“እንተደኣ እታ ኩሉ ጊዜ እትሰርሓ ስራሕ ቀፂልካ፤ እታ ኩሉ ጊዜ እትረኽባ ጥራሕ ኢኻ እትረክብ” ይብሃል። እዙይ ማለት ምስ ኩነታት ክተዓፃፀፍ ዘይከኣለ ኣሰራርሓ ተገቲሩ ይተርፍ ንምባል እዩ። ተገቲርካ ምትራፍ እውን ከይርከብ ይኽእል። መርዓስ ይቕረኽን ዓይነት። ብፍላይ ኣብ ሜዳ ፖለቲካ ዝፃወት ሓይሊ፤ በቢጊዚኡ ኣሰላልፉ ሓይልታት እናተንተነ መስርዑ ክሕሉ

እንተዘይኪኢሉ፤ ኣብ ቀጣን ገመድ ሕየት ጥራሕ ደው ይብል። ተሞክሮ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ዘለዎ ኢህወደግ ድማ ጉዳይ ኣሰላልፋ ሓይልታት ኣፀቢቑ ይፈልጣ።

እንተኾነ ኢህወደግ ን16 ዓመታት ኣብ ማዕበል ለውጢ ከይኣተወ ፀኒሑ። ህዝቢ፤ ንፍተሒ ተቓሊስና ፍትሒ ሓሪሙና፤ ልምዓት ዘጓትቱን ሃዋርታታት ለውጢ ብዘይኮኑ ሰባት ክተምርሑና ጋዶ እዩ፤ ስራሕ ስአነት ዓምቢቡ ማዕሮ ተመሪቆም ሸውዓተ ዓመት ከፍ ንዝበሉ መናእሰይ መፍትሒ ግበሩ፤ ብፃህያይ ግዕዝይና ዓዲ ስለዝተወረረት ፍትሓዊ ክፍፍል ሃብትን ሓፋሽ በቢደረጅኡ ዝጥቀመሉ ባይታ ይጠፍእ ስለዘሎ ተጠንቀቑ፤ መሰል ምውዳብ፤ ምዝራብን ምፅሓፍን ተሽተሸርሺሩ ትግራይ ንፋስ ትስእን ኣላ፤ ማሕበራት ሓፋሽ ዝብሃላ ውዳበታት መጋበርያ ድኹማት መራሕቲ ጥራሕ ስለዝኾና ይመዓራረያ፤ ሚድያታት ትግራይ ድፋዕ ድኽመት መራሕቲ ካብ ምኳን ተናጊፈን ድምፂ እቲ ድምፂ ኣልቦ ህዝቢ ይኹና፤ መኣዲ ምይየጥኩምን እዝንኹምን ንሓፋሽ ኣይትዕፀዉ፤ ንኹለን ስጉምትታትኩም ብተሳትፎ ሓፋሽ ዓጅቡ ወዘተ ኢሉ ነጊርዎም እዩ። ሕሉፍ ሓሊፉውን ብዛዕባ ፀጥታ ኣልዒሉ ኣብ ዶባት ዘሎ ኣይ ሰላም ኣይ ኵናት መፍተሒ ክግበሮ፤ ፀቢብነትን ዕውር ትምክሕትን ተኳሲሖም ናብ ሓደጋ ከየእትዉና ሃየ ክብል ነገራት መስመር ከይስሕቱ ኣጠንቂቑ ነይሩ።

