ብሙሉጌታ ገብረሂወት (ጫልቱ)

ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር

 

ቕድሚ አርበዓ ዓመት ከምዛ ሎመዓንቲ ሓምለ ሓሙሽተ ትሻዓንተ ርእሰይ (ይኩኖአምላክ ገብረሚካኤል (ስው እ)፤ልእልቲ ሃፍተማርያም (ስወእቲ)፡ አልማዝ ከዳነ ማርያም (ስውእቲ) አይናለም ኪሮስ(ስውእ)፡ አበራ ማንካ (ስውእ)፡ ኢያሱ በርሀ (ስውእ)፤ ሓሰን ሹፋ፡ ሂሪት ምሕረተአብ፡ አነ ታሻዓዮም) ንምግዳል ካብ መቐለ ከተማ ልበረኻ ወፄና። ቅድሚ ናብ ናይ መንገድና ምእታወይ ግን አብታ ሰመን እቴአ ልነበረ ነገራት አስታዊሰ ክሓልፍ።

አፍታ ሰሙን እቲኣ

ልበረኻ ክንወፅእ ልደለና ካብ ዘመቻ ጠፊእና ካብ እንመጽእ ካብ ነሓሰ 67 ጀሚሩ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግና ናይ ገድሊ ናይ ምቕባል ዓቕሚ ገና እዩ ካሽዑ  ልተዳራጀወ ናከተማ ስርዒት ናምፍጣር ስራሕ ስርሑ ተብሂልና ኢና ፀነሕና። አፍታ ሰመን እቲአ ግን ክንኸድ ከምዝተፈቐደልና ካብ አዕሩኽትና ልነበሩ ግን መረሳ አጋእዝትይ (ደሓር ናይ ውሽጢ ስር ዒት ስራሕ እናሰርሐ እንተሎ ብቀይ ሽብር ስም አብ መቐለ ተታሒዙ ተቐቲሉ) ሃይለሰላሰ ወልዱይ (ብ70 ዓም bereኻ ወፂኡ አብ ቆሎ ብርዶ ገርሁ ስርናይ ምስ ደርጊ አብ ዝተገበረ ናይ ሳልሳይ ወራር ውግእ ተሰዊኡ)አብ ናይ ሰር ዒት ስራሕ ክፀንሑ ምኻኖምን አብ ትሕቴና ልነበራ አባል ዋህዮታት ክነረክቦም ሃምለለና ተነጊሩና አረኪብናዮም። ክልቲኦም ቕረዩ እንትበሃሉ ብጣዕሚ ሓዚኖም እንተኾነ ግና ብውድብ ተወሲኑ እዩ ሰለልተብሃሉ እሺ ኢልኻ ካብ ምኻድ መማረፂ የነበሮምይ።

አካል ናይ ምድላውና ኽልተ ሜትሮ ብኽልተ ማትሮ ጀዲድ ነፀላ፤ መርፊእይ ክሪይ፤ ላማ፤ ጋሽ ወይም  ሃም ጋሽ ለገልግል ገፊሕ ቐቦቶ ክንሕዝ ካለእ የድሊ እዩ እንብሎ ልፀውራ ለየሸግር ነገር እውን ክንውስኽ እንኸእል ምኻንና እዩ ተነጊሩና። ኻሊእ ኹሉ ተረዲኡና ጀዲድ ልምንታይ ሓዙ ሃምልተብሃልና ግን ብትኽክል yeተረደእናy ነይሩ። አብ እንደርታ ጀዲድ ልጥብቆ፤ ሓሰር መሸከሚ፤ መግነዚ እምበይ ልነፀላ እንትኾን አይንፈልጥይ። አሻዓቱ ትግራይ ሃምዙ ሎሚ ፀባብ አይነበረትይሞ ናይ ኻሊእ ኸባቢ ትግራይ ባህሊ ቡዝሕ አይፈNልጥይ ነይርና። ነፀላ ጀዲድ ጥራይ እንተይኾነስ መሸላይ: መሽላ ባሕሪይ ልንጀራ ልኾን ምኻኑ እውን ተጋዲልና ላብ ምብራቕይ ማእኽላይይ ትግራይ ብልኸድና ኢና መብዛሕትና ፈሊጥናዮ።፡መሸላ ልስዋ፤ MEሽላ ባሕሪ ልቓሎ ዕምበባ እንተኾን ጥራይ ኢና ንፈልይ ነይርና። ስለዙይ እቲ ጀዲድ እንተሞይትና መግነዚና እዩ ልኾን ኢልና ልኽዳን ልኾን ግን ልሐሸ ጥንካረ ለለዎ ድርባድር ነፀላ ገዚ ኢና መብዛሕትና ሒዝና። ካብ ኹልና ሰለስተ (አይናልም፤ ይኩኖይ አነይ) ኩሓ ኸይድና ጡረታ ካብ ልወፁ ጦር ሰራዊት ናይ ወታደር ቦርሳይ ጋሽይ ገዚእና እቶም ልተረፉ ግን ስኢኖም ካብ እዳ እሕመድ ቲያም (አሻዒትኡ ናዘናጫት ዳድንካን እዩ ነይሩ)007 ልብል (ብጀምስ ቦንድ ለተሰመየ ማለት እዩ) ገፊሕ ቖቦቶ በብሸውዓተ ቕርሺ ልሓደ ሒሳብ ገዚኦም እዮም ሒዞም (አሽዕኡ ናረዳት ፖሊስ ደመወዝ ሓሙሽተ ቕርሺ ልወርሒ እዩ ነይሩ)።

