ሙሉጌታ ገብረህይወት

ፖለቲካ ሃገርና ቅጥዒ ካብ ዝስእን ፀኒሑ እኳ እንተኾነ

Mulugeta Gebrehiwot 150x150

ኢንጅነር ኣሰፋ ኣብርሃ ይበሃል፤ ሓው ፍሉጥ ተጋዳላይ ስየ ኣብርሃ እዩ። ኣብ መጀመርታ ሰብዓታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ብኢንጂነሪንግ ተመሪቑ ስራሕ ጀሚሩ እኳ እንተነበረ ብደርጊ ኣስታት 9 ዓመት ኣብ እሱር ኣሕሊፉ። ድሕሪ ቅድቀት ደርጊ ብዝተፈላላዩ ብርኪታት ስራሕ ክሳብ ብሚኒስተር ደረጃ ኮይኑ ኣገልጊሉ። ተመሊሱ ድማ ብኢህወዴግ እውን ክንድታ ናይ ደርጊ ተኣሲሩ። ሐዚ ብውልቅኡ እናተንቀሳቐሰ ይርከብ። ኣብ ቀረባ ምስ ሓወ ሰየን ካልኦት ደገፍቱን ቤተሰብን ኮይኑ ብሽም ስውእ ሓው ገብረስላሰ ኣብርሃ ሓደ ቤት ትንህርቲ ኣስሪሑ ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይን ኣብ ኣጠቓላሊ ኩነታት እቲ ቤተሰብ (ኣብ ታሪኽን ሎምን) ኣመሊክትና ሰፊሕ ወግዒ ገይርና ኣለና። ቀዳማይ ክፋሉ እኑሀ። ሰናይ ንባብ።

asefa1

“ምፍልላይ ፅቡቕ ከይኑ ኣይኮነን። ግን ካብ ምሟት ይሓይሽ።…ኣነ ሃገር ኣይንደልን ኣይበልኩን። ሃገር ዘየድልዮም እትሃልዮም ግን መስርሕ ኣለዎ እየ ዝበልኩ።” መምህር ሙሉወርቂ ኪ/ማርያም

ብሳልሳዊ

                   ጭውያ ንውድብና ፡ ብዉሱናትን ወሰንቲን፡

መድሃንዬ ታደሰ (ፕሮፌሰር) ስሙይ ፖለቲካዊ ተንታኒ ኢትዮጵያን ቀርኒ ኣፍሪካን እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ሰላምን ድሕንነትን ውፁእ በዓል ሞያ እዩ።( professor of global studies, kinks college London. Vetran political analyst in Ethiopia nad the horn; academic specialist on peace and security issues in Africa. Senior SSR advisor to the African union. ) ፕሮፌሰር መድሃንዬ መስ ማነጂንግ ዳይርክተር ውራይና ጌታቸው ኣረጋዊ ዝገበሮ ስፊሕ ቃለ መጠይቕ እኒሆ፣ ሰናይ ንባብ።

ዝገጠሙናን ንቕድሚት ክገጥሙና ዝኽእሉን ፀገማት ንምፍታሕ እንኸዶ መንገዲ ንፁር ክኸዉን ናይ ግድን እዩ።

አብ ሕታም መበል 44 ሕታም ወራይና  ምስ ማኔጂንግ ዳይሬክተር እታ መጽሄት ጌታቸው አረጋዊ አብ ዝገበርኩዎ ቃለ መሕትት

ውራይና፦ ኣብዚ ሎሚ ህወሓት ገይርዎ ዘሎ ለወጢ፡ ሓሳብካ ክትህበና፤ እቲ ከይዲ ከመይ ርእይኻዮ? እንታይ ይኸውን ኣሎ፣ እንታይ ክግበር ኣለዎ?

ጀነራል ፃድቃን፦ እቲ ከይዲ ኣብዚ ምብፅሑ ፅቡቕ እዩ። እቲ

 

ጉዕሽ ወዲ’ንከረ

  1. 1. “ኣብ መቓብር ህወሓት ጥራሕ”

ኣብ ልዕሊ እቲ “ዓሚቕ ገምጋም” ዝተባህለ ከይዲ ዝተዋህበ ሓደ ግብረመልሲ ኩሉ ነገር ዝዕሪ ኣብ መቓብር ህወሓት እዩ ዝብል እዩ። ህወሓት ድሕሪ ሕዚ ዓሰርተ በትሪ እንተተዓጥቀት ክትድሕን እትኽእል ኣየኮነትን ይብሉ። ብስሩ ሞይታ ናብ መቓብራ ስለዝወረደት ፍሒርካ ምውፃእ ኣይከኣልን ይብሉ።

ውራይና፦ እቲ መግለፂ መሰረታዊ ነገራት ዝራኣየ እዩ። ካብቶም ዝተላዕሉ ጉዳያት ነፃነት ማሕበራት፣ ተሳትፎ ሙሁራን፣ ናይቲ ስትራተጂክ መራሕቲ ዓቕሚ ምውሓድ፣ ከምዚ ዝበለ መሰረታዊ ፀገማት ክሳብ ዝፍጠር እንታይ እዩ እቲ ምንጪ ናይዚ ፀገም?

ኣቶ ጌታቸው ረዳ፦ቀዳማይ፡ ስልጣን ተመቺዩካ ክትነብር ምድላይ እዩ። ስለዚ እቲ ገምጋም እውን (skin deep) እዩ ዝብሃል።

 

ውራይና፦ መጀመሪያ ብጣዕሚ የመስግን። ኣብ ሃገርና ከቢድ ፖለቲካዊ ቁልውላው ኣሎ። ነዚ ድማ ኣሎ ዶ የለን ኢለ ኣይሓተክን። ርዱእ እዩ።ኣብቲን ኣብትን ጉጅላኣዊ ረብሻታት ክሳብ ሰብ ምቕታል ስለዘሎ። እዚ ዝርአ ዘሎ ቁልውላው እንታይ እዩ እቲ ምንጩ?

ተጋዳሊት ኣረጋሽ፦ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሸጋሪ ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ኩነታት ዘተሓሳስብ እዩ። ንዓይ ከምዝርደአኒ መበገሲ ናይዚ ሕዚ ዘሎ ቅርሕንቲ፣ ረብሻታትን ጎንፅታትን ንሕና ካብ እንኣትወሉ ግዘ ጀሚሩ እቲ ህዝቢ ብሓፈሻ ድሕሪ ደርጊ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኢህኣዴግ ዝሓሸ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ዝብል ተስፋ ነይሩዎ እዩ። እዚ እውን ብትግራይ ወገን ጥራይ ዘይኮነስ ብኢትዮጵያ ደረጃ እውን እዩ።

“እንተደኣ እታ ኩሉ ጊዜ እትሰርሓ ስራሕ ቀፂልካ፤ እታ ኩሉ ጊዜ እትረኽባ ጥራሕ ኢኻ እትረክብ” ይብሃል። እዙይ ማለት ምስ ኩነታት ክተዓፃፀፍ ዘይከኣለ ኣሰራርሓ ተገቲሩ ይተርፍ ንምባል እዩ። ተገቲርካ ምትራፍ እውን ከይርከብ ይኽእል። መርዓስ ይቕረኽን ዓይነት። ብፍላይ ኣብ ሜዳ ፖለቲካ ዝፃወት ሓይሊ፤ በቢጊዚኡ ኣሰላልፉ ሓይልታት እናተንተነ መስርዑ ክሕሉ