ህዝቢ ነዚ ኹሉ ምሕፅንታን ማዕዳን ከውሕዝ ዝኸኣለ፤ ምስቲ ውድብ ዝነበሮ ነዊሕ ሰብኣውን ታሪኻውን ሓድነት ከይብተኽ ተሰቁርዎ ስለዝሓሰበ ጥራሕ ምኳኑ ፍሉጥ እዩ። ህዝባዊ ውግንንኡ ውሻይ ኣትይዎ፤ ባዕላዊ ደሴት ሃኒፁ ኣብ ውሽጠ ጉዳዩ ዕንክሊል ክብል ጊዜ ዝሃንኮተ መሪሕነት ግን፤ ንምሕፅንታ ሓፋሽ ብዘብረቕርቑ ጭርሖታት እናጠበረ ኣብ ጎልጎል ክሳብ ዝወግሖ ዓዊኑ ፀኒሑ። ጠሪዑ ጠሪዑ እዝንን ድልየትን ውድብ ዝሰኣነ ኣካል ድማ፤ ስምዒቱ ክግንፍልን ፈላማይ ዝብሃሉን ገለ ደፋእቲ ሰጉምትታትን ናብ ምውሳድ ከምዝሰገረ ተራእዩ። እዚ ተርእዩ ከምቲ ሓደ እዋን ኣይተ ኣባይ ፀሃየ “ህዝቢ ተስፋ ምስወደአ እንታይ ክገብር ከምዝኽእል ኣርእዩና” ዝበልዎ፤ መመሰሲ እዩ። ለውጢ እንተደንጉዩ ድማ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ከምዝኸይድ ንኽትትምቢ ምርምር ዘድልዮ ኣይኮነን።

መወዳእታ ግን፤ እቲ መገጣጥም ስሕበት ኢህወደግ ዝኾነ ህወሓት፤ ን35 መዓልቲ ሱባኤ ኣትዩ እንተብቅዕ፤ ሕዚስ በቲ ህዝብን ጊዜን ዝጠልቦ ዕምቆት ነብሰይ ፈትሸ ኣለኹ ኢሉና’ሎ። ከምታ ዝነበርኩዋ ክቕፅል ከምዘይክእል ተረዲኡኒስ መሰረታዊ ለውጢ ከምፅእ ብድድ ኢለ ኢሉ። ስትራቴጅያዊ ኣመራርሓ ከይሃብኩ ብተደማራይ ፀብፃብ ዝዓግብ ነይረ ክብል ተነሲሁ። ዘይድፈሩ ዝመስሉ ላዕለዎት ኣመራርሓ ብምውራድ ‘ውን ዕምቆትን ሓቀኝነትን እቲ ለውጢ ከርእየና ፈቲኑ ሎ።

ጭቡጥ ኩነታት ሃገርና ዝምሰክሮ ነገር እንተሃለወ፤ ኣይሽመባይ ለውጥታት ንዝጀመረ፤ ኣብ ዓሚቕ ጉድጓድ ንዝነበረ ህወሓት’ኳ ንእለታ ተኪኡ ዝስጉም ሓይሊ ኣዳሊና ከምዘይፀናሕና ይፍለጥ እዩ። ፖለቲካዊ ግጥም ብተፈጥርኡ ተኳሳሓይ፤ ቀፃላይ ዕድል ዓደን ህዝብን ፄርካ ዝግበር ግጥም እምበር፤ ብተብተብ ዝውዳእ ዋኒን ኣይኮነን። እዚ ማለት ሰላማዊ ምቅብባል ይፈፀም እንተዝብሃልኳ ጥንቃቐ ይሓትት።   እዙይ እንትብሃል ግን እቲ መንእሰይን ምሁርን ዜጋ ኢህወደግ ከየራጥጥ ኢሉ ናይ ባዕሉ ሓይልን ሓዱሽ ኣተሓሳስባን እናሃነፀ ከምዝመፀ ማንም ክግንዘብ ኣለዎ።

ዝኾነ ኮይኑ እቲ ናይ ሕዚ ግምገማ ከም ሓደ ናይ ተስፋ ሃዋህው ገይሩ ክጥቀመሉ ይግባእ። ብውሑዱ ነገራት ናብ ጭኾል ወፅኦም ንፋስ ረኺቦም ኣለዉ። ዝጀመሮ እምበር ዝወደኦ ነገር ግን የለን። ኣብ ትግራይ ፅቡቕ ክብርን ተቐባልነትን መሊስና ሃገራዊ ቦታኻ ንሓዝ ዝብል ኣንፈትውን ከም ኣንፈት ፅቡቕ እዩ። ነባራት ተጋደልቲ ዝተኻፈሉሉ ገምጋም ምክያዱውን ነቲ ዓውደ ምይይጥን ባህጊ ለውጥን ስለዘራጉድ ክድገፍ ዘለዎ እዩ።