ኢያሱ በርሀ ክራር ገዚኡ ምልምማድ ጀሚሩ ስለልነበረ ክራረይ ክማለአ እየ ኢሉና ቓረባ አዕሩኽቱ ልነበርና ላብ ሽርሽርዶ ንኸድ ለለና መሲልዎ ኢልና ስለልደሃልናዮ ሓዲግዋ ዝግጅትና ወዲ እና። (ቁም ነገር ክራር ልምንርዳእ ደሓር ክፍሊ ባህሊ ትግራይ ተመስሪታ ልተጫወተቶ ታራ ክንርኢ ነይሩና)። ኢያሱ ብልተጋደልና ድሕሪ ቑሩብ አዋርሕ ሳዕሲዕ ክፍሊህዝቢ ብልተመደበ ክራር አግንዩ መባራበሪ መናእሰይ ክጥቀመላ ጊዜ የወሰዶይ።

 

ብድሩኡ

እታ እንወፀላ መዓልቲ በፂሓ ኹልና ሳናጡና ካብ ገዛና አውፀእና ክንሓድር እንተኺኢልና ድማ ጥርጣረ ልለይምሕዳር ካብ ገዛና ወፂእና ክንሓድር ወለድና ብልጠፋእናዮም ላብ ፖሊስ ምእንቲ ከየመልክቱ እንተስ ደብዳበ ፅሒፍና እንተስ ሰብ ፀዊና ብናግ ኡ ቓትሪ ለቤተሰብና ላብ ገድሊ ምኻድናይ ፖሊስ እንተሰሚዑ ሽግር ከጋጥሞም  SLELKIEL ክጥንቀቑ ሃምለለዎም ክነፍለጦም ተራዳዲእና ንጉሆ አብ ም ዕራፍ አውቶቡስ ክንጋነ ተቓፂርና ተፋላሊና። አነይ ይኩኖይ አብ እዳ ዓፈራ ተክለሃይማኖት ክንሓድር ተሳማሚዕና አነ ልመጨረሻ ጊዜ  ክሳናበት ልገዛይ ኸይድ ይኩኖ እንኡ ሳምረ አቡኡ ድማ አስመራ አብ ስራሕ ስለልነበሩ ልሳናበቶ ሰብ አይነበሮይ ብጊዜ ልንኡ ደብዳብ ፅሂፉ ልሳምረ ልወስደሉ ሰብ ሂቡ እዩ ነይሩ።

