ሰናይት ተኽሉ

   እዚ ሓፂር ፅሑፍ ኣብ መብል 21 ሕታም ውራይና ገፅ 2 ዘሎ ፅሑፍ (ርእሰ ዓንቀፅ እቲ መፂሄት ምዃኑ እዩ) መሰረት ዝገበረ እዩ።  መበል 21  ሕታም ውራይና ኣብቲ ዝተጠቐሰ ገፅ  “ህዝቢ ትግራይ ይብል ኣሎ ጠንካራ ውድበይ” ብዝብል ርእሲ ዝተወሰነ ሓሳባት ገሊፁሎ፤  እቲ ትንታነ “ህወሓት” ከምዘሎውን ከምዘየለውን ገይሩ እዩ ዘቕርብ ይመስል።

ህወሓት  ከምዘየለ ገይሩ የቅርቦ እንትብል “ህዝቢ ትግራይ ህወሓት እንትብል ግን ብኽምዚ ዝስዕብ ዝፍልጦን ክኾነሉ ዝደልዮን እዩ” ይብል እሞ ቅጽል ኣቢሉ ድማ “ኣብ ተራ ናይ ስልጣን ሕትኹቱኽ ግዜኦም ዘሕልፉ ንውልቃዊ ክብሮምን ጥቕሞምን ጥራሕ ዝጭነቑ መራሕቲ ዘለውዎ ህወሓት ዘይኮነስ ህዝበይ ዝብሉ፣ ኩሉ ግዜ ረብሐኦም ኣብ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣእትዮም ዝሪኡ፣ እንትርባሕ ከምዝርብሑ ዝኣምኑን፣ ንዕኡ ከተግብሩ ለይትን ቀትርን ዝፅዕሩን፣ ከምታ ናይ ቀደም  መራሕቲ ዘለውዎ ህወሓት እዩ ዝደሊ” ይብል።

 “ቀደም ዝሰርሖ ፅቡቅ ነገራት ደጋጊሙ እናልዐለ ኣብኣ ተሓቢኡ ክነብር ዝደሊ ህወሓት ዘይኮነስ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ኩነታት እናገምገመ ዘለዎ ፀገማት እነኣለየ ንቕድሚት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምስግጋር ህዝባዊ ኣመተ እናኣመተ ናብ ኣዝዩ ምዕቡልን ስልጡንን ኩነታት ዘሰጋግሮ ህወሓት እዩ ዝድለ” ይብል፤ከምኡ እናበለ እትድለ ዘላ ህወሓት ከመይ ዓይነት ከመዝኾነት ንምብራህ ሞኪሩሎ።

   እዚ ኩሉ ዘርእየና እትድለ ዘላ ዓይነት ህወሓት ሕዚ ብጭቡጥ ዘየላ ምኻና እዩ። ህዝቢ ትግራይ ‘ውን እታ ቀደም ዝፈልጣ፣ ዝኣምና፣ ዝፈትዋ፣ ዝፈጠራ፣ ዘዕበያ ውድብ ስለዝጠፍአቶ እዩ እታ ናይ ቀደም ውድበይ እናበለ ዝናፍቕ፣  ዝጉሂ፣ እንተትህልወለይ እናበለ ዝምነ ዘሎ።

   እቲ ትንታነ ንባዕሉ ዝጕነፅ ብዝመስል መንገዲ እቲ ዝድለ ዘሎ  ህወሓት ከመይ ዝበለ ከምዝኾነ ገሊፁ እንተብቅዕ እቲ ውድብ ከምዘሎ ገይሩውን ድማ “ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ልዕል ኢሉ ዝተገለፀ ዝበለ ህውሓት እንትምነ ህወሓት ከምኡ ክኾነሉ ዝላዓለ ዘይተሓለለን ቃልስን ድጋፍን ንህወሓት እንዳሃበ እዩ” ይብል። እዚ ምስቲ ልዕል ኢሉ ዝተገለፀ ሓሳብ ይጎነፅ። እቲ ላዕላዋይ ሓሳብ ህዝቢ ትግራይ እታ ናይ ቀደም ህወሓት ስለዝሳኣና ከምኣ ዝበለት እየ ዝደሊ እዩ ዝብል ዘሎ ይብል፤ ብካሊእ ገፅ ድማ ነቲ ሕዚ ናይ ህወሓት ትሕዝቶ እንተይኮነስ ህወሓት ዝብል ሽም ሒዙ ዝንቃሳቐስ ዘሎ ውድብ  ዘይተሓለለ ቃልስን ደገፍን እናተውሃቦ እዩ” ይብል᎓᎓ ምኳን እኳ ኣስተብሂልካ እንተተነቢቡ እዚ ሓሳብ እውን ንቲ ሐዚ ዝኒሀ ህወሓት ከምታ ናይ ቀደም ህወሓት ክኾነሉ ምእንታ ዘይተሓለለ ቃልሲን ደገፍን ይህባ ኣሎ እዩ ዝብል።