ሕዚ ህወሓት ዘርአዮ ጭላንጭል ቁሩብ ብርሃን ዝቐደደ ይመስል። እናተሃደስኩ ክሰርሕ እናሰራሕኹ ክህደስ እንተብል፤ እቲ ምሁርን መንእሰይንውን ልቡ ኣውዲቑ ዝፅበዮም ምኽንት ግን የብሉን ። ንሱውን በቲ ዝሓዞ ንቕሓት እናኸደ ክመዓራረን ክውደብን እዩ ዘለዎ። ዜጋታት ክውደቡን ወረጦ ክኾኑን ይግባእ። ሓፂረናና ዘለዋ መሰላት ብሰናይ ድልየት ህወሓት ዘይኮነስ ብቓልስና ጥራሕ ከምዝገሃዳ ሓፋሽ ፈሊጡ ኣሎ።

ሕዝውን እቲ ፖለቲካ ምህዳር ጋሕ ክብል ኣለዎ። ንኣብነት ኣብ ክልል ትግራይ ንዘሎ እንኮ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዓረና፡ መንግስቲ ባዕሉ ማዕሮ በጀት እናመደበ ኣማራፅታቱ ዝገልፀሉ ሚዲሚዶ ከመቻችወሉ ንቡር እዩ። ኩለን ማሕበራት ሓፋሽ ምስሉያትን ብወንጭፍ ገለ ኣመራርሓ ዝሕለዋ ፅግዕተኛታት ካብ ምኳን ተናጊፈን ናብ ኢድ እቲ ናይ እማን ዝመስረተን ኣካል ክኣትዋ ይግባእ። እቲ ዘተጀመረ ምርር ዝበለ ፅርየት ንሙሉእ ገዛ ህወሓት ወሪዱ ኣብ ታሕቲ ንዘሎ ሕንግድ ነቐርሳን ክፀራርግ ይግባእ። እዙይ እንተዘይገይሩ ንድሕሪት ዝትኮስ ጭማራ ተመሊሱ ነቲ ለውጢ ዘበገሰ ሓይሊ እንተይተረፈ ከውድቖ ይኽእል እዩ።

እዙይ ኢልና መንእሰይን ምሁርን ሕዚውን ኣጀንዳታት ለውጢ እናቐርፅካ ምእነተ ህዝብኻን ዓድኻን ክትቃለስ ትፅቢት ይግበር። ከምቲ ብተግባር ለውጢ ንፅበ እናበልካ ንህወሓት ክትወቕሳ ዝፀናሕኻ ፤ ካባኻውን ጥብ ኢሉ ዝርአ ተግባር እዩ ሓፋሽ ዝፅበ። ኣንቱም ሓደሽቲ መራሕቲ እውን ምስ ህዝብኹም ተመያይጥኩም ንሓሙሽተ ዓሰርተ ዓመት እናበልኩም ቅልፂ ዝኾነ ናይ ለውጢ ኣንፈታትን ኣካይዳታትን ኣውፂእኹም ህዝቢ ከተንቀሳቕሱን ተስፋ ክትህቡን ይግባእ። ሓደራ ንብለኩም ግን በይንና ኢና እንፈትሖ ዝብል ውቃበ ከይዋረሰኩም፤ ብኣንፃሩ ብሰፊሕ ተሳትፎ ህዝቢን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላትን እዩ ዝፍታሕ ዝብል እምነት ሒዝኩም ንተግባራውነቱ ክትተግሁ ይግባእ። በታ ዝነበረት መንገዲ ምኻድ ከም ዘይተዋፅእ ርግፀኛ ምዃን ይከኣል።