ብልመሸየ ለደዋይ ዳሕና ሕደሪ ዳዓፈራ እየ ልሓድር ኢለ (ብዙሕ ግዘ ይሓድር ስለልነበርኹ ለጣራጥር የነበራይ)ተሰናቢተያ ወጺአ። ካብኡ ግን ምኻደይ ብልፈለጠት ታይ ሃምልትኾን ላተርአየኒ ፍርቂ ሰዓት ልኾን አብ ማዕዶ ገዛና ደው ኢለ ለቱ ማዕፆ ጠሚተ ኸይደ። ቕድሚ ሰለስተ ወርሒ ምዕባይ ሓወይ ታደሰ (ሓመዱ ይቕለሎ ሎሚ ዘበን ቕድሚ አርባዕተ ወርሒ ዓሪፉ)ልበረኻ እንተወፅ እ ፅሒፉላ ልኸደ ደብዳበ እንተንብበላ እንተለኹ ስቕስቕ ኢላ ብኽያ "ስማዕ ንስኻውን ሓውኻ ላብልኸዶ ክኸድ እየ እንተይልኻ ልቓደም ልአይ ቓቲልኻ ኢኻ ትኸድ"  ልበለትኒ ላተርአየኒ።

ካውኡ ላብ እነምበይተይ ኸይደ። እነምበይተይ ሸዑ ዘጠናይ ሽዱሽተይ ገይራ ብፀልማት አይትንቐሳቐስን ነይራ። ብንእስነታ አብ ትግራይ ብልነበረ ውግአት ብዙሕ ከርተት እትፈልጥ እያ ነይራ። ከልተ ደቂ ደቃ (ታደሰይ ተኽለሃይማኖትይ (ተኽለ ሸሪፎ)) በረኻ ወፃኦም ብልሰምዐት ለደዋይያ Lሓፍታ እናና አብረሀትይ ሽፍትነትይ ዓመፅይ ናወለዶም እዩ። አሸኒፎም ክመፁ እዮም አነ እየ ለይሪኦም እምበይ እስኻትን ክትሪአኦም ኢኽን አላበለት ተፃናንዐን ስለልነበረት ተፀወኹዋ ምንም የትብልይ፤ ተበለትል ናጋ ቓትሪ አነ ብልወፃእኹ እያ ትናገር ስለልበልኹ እየ ክፀውያ ወሲነ።

ተገዲማ አግንየያ 'እነዋ በሊ ድሕሪ ናጋ ሃም ተኽለሃይማኖትይ ታደሰይ ክሽፍት (ሽፍትነት እዩ ልርዳአ ስለልበልኹ)ሓሲበ እየሞ ናጋ ዳሕና ወዓሊ ክብለኪ እየ ብልበልኸዋ ሃምታ ልገመትኹዋ ፃት ተይጸንሐት “ሽፍትነት ናወለድኻ ዳአኾነይ አሕዋትኻኸ ተግንዮም ዲኻ?” ኢላትኒ እወ ብልበልኹዋ “በል ውግ እ ሓጋይ ሓጋይ እምበይ ኽረምቲ ከይትገብሩ” ኢላቲኒ 'ልምንታይ?' ብልበልኹዋ "ኽረምቲ እንተኾይኑ ቖልዓ ሰበይቲ ብውሑጅ ምኽንያት መድሀሊ የመግነዩይ ነይሮም ካብ ሃፀይ ይሃንስ ጀሚሩ ልነበረ ውግእ ወLድኻ ብዙይ ምኽንያት እዮም ሓጋይ ሓጋይ ይገብርዎ ነይሮም" ኢላትኒ አነውን እሺ እንተይሎም ክፀውዮም እየ ኢለ ምኽራ ሰሚዐ "ፅኑዕ የርግፅኹም ዞም ደቀይ" ኢላ መሪቓትኒ ተሰናቢተያ ግን ናጋ አጋምሸት ክመፅእ እየ ኢለያ ኸይደ።