ኮይኑ ግን እቲ ሓሳብ ዝተዋቐዐ እዩ። እቲ ናይ ቀደም እንተዘይሃልዩ ንመን እዩ ደገፍ ዝህብ ዘሎ? ብወገነይ እዚ ሓሳብ ዓይነ መርፍኡ ዝጠፍኦ እዩ በሃሊት እየ። ህዝቢ ትግራይ ሐዚ ዝኒሀ ህወሓት ክዕረ ይደሊ ይኸውን፤ ኮይኑ ግን ተዓረ ኢሉ ካብ ዝመኽሮ ብዙሕ ዓመታት ሓሊፍዎ ኣሎ፤ ኣብዚ ኩሉ ዓመታት ግን እናሓመቐ፣ ካብ መስመር እንዳወፀ፣ እናተዳኸመ፣ መፂኡ እምበር ምምሕያሽ ኣየርአየን። እቲ ዘሎ መማረፂ እንተተኻኢሉ ምስቲ ዘሎ ህወሓት ሓቢርካ ምንባር እዩ፤ እንተዘየሎ ብነፃን ግልፅን ፖለቲካዊ ሃዋህው እቲ ክህሉ ዝኽእል  መማረፅታት ኩሉ ዘገድሾ ኣካል ብዝሳተፈሉ ኣገባብ ክዝተየሉ ምግባር እዩ። እዚ ዝተጠቐሰ ፅሑፍ እሞ ኸዓ “ርእሰ ዓንቀፅ” እቲ ሐዚ ዝኒሀ ኩነታት ብትኽክል ፈቲሹ ኣንፈት ዘትሕዝ ግልፅን ትኽክለኛን መልእኽቲ ኮይኑ ኣይረኸብክዎን።

   እምባኣርከስ ኣብዚ ዝተመስረተ እዩ ናተይ ሓሳብ።  ናይ ብሓቂ ጭንቅናን ሓሳብናን ብዛዕባ መፃኢ ዕድል ዝቢ ትግራይ እንተኾይኑ ንህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ይኹን ብዛዕባ ንቕድሚት ክግበር ዝግበኦ ነገር ግልፅን፤ ነቲ ሓደ ነቲ ካሊእ ዘይብል፤ ዘየማትእ መልእኽቲ  ክቐርበሉ ይግባእ ይብል። ቃልሲ መሪሑ ዘዐወተ ህወሓት ኣብዚ ግዘ እዙይ ህዝቢ ትግራይ ክሪኦ፣ ክድህስሶ፣ ክጭብጦ፣ ከሽቶ፣ ክሰምዖ፣ ስለዘይኽእል ዘሎ፤ ብኣንፃሩ ናይ ህወሓት ሽም ብምሓዝ ህዝቢ ትግራይ ዝተቓለሰሉን ብቃልሱ ዓቲርዎም ዝነበሩ መሰላት ዝግህስ ሓይሊ እናረአየ ስለዝኾነ እዩ፤ ንዝነበረ ዝናፍቕ ዘሎ። በቲ ፅሑፍ መሰረት ከምቲ ናይ ቀደም ኩንለይ ዝብል ዘሎ። ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ኣብቲ ፅሑፍ እውን ተደጋጊሙ ዝተገለፀ መስተውዐሊ እዩሞ፤ እቲ ሓደጋ፤ እቲ ሽግር ተረዲእዎ ኣሎ፤ መፍቲሒ ግበሩ ድማ ይብል ኣሎ። ኣብ ምፍታሕ እቲ ፀገም ግቡአይ ክፍፅም ድልው እየውን ይብል ኣሎ።   

     እቲ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮ ዘሎ ለውጢ ብፀግን ፀግን ክመፅእ ዝኽእል ዘይምኻኑ እዩ። እቲ ፀገም ህዝቢ እናኣከብካ ፀገምካ ተዛረብ ብምባልን ተጋጊና ነይርና ክንፈትሖ ኢና ብዝብል ልሙድ ዕድመ መናዊሒ ኣካይዳ ዘይፍታሕ ምዃኑ እዩ። ንሕና ኢና ደቅኻ ካልኦት ኩሎም ፀላእትኻ እዮም፤ ኣብ ጥቃኻ ክቀርቡ የብሎምን፤ ብምባል ኣይፍታሕን። ብዘይ ንሕና መፃኢ ዕድልካ ፀልማት እዩ፤ ሓደጋ እዩ፤ እናበልካ ክሰግእን ክፈርሕን ብምግባር አይፍታሕን፤ እቲ ፅሑፍ ከምዝብሎ “ዘሎ ፀገማትካ እናምበድበዱ ብቒምን በቀልን ዝጎዓዙ” ኣየድልዩኻን ብዝብል አስተምህሮ ‘ውን ኣይፍታሕን፤ “ደቁ ኣምሂሩ ስለዝኾነ ሓዱሽ ኣሳራርሓን ኣታሓሳስባን ዘለዎም ንፁሃት ደቁ ንትምክሕቲ ኢዶም ዘይህቡ ደቁ ዘለውዎ ውድብ እዩ ዝደሊ”  ብዝብልውን ኣይፍታሕን።

