግዘ በይዞታትዋ መንግስቲ ይዛረቦን ይሰርሖን ዘሎ ቢንቶ፣ ቡምባ ማይ፣ ዳመጥሓን፣ አስቢዳለ፣ዳምህሮ አስኳላ፣ ገደቫ፣ አስባልቲ፣ ባቡር ፋውሪካ…ሓሸት እዩ ዝብል መበገሲ ንዘለዎም ተቓወምቲ ሃገርና ብዘይ ጣቕዒትን ወቓዒ ኸበሮን ንኽለሃዩ

“ገረቸአል ናትክን ሓይሊ አይሀቦየ ተፀጊዑ ይፀንሕ አብ ሃምቦሃምቦየ” ጋቢዞዮም አለኹ፡፡

  • ስልጣኖም /መዞም/፣ ፍልጠቶምን ሃፍቶምን ተጠቒሞም ኩሉ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ናብ ከይለዎ ገዓት ቀይሮም ብዝግንን ብርግኦን ክሰንግዎ ንዝሕልኑ ሃንጎሊማታት “ኣትዮ ሕደጊይዶ፣ ከመይነይ ጌረ እናጠዓመኒይዶ፣ እንተጠዓመካስየ አይሕደጊይዶ...” ይስምዑ፡፡
    • ሕድሪ ህዝብን ሃገርን ተሓንጊጦሞ ፅንዓት ተቐኒቶም ለይትን ቀትርን ብትግሃት ንዝሰርሑ መራሕቲ፣ ምሁራን፣ ሰብሃፍትን ደቂማርያም ክሊዓውን መዝሙር ክጋብዞም እየ፡፡ ንምስዕሳዕ እውን ግዘ ስለ ዘይብሎም፡፡ “ዘይንድይቦ ጎቦ ዘይንሰግሮ ሩባ

ፍፁም ወይከ የለን፣ መስመር እዩ ሓይልና ህዝቢ እዩ ሓይልና ወይከ ኣይንሰዓርን…”

  • ጭርሖ

መላእ ወዲ ማርያም ክሊዓው ክሳዕ ዝፀግብ ድንሽ ከበልዕ እዩ! ጥሜት ሕማቕ ፀላኢኻ እኳ አይጥመ! ሓሊኻሉ ጥራሕ ዘይኮነስ አውዲቑ ከይበልዐካ!

ማእለያ ዘይብሉ ፍትፍት ይመፅእ አሎ እዩ! ጥይት ዘየንኩሎ ጦሮሾ ይመፅእ አሎ! ማንቲለ ዘይትዘሎ መኣዲ /ሽሻይ ይመፅእ አሎ! ኣስጦቢያ ክትዓቢ እያ!