ካብኡ ለባባ ገብረሃንስ (አቡኡ ልተኽለሃይማኖት ሓወይ) KISANABETOM KEYDE:: ተኽለሃይማኖት ነዊሕ ሃለዋቱ ተስኢኑ ድሕሪ ምፅናሕ ንመቐለ ፈዳይን ኾይኑ መፂኡ ስለልነበረ አብ ገድሊ ምህላው ሰሚዖም ልአይ ፀዊዖም "እዙ ሓውኻ አብዚአ እንተሎ ሽጋራ ለሚዱ ስለልኸደ ሽጋራ ስኢነ ኢሉ ተመሊሱ ከየዋርደነ እምበይ ስብአይስ ስብአይ ኾይኑ"ኢሎምኒ ስለልነበሩ ምንም አይብሉን ኢለ እየ ክነግሮም ኸይደ። አባባ ገብረሃንስ ሓሽከር ራእሲ ስዩም ኾይኖም ነዊሕ ናይ ሃርበኝነት ጊዜ አሕሊፎም እዮም። ምስ ጥልያን ውግእ አብ ኩናት ወርሰገ እግሮም ተወቒዖም Lተፈጠረ በሰላ ደሓር ራእሲ መንገሻ ፅርግያ መሰቦ እንተስርሑ ናይ ደማሚት ንጣር አብታ በሰለኦም ወቒዕዎም ቖሲሎም ድሕሪ ምፅናሕ ደሓር ቑስሊ ብስቢሱ እዩ ኢሉ ሓኪም ሓንቲ እግሮም ቖሪፅዎም Bምርኩስ ልኸዱ ነይሮም። ንሶም እውን ክኽድ ምውሳነይ ብልፀወኹዎም መጀመርታ "እሕዋትኻ ለይአኽሉ እስኻ ሱቕ ኢልኻ ሙህሮኻ ወዲእኻ ልነኻ ለይትጥውራ" ኢሎምኒ እሳቶም ናያቶም ይገብሩ አነለ ናየይ ይገብር ብልወልኹዎም 'በል ፅኑዕ ርገፅ ለሕዋትኻ ድማ አፍቱ ሰብ ልምለሰሉ ኢኹም ትምለሱ ፅኑዕ ርገፁ ኢሉኩም በሎም ኢሎም መሪቖምኒ ተሰናቢተዮም እየ ላብ ምሕዳረይ ላብ ዳዓፈራ ኸይደ።

ገና እንተይመሸየ ለደዋይ አነ ብልኸድኹ ልወሃብ ደብዳበ ፅሒፈ ል አብራሃ ተክለሃይማኖት (አብራሃ ኩቺ)ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ እታ ደብዳበ ልንኡሽተይ ሓወይ ሶሎሚን ሃቦ ኢኻ። ትትህቦ ተለኻ ም እንቲ ኻሊእ ነገር እውን ትፈልጥ ኢኻ ኢሎም ከየሸግሩኻ ብርሑቕ ንእሽተይ መን ምኻንኻ ለይፈልጥ ቖልዓ ገይርኻ ሃቦ ኢለ ሂበዮ። አፍታ ደብዳብ " ላብ ገድሊ ምኻደይ፤ እንድሕር አንሕና መናእሰይ ኹልና ለይተጋደልና ልዘልአለም ካብ ሽግርይ መከራይ ሃምለይንወፅ እ፤ ሃምለፈትዋይ ክትፅልየለይይ አነውን ብዓወት ተመሊስና ከግንያ ተስፋ ሃምልገብርይ ተለይተመለስኹውን አብ ኽቡር ዓላማ እዩ ኢላ ክትብርትዕ ለተሓሳስብ እዩ ነይሩ።

ሓምለ ሓሙሽተ- መንገዲ ላብ ታዕሊም

ኹልና ከካብ ልሓደርናዮ ንጉሆ አብ ም ዕራፍ ኦቶቡስ ተጋኒና ልልበይንና ግን ምእንቲ ከይንጣፋእ ላብ ዓድግራት እትኸድ ሓጀ ዓብዱ ተሳፊርና። አሽዑ አፍታ ደገአፍ ኦቶቡስ እዩ ትኬት ልሽወጥ ናይሩ እሞ ኹልና ልማይ መገልታ ኢልና ተቖረጸና (ሽዑ ማይ መገልታ ዓሰርተ ልኾና ገዛውቲ ልነበራ ኑኡሽተይ መንደር ስለልነበረት)ጥርጥር ከይፍጠር ልዓድግራት ኢልና ኢና ቖሪፅና አቲና። አይናለም ይኩኖይ አነይ አብ መጨረሻ ወንበር ናይታ አውቶቡስ ተሳፊርና ዓቐብ መሰቦ እንትትንድይብ ገፅና ልድሕሪት ገይርና ክንምለሳይ ከይንምለሳይ ለይንፈልጣ ልዓበናላ መቐለ ዓድና ተሳናቢትናያ።