    ዝኾነ ውልቀሰብ ጉጅለ ወይ ውድብ ክንዲ ህዝቢ ትግራይ ክዛረብ የብሉን።  መማረፂ ዝመስሎ ከቕርብ ይኽእል። እዙይ እዩ ዝበለፀ ኢሉ ክካራኸር ይኽእል። ሓሳቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክፅዕን ግን ኣይኽእልን። ኣይግባእን። ሓሳብካ ወይ ድልየትካ አመንጊካ  ክዋሓጥ ብምግባር  መፍትሒ ኣይመፅእን።  ማንም ህዝቢ፤ እንኮላይ ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮን ዝምነዮን ብትኽክል ከለሊ ይኽእል እዩ። እቲ ዘሎ መማረፅታት ግን ብግልፅን ከይተበረዘን ከይተሓናኾለን ብበለካ በለካ እንተይኮነስ ብቐጥታ ብሰብ ዋና እቲ ሓሳብ ክቐርበሉ ይግባእ። 

ከምዚ ዝበለ ኣካይዳ እንተሃልዩ  መን እዩ ፈታዊኡ?  መን እዩ ኣብ ትኽክክለኛ ዕላማን መትከልን ዘሎ? መንከ እዩ ንባዕሉን ንጉጅላዊን ጥቕሙ ንስልጣኑ ዝጎዪ ዘሎ? መን ኣንፃር ህዝቢ ትግራይን ዲሞክራስን ይሰርሕ? መንከ ጥቕምን ድልየታትን መሰላትን ህዝቢ ትግራይ ይረግፅ? መን ንትምክሕትን ፀቢብነትን ዘጥጥሕ ተግባር ይፍፅም ኣሎ? ወዘተ ዝብሉ ጉዳያት ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ነፃነት እንተተዋሂብዎ ትኽክለኛ መልሲ ከቕምጠሉ ይኽእል።

     ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ገጢምዎ ዘሎ ሽግር መፍትሒ ክረክብ እንተኾይኑ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ትግራይ ዘለው ኣብ ኢትዮጽያውን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣታሓሳስባታትን ወከልቶምን ናብ ህዝቢ ክቐርቡ፣ ክስምዑ ምግባር፣ ህዝቢ ትግራይ ብነፃነት ብተረጋገአ መንፈስ ክሰምዖም ክመምዮም ምግባር፣ ህዝቢ ትግራይ ናብ ትኽክለኛ መደምደምታ ንክበፅሕ መን እንታይ ይብል ከምዘሎ ብናይ ባዕሉ ሕሊና ክፈሊ ንዘወቕሶ ክወቅስ፣ ንዝኣመነሉ ክመርፅ፣ ንዘይደልዮ ክነፅግ ዘኽእሎ ክውን መንገዲ ነፃነት ጥራሕ እዩ።

    እቶም ነኒርእሶም ዝዋቃቀሱ ዘለው ውድባት ጉጅለታት ‘ውን ዝረብሖም እንተኾይኑ ወቐሰኦምን ዘለዎም መልስን ብነፃነት ንዝሰምዖም ህዝቢ የቅርቡ። ይታሓተቱ ይመልሱ።  መንነቶም ህዝቢ ብነፃነት ይፈትሽ። ብስማ በለው ውድባት፤ ጉጅለታት ወይ ውልቀሰባት ብህዝቢ ክፅልኡ ክንፀጉ ንምግባር ዝግበር ፈተነ ጠጠው ይበል። እዙይ ዝግበር ምእንተ ‘ቶም ዝተጠቐሱ ኣካላት ተባሂሉ እንተይኮነስ ብዓፍን ዓፍን ህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ ኪሳራ ናብ ዘኽፍሎ ቅልውላው ከይኣቱ ንምግባር፤ ዓፈና ፀረ ዲሞክራሲ ስለዝኾነ ‘ውን እዩ።

ብነፃነት ንኹሉ መማረፅታት ናይ ምስማዕ፤ ዝመስሎ ናይ ምምራፅ መሰል ናይ ህዝቢ ስለዝኾነ አዩ። ትኽክለኛ መፍትሒ ንምርካብ መማረፂ ዘይበሉ መንገዲ ስለዝኾነ እዩ። ስለዚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው መፍትሒ ክረክብ እንተኾይኑ ንጥቕሚ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ዝበለ ውድብ ብትኽክል ክልለ ወይ ክፍጠር ዝድለ እንተኾይኑ ቅድሚ ኹሉ ህዝቢ ነፃነቱ ይከበረሉ። ብቐልሱን መስዋእቱን ዘረጋገፆ ኣብ ሕገመንግስቲ ዝሰፈረ መሰሉ ብተግባር ይረጋገፅ። ዝተፈላለየ ሓሳባት ካብቶም ሰብናይ ናይቲ ሓሳብ ክሰምዕ፣ ከንብብ፣ ክዛተ ወዘተ ነፃነት ይሃልዎ።  ስኽፍታን ሽቁራረን ዘይብሉ ሃዋህው ንክፍጠር “ህወሓት” ቁርፀኛ ይኹን።

ሕዚ ዘሎ ህወሓት ኣብ ከምዚ ዝበለ ሃዋህው ተዋሲኡ እንተሲዒሩ እሰይ፤ እንተተሳዒሩ ድማ ምእንተ ህዝቢ ትግራይን መትከል ዲሞክራሲን ክብል ለውጢታት ቅቡል ክገብር ድሉው ክኸውን ይግባእ።  ርግኣት፣ ሰላም፣ ዕብየት ከምፅእ ዝኽእል አንፈት እዙይ ጥራሕ እዩ ኢለ ይኣምን።  ኣብ ነፃነት ዘለዎ ሃዋህው ዝተገበረ ናይ ህዝቢ ውሳነ ዋላ ጌጋ እዩ ዝብል እምነት እንተሃለወ ክኽበር ግድን እዩ። ህዝቢ ካብ ተሞክሩኡ ክመሃር ምግባር እዩ መፍቲሒኡ። ክብረይ ተነኺኡ ኢልካ ውሳነ ህዝቢ ምንቁሻሽ፣ ምንእኣስ፣ ምኹራፍ፣ ዘይምኽባር፣ ድሕረት፣ ድንቁርና፣ ፀረ ዲሞክራሲን ፀረ ህዝብነትን እዩ። ነዚ ኩሉ ቅድመ ኩነት ግን ህዝቢ ኣብ ነፃ ምህዳር ኮይኑ ውሳንኡ ክውስን ምርጭኡ ከፍልጥ ምግባር እዩ። ሕዚ ኣብ ትግራይ ነፃነትን ግልፅነትን የለን እዙይ እዩ እቲ ሽግር።

“ህወሓት” ኣብዚ ግዜ እዙይ ንህዝቢ ትግራይ ክክሕሶ እንተኾይኑ እቲ ዝናኣሰ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እዚ እዩ። እንተዘይኮይኑ ተፈተወ ተፀልአ፤ ጌዘ ይንዋሕ ይሕፀር፤ “ህወሓት”ን ህዝቢ ትግራይን ርክቦም ናብ ዝላዓለ ምክራር ክሰግር ግድን እዩ።  እዙይ ድማ ን”ህወሓት” ጥራሕ እንተይኮነስ ንህዝቢ ትግራይ ዝተርፍ መዘዝ ከየስዕብ የታሓሳስብ። “ህወሓት” ክመርፆ ዝግባእ መንገዲ ህዝቢ ብነፃነት ምርጭኡ ከፍልጥ ምግባር እዩ።  ኣብዚ ብነፃነት ብዘይሸፈጥ  ዝግበር ውሳነ፤ ህዝቢ ትግራይ ምስቲ ሕዚ ዘሎ ህወሓት ዓወት ወይ ሞት እንተይሉ ውሳንኡ ይኽበር።

ካሊእ ውሳነ እንተወሲኑ ‘ውን ውሳንኡ ይኽበር።  ኩሉ ተወዳዳሪ ነዙይ ተገዛኢ ይኸውን። ኣካኪ ዘራፍ ይተርፍ። ውድድርን ሰላማዊን ቃልስን ግን ይቕፅል። “ህወሓት” ኣብ ከምዚ ዝበለ ሃዋህው ውሽጢ ተዋሲኡ አንተሲዒሩ እሰይ፤ እንተተሸኒፉ ድማ ምእንተ ህዝቢ ትግራይን መትከል ደሞክራሲን  ንዝፍጠር ለውጢ ቅቡል ገይሩ ክንቃሳቀስ ድልው ከኸውን አለዎ።  ቃልሲ ዝተገበረ፣ መስዋእቲ ዝተኸፈለ፣ ኣብ ነፃ ህሊና ዝተመስረተ ውሳነ ህዝቢ ንኽኽበር፤ ዲሞክራሲ እናዓሞቐን እናሰፍሐን ንኽኸድ፤ ኣብ ነፃ ውሳነ ህዝቢ ዝተመስረተ ምዕባለ ክሰፍሕ ክዓሙቅ ንምግባር እምበር ዕጥቂ ቃልሲ ዝመርሐ ዘዐወተ ውድብ እሞ ኻዓ ምሀላውን ዘይምህላውን ኣካራኻሪ ኣብ ዝኾነሉ ግዘ፤ ኩነታት ህዝቢ ብዘየግድሽ ኣብ ስልጣን ክነብር ንምግባር ኣይኮነን።