ማይ መገልታ ብልበፅሕና ኹልና ወሪድና አብታ ከተማ ልነበረት ሓንቲ ድንኻን ባኒ ሽጋራ ገዚእና በታ ልተብሃልናያ ልምብራቕ ናይታ ከተማ ወፂእና መንገዲ ዕዳጋ ሮቡዕ ሰንዓፈ ራእሲ መንገሻ ልሰርሕዎ ፅርግያ ሒዝና መንገዲ ጀሚርና። ካብ ማይ መገልታ እንትንወፅእ እንተለና አብ ውቕሮ ልተሳፈረ መንእሰይ (ወዲ ብርሽ ይበሃል ነይሩ ደሓር አብ ናይ ኢህአፓ ውግእ ተሰዊኡ) ተሓዊሱና ኢና ጎዕዞ ጀሚርና። ዕዳጋ ሮቡዕ በፂሕና ለገባራት ተጋደልቲ አበይ ሃምነግኒ ጠይቕናዮም አብ እንዳመጥሓን ሓደ ተጋዳላይ አሎ ኢሎምና ላብኡ ኽይድና ፍሸ (ናይ ገዝ ኡ ትኽክለኛ ስሙ አይፈልጦይ) ልበሃል ተጋዳላይ እኽሊ እላጥሐነ አግኒናዮ። አብ ኤርትራ ፍሸ ልበሃል ቦታ ይሽቅል ስለልነበረ እዩ ብኡ ልብኡ ስሙ ረሲዑ ፍሸ ተባሂሉ። ድሕሪ ገድሊ ተቐኒሱ ምስቶም አብ ዳንሻ እግሪ ክተኽሉ ልተገበሩ ተጋደልቲ ሰፊሩ ነይሩ ኸዚ አበይ ሃምለሎ አይፈልጥይ።

ተጋዳላይ እግኒና ኢልና ተሓጉስና ሽይድና ሰላም ብልበልናዮ ክንጋደል ሃምልመፃእና ስርዓት ሃምልነበርና ብልፀወናዮ "ተመለሱ ካብ ስርዓት ተቕሊዕና ላብልኹም ውድብና ዓቕላ ተፅቡላ-ከተማ ኾይንኹም ተጋደሉ ኢሉና" ልኡ ክነረድእ ላሕ እላበልና ተለና ዓንዶም (ሓመዱ ይቕለሎዋ ድሕሪ ዓወት ከተማ ብልአተና ብሕማም ሓሊፍ)መፂኡ ልኡ ለይስራሕኻ ትሰርሕ! ኢሉ ኾርዩ አጆኹም ኢሉ አብ ሓደ ዳገባር ቓሎ መሽላ ባሕሪ አቕልዩ ሓደ ሓደ ሕፍኒ ሂቡ (ምሳሕናይ ድራርናይ ምኻኑ እዩ) ዓብዪ ናይ እግሪ መንገዲ አቋሚቱ መጨረሻ ብልበፃሕኹም ዓብዪ ቑልቑለት ክተግንዩ ኢኹም ልኡ ብልወዳእኹም ዓብዪ ገረብ ገረብ ክተግንዩ ኢኹም (እቲ ገረብ ገረብ ማይ የብሉይ)ልኡ ሒዝኹም ክSHAዕ መዋፈሪ ክወስደኩም እዩ ኢሉ አፋነውና። ደሓር ሃምልተረዳእናዮ ፍሸይ ዓንዶምይ ባዶ ሓሙሽተ ለበሃል ስንቂ ናምቕራብ ሓላፍነት ልነበሮ ክፍሊ አባላት እዮም። ምብዛሕና ደሓር አብናዩ ሰራሕ ልፈጥሮ ሽኽሚ ተራእይዎ እዮ ሃምኡ ልበለና ኢልና። ብአማኢት ልቑፀር ናይ መዋፈሪ ተጋዳላይ እሱይ ዓንዶምይ ኽዚ አበይ ሃምለሎ ለይፈልጦ ባራኺ ልበሃል ተጋዳላይይ እዮም ስንቂ ለማላልሱ ነይሮም እሞ እቱ ኹርኡ ምኽንያት ለይነበሮ የኾነይ።