     መፃኢ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጽያውን ትኽክለኛ መልክዕ ክሕዝ እንተኾይኑ እቲ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ናይ ምዝራብ፣ ምፅሓፍ፣ ምስማዕ፣ ብናይ ባዕሉ ከይዲን ሕሊናን ናብ ዝመስሎ መደምደምታ ክበፅሕ ዘኽእሎ ነፃነት ክረጋገፀሉ ምግባር እዩ። መራኸቢ ሓፋሽ ብሞኖፖል ተቖፃፂርካ፤ ምጥቕቓን፣ ምፅልላም፣ “ኣነ እምበር ካሊእ ኩሉ ሰይጣን እዩ” ምባል፤ መማረፂ ሓሳብ ካብ ሰብ ዋና ናይቲ ሓሳብ ብነፃነት ከይሰምዕ ምዕፋን፤ ዝተፈለየ ሓሳብ ንዘቅርብ ህዝቢ ወይ ኣካል ወይ ውልቀ ሰብ ምፅብዳር፤ ከም ፀላኢ ወሲድካ ምስጓግ ጠጠው ክብል ምግባር የድሊ ጥራሕ እንተይኮነስ ክውገዝ አለዎ።

       እዙይ ከምዘሎ ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ይእትወና እዩ ዝብላ መራኸቢ ሓፋሽውን እንተነኣሰ እተን ብቐጥታ ብፋይናንሰ መንግስቲን ውድብን ዘይሰርሓ ሚድያታት ውሽጢ ዓዲን ወፃኢን ነቲ ሓደ ወይ ነቲ ካሊእ ከይወገና ንብዙሕ ይኹን ንውሕድ ዝውክል ሓሳባት ማዕረ ዕድል እናሃባ ክስማዕ ክዝተየሉ ክገብራ አለወን፤ መንጎኛ ብምኻን ህዝቢ ትገራይ ኩሉ መማረፂ ሓሳባት ክቐርበሉ፣ ብርግኣትን ቅሳነትን ክዛተ፣ ሕማቕን ፅቡቕን ባዕሉ ክመሚ ዕድል ይዋሃቦ ኢለን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ጠጠው ክብላ ዝሕተታሉ ካብ ሎሚ ዝበለፀ ግዜ የለን።

ኩለን ውድባት ጉጅለታት ወይ ውልቀሰባት፣ ምስ ሽመን፣ ሕመቐን፣ ቅፅል ሽመን፤ ድፍረት እንተሃልዩወን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብነፃነት ቀሪበን ክስማዓ ክፍረዳ ዘኽእል ሃዋህው ንኽፍጠር በተኸታታሊ ክሰርሓ ይግባእ ባሃሊት እየ። ሓደ ውድብ እሞ ኻዓ ምህላውን ዘይምህላውን ኣብ ሕቶ ዝኣተወ ውድብ ዘቐመጦ አንፈት ተኸቲለን እዚኦም ትምክሕቲ፤ እዚኦም ቂም በቀል ዘበገሶም ወዘተ እናበሉ ግዜኦምን ገንዘቦምን ከጥፍኡ ኣይግባእን። እዙይማ ህወሓት/ኢህወደግ ብዘለዎ ኩሉ ዓቕሙ ቀትርን ለይትን እኮ ይብሎ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይውን እዙይ ኣይኮነን ናፍቒዎን ጎዲልዎን ዘሎ፤ ነፃነት ኣብ ጭቡጥ ሓሳባት ተመስሪትካ ብነፃነት ምዝታይ፤ መማረፂ ሓሳባት ቀሪብሉ ይጠቕመኒ ዝብሎ ክመርፅ ምኽኣል፤ ቁም ነገር ዝብሎም ጉዳያት ክውስን ውሳንኡ ክኽበረሉ እዩ ዝደሊ።

     ነፃ ሚድያ “ህወሓት” ንዓመታት ዝደጋገሞ ጃርጎናት ኣብ ምድጋም ግዚኡ እንተጥፊኡ ነቲ ሽግር የባኣእስ እምበር ዝፍተሐሉ ኣንፈት ዘርኢ ኣይኸውንን᎓᎓ ሕዚ ዝድለ ድማ እዙይ ኣይኮነን᎓ እዙይ ምድግጋም እማ ኣብዚ በፅሒናዮ ዘለና ቅልውላው እኮ ኣብፂሑና  እንታይ ክደግመና ንደሊ᎓᎓ ንዓድን ህዝብን ዝጠቅም መፍትሒ ክርከብ ዝድለ እንተኾይኑ ስራሕና ሓደ ውድብ ወይ ገጅለ ወይ ውልቀሰብ ናብ ስልጣን ከይመፅእ ወይ ንኽመፅእ ወይ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ንምግባር ሓፂር ዕላማ ዝሓዘ ክኸውን የብሉን᎓᎓ ዕላማና ህዝቢ መን ኣብ ስልጣን ክፀንሕ መን ካብ ስልጣን ክርሕቅ ከምዝደሊ ንምውሳን ዘኽእሎ ነፃነት ንኽረጋፀሉ ምቅላስ ክኸውን ይግባእ᎓᎓ ፀርፍን ጠቐነን ምስማዕ መኣዝ ኒእስዎ ህዝቢ ትግራይ᎓ ካብዙይ ዘውፀኦ ጥቅዊ ኣመራርሓ እዩ ሲኢኑ ዘሎ᎓ ዲሞክራሲን ነፃነትን እዩ ሲኢኑ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ፤ እዙይ ንኽረጋገፀሉ እንተሰራሕና ይሓይሽ፤ ካሊእ  ኩሉ ብነፃ ህዝቢ ዝውሰን እዩ᎓᎓

   ከም ናተይ ሪኢቶ መጀመርታ ነቲ ኩነታት ክልልን ሃገርን ብትኽከል ምንባብ የድሊ። ነፃ ኮይንካ ምስ ጥቅምኻን ውልቀ ድልየታትካን ወዘተ እንተየታኣሳሰርካ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ክልልናን ሃገርናን ብሰፊሕ ልቦና ተነቢቡ ሰፊሕ ምኽክር ተገይርዎ ዘላቂ ናይ መፍትሒ ኣንፈት እንተዘይተቀይስሉ ህወሓት/ኢህወደግ ብዝመርሐና ጥራሕ ንነጉድ እንተኾይና ክልልና ዓድና ናብ ዘይትወፆ ቅልውላው ክትኣቱ ሓገዝቲ ክንኸውን ዘይንኽእለሉ ምኽንያት የለን። ስለዝኾነ ጥንቃቐ ዘድልዮ ግዜ እዩ። ወገን ፈሊና ንስኻ ትምክሕቲ፣ ንስኻ ፀቢብ፣ ንስኻ ቂመኛ፣ ንሰኻ በቀለኛ፣ እንብለሉ ግዜ ኣይኮነን፤ ሰነያ ምድምማፅ ዘድልዮ ግዘ እዩ፤ ውዥንብር፣ ምጥቅቓን፣ በለካ ለኽዐካ፣ ብዘይካይ ካሊእ ኩሉ ኣርዮስ ፀላኢ ዝብል ሜላ ገዛእቲ ነኒርእሰና ከዋገአና የብሉን፤ ብሓደ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ነፃነቱ ንክሕለወሉ ዝተፈላለዩ ኣታሓሳስባታት ክቐርበሉ ብነፃነት ሰሚዑ ብነፃነት ዝጠቅሞን ዝደልዮን ክመሚ ክመርፅ ነፃ ሜዳ ይፈጠረሉ ኣብ ዝብል እንተተረባረብና ይሓይሽ ይመስለኒ። “ህወሓት” እዙይ እንተገይሩውን ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ዝወስድ እዩ። ይገብሮዶ ኣይገብሮን ካሊእ ሕቶ ኮይኑ።

      ህዝቢ ትግራይ ኣነ ይሐሸካ ንዓይ ጥራሕ ምረፅ ካሊእ ኩሉ ፀላኢ እዩ ብዝብል ናይ ፈራሕ ፕሮፓጋንዳ ክድንቁር የብሉን፤ እቲ መማረፅታት ኩሉ ብግልፂ ኣብ ቅድሚኡ ኣቅሪብካ ክመምዮን ክፍትሾን ዕድል ሂብካ ይሐሸኒ ዝብሎ ምረፅ ክባሃል ኣለዎ፤ እዙይ ንምግባር ዘኽእል ነፃ ሜዳ ይፈጠር፤ ኩሉ ናብ ውድድር ይቕረብ ካሊእ ዘሐሸ ፍታሕ ዘምፅእ መንገዲ የለን፤ ብጨግን ጨግን ዝመፅእ ለውጢ ነዊሕ ርሕቐት ኣይወስድን፤ እቲ ፀገም ካብ መሰረቱ ዝፍተሐሉ ኣንፈት እንተዘይተቀሚጡሉ እቲ ጎንፂ እናተጋደደ ናብ ዝባኣሰ ቅልውላው እዩ ከወስደና፤ ኣብ እዋኑ ምላሽ ዘይረኸበ ሽግር፤ ጎንፂ እንትዕፈን እንትዕፈን ፀኒሑ ሓዊ ክፈጥር ይኽእል፤ ዘይተገመተ ሳዕቤን ይህልዎ ካሊእ መዘዝ የስዕብ፤ ናይ ልቡ ዘይተማለአሉ ህዝቢ እንተኾርዮ እንታይ ምግባር ከምዝኽእል ዝፍለጥ እዩ፤ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ናብ ከምዙይ ዝበለ ቅልውላው ክነእትዎ ኣይግባእን፤ ይኣኽሎባ።