ካብ ዕዳጋ ሮቡዕ አጋግዘ ተልዓልናኽውድ ሓዲርና ንጉሆ ክልተ ሰዓት ልኾን ሓደ ቑምጥ ስረ ገይሩ ነዊሕ አልቤን ጠበንጃ ልሓዘ መንእሰይ "ደው በል መን ኢኻ?" ኢሉ ደው አቢሉና። አክሊሉ ተጠምቀ እዩ ነይሩ ቅድሜና ተዓላማይ ኾይኑ ዋርዲያ ኾይኑ። ላብ ታዕሊም ልመፃእና ምኻንና ነጊርይ እሱ ቅቕድሜና ንሕና ድድሕሪኡ ላፍቲ ዋና መዋፈሪ ዓሰርተ ደቒቓ ልኾን ኸይድና::  አሻዓትኡ ግን ደኺምና ስለልነበርና ነዊሕ ኾይኑ ተራእዩና። ድድሕሪ አክሊሉ አነ እየ ነይረ እዛ ድርባድር ነፀላይ አብ ማእገረይ ገይረ እየ ነይረ እሞ ምልስ ኢሉ " እዚ ኩታ ድኣ እንታይ ክትገብሩ አምፂእኹም  ግዳይ ክተሀግርዎ ኢኹም" ኢሉኒ። አንሕናኸ ታይ ክንኽደን? እንተበልኩዎ "ጀዲድዶ አየምፃእኹምን ኢኹም? እዚማ ንመሪሕነት ክተህግርዎ ኢኹም" ኢሉኒ። ብሓደ ጊዜ እቲ ጀዲድ መግነዚና እንተይኾነስ ኽዳን ለይትና ምኻኑይ አብ ገድሊ ድማ መራሒን ተመራሒን ልበሃል ሃምለሎ አረዲኡኒ። ልምንታይ ሃምልኾነ ለይርደአኒ ሱቕ ኢልና ኹልና ንጋደል እምበይ መራሒይ ተመራሒይ ልህልወና አይመስለኒይ ነይሩ።

ድሓር አብ እግሪ ዓብዪ ኦም ሰለስተ አርባዕተ ጎጃጁ ልነበረኦ ቦታ በፂሕኹም ክመፅኹም እዮም ኢሉ ሓዲጉና ላብ እሱ ላብ ስርሑ ተመሊሱ። አብ እግሪ ፅላል ከፍ ኢልና ላተፀበና ሓደ ምዕሩግ ጨጉሩ ልጠቕለለ ተጋዳላይ (ደሓር ጃማይካ ምኻኑ ፈሊጥና) ተረኛ መጋቢ ኾይኑ ቒፃ ላጋገረ ይድርድር ነይሩ። ጠምዩና ስለልነበረ ይኩኖ ሃበና ንበሎ ኢሉና "ሕደግ በይዛኻ እግርና እንተይአተወ ጥምየት አይኽእሉይ ከይተብለና"ኢልናዮ እሱ ግን ምክአል አብይዎ 'ዝሓወይ ጦሚናዋ ቒፃይዶ ሃበና" ምሰበሎ ወዮ ተጋዳላይ ላባና ቖላሕ እንተይበለ "ነዲኻ ጠይቃ" ኢሉ መሊሱሉ "ተሕሹካስ ኢልናዮ"። ወዮ ተጋዳላይ Bመልሱ ምድንጋፅና ግዲ እዩ ተረዲእዎ "ን ዓኽን እናሰንከትኩስ እንታይ ድአ ትሽኩላ ምስወዳእኹ ራሽንክን ክህበክን እየ" ኢሉና ቑርው ፀኒሑ መእዲ ቐሪቡ አብሊዑና። ተጋዳላይ ባዕሉ ጋጊሩ ልበልዕ ምኻኑ እውን ናይ መጀመርታ ሙህሮ ኾነና።