  ነፃነት ህዘቢ ትግራይ ይረጋገፅ እንትንብል ልዕልና ሕጊ ምኽባር ምኻኑውን ፍሉጥ እዩ። ንኣብነት ናይ ህዝቢ ነፃ ምርጫ ዕረ እናጣዓመካውን እንተኾነ ምቅባሉ ንህጊ ተገዛኣይ ምኻን አዩ፤ አነ እናሓለኹ “ማናባቱ” ብዝበል ሓይልኻ ኣኪብካ ኣካኪ ዘራፍ ዝብሃል አነተኾይኑ ግን ልዕሊ ህጊ ምኻድ እዩ፤ መዕነዊ ድማ እዩ። ካሊእ ነፃነት እንትብሃል ህልውና ሲብል ማሕበራት ‘ውን ይጠልብ። ህዝቢ ነፃነት ይርከብ እንትንብል ናይ ህዝቢ ውዳበታት ‘ውን ብቀዳምነት ንናይ ኣባላተን ጥቕምን መሰልን ጠጠው ክብላ ምኽኣል ማለት እዩ፤ ኣብዚ ግዜ እዙይ ኣብ ትግራይ/ኣብ ኢትዮጽያ ዘለዋ ማሕበራት ዳርጋ ኩለን ብቐጥታ ይኹን ብተዛዋዋር ብኣባላት ህወሓት ኢህወደግ ዝዝወራ እየን።  ናይ ህዝቢ ነፃነት ካብ ናይ እዚአን ነፃ ምኻን ተፈልዩ ዝረአ ኣይኮነን፤ ኩሉ ግዘ ቀዳማይ ውግንነአን ንኣባላተንን ንህዝብን ክኸውን ኣለዎ፤ ብኸምዙይ ዝበለ ኣሳላልፋ ጥራሕ እየን ክጥቀማ ዝኽእላ᎓᎓ ንህላዌ ከምዙይ ዓይነት ማሕበረሰብ ርበርብ ምግባር የድሊ።

    ብቱይን በዙይን ሸቓቒጥካ ዘየለ ህወሓት “እቲ ናይ ቀደም” ዘሎ መሲሉ ንክረአ ወይ እቲ ሕዚ ዘሎ በቱይን በቱይን እናፀጋገንካ ነዊሕ ርሕቐት ክኸድ ዝኽእል ሓይሊ ገይርካ ምቕራብ፤ ከመይን ብኸመይን ተግባራዊ ክኸውን ከምዝኽእል ግልፂ እንተይገበርካ፤ ዝተምሃሩ ምስ ትምክሕቲ ዘይተታናኸፉ ደቅኻ አለውኻ፤ እኒ እከለ ኣየድልዩኻን፤ ዝብል ጉዕዞ ግዜ መጥፍእን መናውሒ በደልን ሽግርን ህዝቢ ትግራይ እዩ። መንገዲ መጋምገ መጋምገ መፍትሒ እዩ ከምፅእ ዝኽእል። ኣብዚ ዝተጠቐሰ ፅሑፍ ዘሎ ሓሳብ ጠቅሊልካ አንተረአ ናይ ህወሓት ሓሳብ አዩ ዝደግም፤ ማንም ክኣቱ የብሉን ብዘይካ ዝደለናዮ እዩ ዝብል፤ ክምዙይ ዝበለ ኣብ ሓፁር ዝኣተወ ኣታሓሳስባ ንህዝቢ ትግራይ ዝዓፈነ፤ ኣብ ዕንክሊል ዘእተወ፤ መንነት ሕዚ ዘሎ ህወሓት ይኹን ካልኦት ውድባት ብግልፂ ክፍለጥ ዘይገብር፤ መሰል ምርጫን ወሳንነትን ህዝቢ ትግራይ ዘሕድግ፤  ህወሓት ዝደልዮ፤ ዝብሎን ዝደግም፤ መንነት ውራይና ኣብ ሕቶ ዘእቱ እዩ። ውራይና ነቱይ ነቱይን አንተይወገነ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ዶኾን የግልግል ይኾን ዝብል ተስፋን ጥርጣረን ስለዝነበረኒ።

    ግልፅነትን ሓቂን ዝተሳኣነሉ ግዜ እዩሞ ብወገነይ ዝመስለኒ መጀመርያ ንባዕልና ሓቀኛታት ክንኸውን ይግባእ። ጉዳይ ሀዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጽያውን ካብ ጥቕምናን ውልቀ ድልየታትናን ንባዓልትና ኣግሊስና ክንሪኦን ክንፈተሾን ይግባእ፤ ከምዙይ ክንኾን ዘይደልዩ ውልቀሰባት ጉጅለታት ክህልው ይኽእሉ፤ ክንዕገሶም አለና። መዐቀኒና ንመፃኢ ዕድል ህዝቢን ዓድን ይጠቅም ዶ ዝብል ክኸውን ኣለዎ።  ንማንም ከይነቕይም እንተይተሰከፍና ብድፍረት ደፋር ዝኾኑ ሓሳባት ናብ መድረኽ ክመፁ፣ ክስምዑ፣ ክዝተየሎም፣ ንግበር። ሓደ ካብኣቶም ሕዚ ዘሎ ህወሓት በቲ ሕዚ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ንህዝቢ ትግራይ ዘዕግብ መፍትሒ ከምፅእዶ ይኽእል? ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮ ዘሎ ህወሓት ተመሊሱ ክመፅእ ዶ ይኽእል? ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ንዘሎ ቅልውላው መዋፅኡ እንታይ እዩ? ወዘተ ኣብ ዝበሉ ጉዳያት እስቲ ንዛተ፤ እምቢ እምባና ሒዝና ምትፍናን ምጥቕቓን ንሕደጎ‘ሞ።

    ኣነ ብወገነይ ሓደ ብግልፂ ክዝረበሉ ዝግባእ ሓቂ ኢለ ዝሓስቦ እታ ቀደም ህዝቢ ትግራይ ዝፈልጣ ውድብ ህወሓት ዘየላ ምኻና እዩ᎓᎓ ምኻን አኰ ህዝቢ ትግራይ ከምዘየላ ተረዲእዎሎ፤ ኣበይ ኣተወት እዩ ዝብል ዘሎ እምበር፤ ከምታ ናይ ቀደም ህወሓት ኩኑ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ንዝፈልጥ ክነዕሹ እንተፈቲና “ሆድ ብቅል ያወጣዋል” ከምዝብሃል እዩ ክኾን᎓᎓ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ትግራይ ግልፂ ንኹን ውሽጢ ውሽጢ ክቆስል ኣይንግበሮ።  ቀደም ዝነበረ ህወሓት ተመሊሱ ክመፅእ ኣይኽእልን። ኮነ ተባሂሉ ክፈርስ ክባታተን ካብ ዝግበር ዓመታት ሓሊፉ። ሕዚ ህወሓት የለን ዓርሲ ሀወሓት እምበር። ዓርሲ ህወሓት ካዓ ሽግር እናጋደደ እምበር ሽግር እናፈትሐ ክኸድ ዘኽእሎ ባህሪ የብሉን።

ይኹን እምበር እዙይውን ህዝቢ ብግቡእ ተዛትይሉ ክድምድሞ ይግባእ፤ ትኽክለኛ መፍትሒ ኣቅጣጫታት ንክንፀር ህዝቢን ኩሉ ዝምለከቶ ኣካልን ብዛዕባ ህልውና ዘይምህላውን ዕጥቂ ቃልሲ ዘዐወተት ህወሓትን ኣጣቃላሊ አቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታትን በነፃነት ብግልፂ ይዛተ፤ ኩሉ መማረፅታት ናብ መድረኽ ናብ ህዝቢ ይቅረብ፤  ከትድሕን እትኽእል ህወሓት እንተልያ ዘተ ይገበረሉ፤ እንተዘይኮይኑ ካዓ ህዝቢ ትግራይ ነባርይ እዩ፤ ካሊእ ንቅድሚት ዘስጉም ውድብ ፈጢሩ ክጎዓዝ ከምዝኽእል ይደምደም። ህዝብን ዓድን ነበርቲ እዮም ካሊእ ኩሉ ሓላፊ እዩ። እዙይ ቅቡል ገይርና ንሰጉም።  ንፁርን ግልፅን ሓሳባት ናብ ህዝቢ ነቕርብ፤ ዝላዓለ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩሞ። ንሕና ዝመስለና ኣቅሪብና ክነእምን ንፈትን እምበር ደምዳሚኡ ህዝቢ አዩ።

ህዝቢ ዝደለናዮ ኩሉ ኣመንጊግና ክነውሕጦ ክንሕቅን የብልናን፤ ህዝቢ ዝውሕጦን ዘይውሕጦን ንክመርፅ መሰሉ ብተግባር ንኽረጋገፀሉ ጥራሕ ንሕተት᎓ ንቃለስ፤ ዘላቂ ፍታሕ ክርከብ ዝኽእል በዚ መንገዲ እዙይ ጥራሕ ስለዝኾነ᎓᎓ ጠንካራ፤ ሰላማዊ፤ ህዝቢ ዝቕበሎ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዝፍጠር’ውን በዚ መንገዲ እዙይ ይመስለኒ። ሽፍንፍን ዝበለ ዝተዳናበረ መልእኽትን ኣካይዳን ቅልውላው ስፍሓትን ዕሙቀትን ንኽረክብ ይሕግዝ እምበር መፍትሒ ኣይህብን᎓᎓ ውራይና ‘ውን ግልፅን ንቕድሚት ዝወስድን ሓሳብ ኣብ ምፍላቕ እንተኾነ ተራኣ ሃናፃይ ይኸውን᎓᎓

 

የቕንየለይ ካብ መንበቢት ውራይና

ሰናይት ተኽሉ