ንእሽተይ ፅንሕ ኢሉ ሓደ ተጋዳላይ (ደሓር ሕቡር ልበሃል ምኻኑ ፈሊጥና)ምዝጊቡና አብ ኢድና ልነበረ ነገር ኹሉ አሀጊርና ጀዲድና ጥራሕ ተዋሂቡና ሓደሽቲ ተዓለምቲ ይእከቡሉ ልነበረ ገረብ ገረብ ሰዲዱና። ብቐትሩ መቐስ ሂቦምና እተን ምሳና ልነበራ ደቀንስትዮ ጨጉረን ተቖረፃ። ካብ ኩሉ ለይትርስዐኒ ልእልቲ ጨጉራ እንትቑረፅ እንተላ እዮ። ልእልቲ እርይ ልበለ ቁንጅና ልነበራ ጨጉራ ነዊሕ ኾይኑ ሃም ናይ ህንዲ ጨጉሪ ብሓንቲ ጉንጓኖ እያ ጎንጒናቶ ነይራ። ሓሰን እዮ ጨጉራ ቖሪፁላ እሞ እቲ ጉንጓኖ እንተትተፈትሐ እዩ ሃምለለዎ ብሓደሻዕ ጉምድ አቢሉላ። ጉሙድ ብለበሎ ምልስ ኢላ 'ሃባስቲአታ' ኢላ ነቱ ጨጉራ አብ ኢዳ ሒዛ ልሓደ ደቒቓ ልኾን ፍዝዝ ኢላ ጠሚታቶ። ብአፉ ልተናገረ እኳ እንተለይነበረ ኹልና ህንዲ ህንዳአ ደንጊፅና። ድሕሪኡ ምስ ኻልኦት አብኡ ልፀንሑና ተጋደልቲ ተሓዋዊስና ሓደ ሓደ ክንገብሮም ልግበአና ነገራት ተነጊሩና (ልኹሉ ነገር (ዋላ ክንሸን) ልመራሒ ጋንታ አፍቂድኻ ጥራሕ ልግበር ምኻኑ ዓይነት መምርሒ፤ ድራር ለይቲ ታይ ምኻኑይ ሃመይ ሃምልንጥKEመሉይ ወ.ዘ.ተ ልመሳሰለ ነገር ተነጊሩና ናይ መጀመርያ ናይ ገድሊ ውዕሎና ተወዲኡ።

ትሽዓንተ ርEሰይ ወፂኤ አርባዕተ ርእሰይ ዓወት ገድሊ ልምርአይ በቒ ዐ። ብዙሕ ግዘ ኢያሱ በርህ እዩ እንኳዕ አብፀሐና ኢሉ ዘዘክረነ ነይሩ። ሎሚ እያሱ ምስቶም ሓመሽተ ተሓዊሱ ስለስተ ኢና ቐሪና። ካብ አቶም አነ በዓል ዕድል ኾይነ ይናገር አለኹ። እዚአ ነዞም ናይ ሎሚ ቖልዑ እንተካፊለዮም ብሓደ ገፅ መንእሰይ ኾይንኻ እትውስኖ ነገር ልደሓር ልህልወካ ጉዕዞይ መንገዲይ ዓብዪ ትRጉም ስለለዎ ሓላፍነት ለሸክም ውሳነ ልምውሳን ልድሕሪት ክብሉ ሃምለይብሎም ብኻሊእ ወገንለ እቲ ኻሊእ ደሓር ተጋደልቲ ኾይንና ልሰራሕናዮ ነገር ገድሊ ብልአተና ልተምሃርናዮ ምኻኑይ እንትንአቱ ካብቶም ሎሚ በቲ ናይ ሽዑ ዕድሜና ለለው መናእሰይ ልተእፈለየ ብዙሕ ነገር ሃምለይነበረና ንምርዳእ ይጠቅም እዩ ስለልበልኹ እዩ።፡ አንሕና ትንጋደል ተለና መብዛሕትና ካብ 16 ክሻብ 19 ዓመትና ኢና ነይርና። ናይ ሎሚ ቖልዑ አንሕና ቖልዑ ተለና ካብልነበረ ብዓይነቱ ልተፈለየይ ለሓሸይ ኹነታት ኾይኖም እንተስ አብ ናይ ውልቀ ዕብየቶም እንተስ ናይ ህዝቢ ሓላፍነት ምሽካም ሓላፍነት ልምውሳድ ልድሕሪት ክብሉ የብሎምን። ወለድና ይሕመቕ ይፀብቕ ሓላፍነት ልወስድ|ልትወስድ ቖልዓ እዕብየ እንትብሉ እዮም ብደቆም ልኾርዑ። ልቶም ሃማይ ተጋደልቲ ልነበሩ ድማ ምልስ ኢሎም Lታ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ምግዳሎም ንምዝካR እዩ።

እዚ አይ ዳሕናኻትኩምይ