Home / Uncategorized (page 3)

Uncategorized

“ኣመራርሓ ትራንስፎርሜሽን”

……….ሓዱሽ መልክዕን ባህርን ዘለዎም ዝተወሳሰቡ ዓለምለኻዊ፣ ኣህጉራውን ሃገራውን ለውጥታት ብብቕዓት ንምትእንጋድ መራሕቲ ኣብ ኣተሓሳስብኦም፣ ፍልጠቶም፣ ክእለቶምን ባህሪኦምን መሰረታዊ ለውጢ ከምፅኡ፤ ኣብ ሕሉፍ ዝነበረ ኣመራርሕኦምን ኣካይድኦምን ንዝመፅእ ሓዱሽ ፈተና ከምዘይሰርሕ ፈሊጦም ብሓዱሽ መንገዲን ዓለምን ተኽእሎ ኣፈፃፅምኦም ንምምሕያሽ ክንቀሳቐሱ፤ ዓለም ከምዝነበረቶ ከምዘየላን ደረጃ ብቕዓት ሕሉፍ ኣፈፃፅምኦም ብዘየገድስ ካብ ብመሰረቱ ዝተፈለየ ነገር ክሰርሑ …

Read More »

ብሄር ተኮር ፌደራሊዝም ሓቀኛን ሓደገኛን

ብ ጉዕሽ በርሀ መጀመርያ ብሕቶ እየ ክጅምሮ ዝደሊ ኣብ ታሪክ ዋላ ሎሚ ቀንዲ ምኽንያት ዘጋጠመ  ስዕረትን ንኡ ስዒቡ ዝተርኣየ ፋሕፋሕን  ስኣን ናይ ተጋሩ ሕብረትን ስምረትን ምዃኑ ርዱእ እዩ። ኣብ ሕሉፍ ቃልሲ ህወሓት፣ ኢህኣፓ፣ ኢድዩ፣ ደርጊ ወዘተ ነይሮም እዮም። እዚኦም ክርኢ እንተለኹ ትሕዝትኦም ብዘየገድስ ሕዚ ኮይነ ክርእየ እንተለኹ ትግራዋይ እዩ ሞይቱ …

Read More »

እንተ ቢንያም ግን፡ ሃገራዊ ሽልማት እምበር ከርሼለ ኣይምተገበኦን!

ገለ ሓቅታት ስርሓቲ ቢንያም ተወልደ   ድሕረ ባይታ ሓደ ሓደ ወገናት ብዛዕባ ናይ ሳይበር ዓለም ጥበብን ክእለትን መሰረት ዝገበሩ ሓበሬታት እንተቃልሑ ይርአ። ጥበባትን ክእለታትን ሳይበር ብፍላይ ንግብረ እከይ ኣብ ምውዓል ሰባት ክንደየናይ ዝኣክል ርሕቐት ክኸዱ ከምዝኽእሉ ዝገልፁ ኣለዉ። ይኹን እምበር ኣብዚ ዓለም እዚ ዘሎ ጥበብን ክእለትን ንሃገራዊ ረብሓ ከመይ ከምዝውዕል …

Read More »

ህልዊ ኩነታትን ቀጻሊ ኣንፈትን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ

           ዝርዝር መእተዊ. 1 ህልዊ ኹነታት.. 4 ሓጺር ገምጋም ህልዊ ኩነታት ሃገርን መንግስትን. 4 1.1. ኩነታት ሃገርን ተቓወምትን. 4 1.2. ኩነታት መሪሕነት ኢህወደግ.. 7 1.3. ኩነታት  መሪሕነት ሕወሓት.. 9 ሕብረትን ስምረትን ኩሎም ተጋሩ ኣብ ምንታይ?. 13 ትግራይን ትግራዋይነትን. 13 2.1. ትግራይ.. 14 2.2. ትግራዋይን ትግርዋይነትን. 15 ኢትዮጵያን …

Read More »

“ስዕረታት ክደጋገም እንተሎን ከምዚ ዝበለ ክፉእ ስዕረት ድማ ከጋጥም እንተሎ ደው ኢልካ ምሕሳብ የድሊ።

እዚ ዘጋጠመ ኣብዛ ዘላ ዓለም ኮይንና ንዓኣ ክንርድኣ ብዘይምኽኣልና እዩ። እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብርሆት ክፈጥር ዝኽእል ዓብዪ ኣጋጣሚ እዩ።  ” ቢንያም ተወልደ ውራይና፡ እስቲ ከም  መጀመሪ ንስኻ እትነጥፈሎም ዓውድታት ምህሮን መፅናዕትን ማለት ዝተማሃርካዮም ትምህርትን ብምርጫኻ እትነጥፈለምን ግለፀልና፤ ቅድሚ ናብ ሕቶታት ዛዕባና ምእታውና ቢንያም ተወልደ፡ ብቐንዱ ኣነ ኣብ ስነልቦና እየ ኣድሂበ …

Read More »

“ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ሃገርና ዝሓንሸሸ ለውጢ እዩ።”

 “እቲ ወያናይ ዲሞክራስያዊ ኣተሕሳስባ ዝፈጠሮ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትና ናይ ምድህማስ ኣከይዳ እዩ ዝኒሀ።” “ንነገር ካብ ህዝቢ ረብሓ ካብ ምርኣይ ካብ  ጉጅልኣዊን ብሰብ መዚንካ ካብ ምርኣይን  ዝተፈጠረ ሓይሊ እዩ” ሜ/ጀነራል ክንፈ ዳኘው ውራይና፡ ኣብዚ ዓዲ ለውጥታት ይርአ ኣሎ። ኢህወደግ ኣቦወንበረ ምስ ቐየረ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን መፂኡ። እዚ ባዕሉ ዝኸኣለ ለውጢ ፈጢሩ …

Read More »

“እዚ ኩነታት እዚ ብምምፅኡ ዋላ እኳ ኣብ ፀላም እንተነበርና ዝተወሰነ ብርሃን ክርኣየኒ ገይሩ እዩ።”

“ብመንፅር ወያናይ ዲሞክራሲን ሕገመንግስትን ሕዚ እቲ ዝሓሸ ሰብ መፂኡ ኣሎ እየ ዝብል።” ሜ/ጀነራል ኣበበ ተ/ማኖት (ጀቤ)   ውራይና፡ ኣብ ዝሓለፉ ቅሩብ ዓመታት ኣብ ህልዊ ኩነታት ሃገርና ኣድሂብካ ብዙሕ እናፀሓፍካ ኢኻ ፀኒሕኻ። ሕዚ ድማ ምስ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ስልጣን ምምፃእ ስዒቡ ዝተፈጠረ ሓዱሽ ኩነት እውን ኣሎ። እሞ እዚ ሓዱሽ ኩነት …

Read More »

ንተጋሩ ከገድሱና ዝግብኦም ዓበይቲ ኣጀንዳታት

(ብተሾመ በየነ በርሀ) ሓጺር መእተዊ ሓፈሻዊ ዕላማ እዚ ጽሑፍ ብመንጽር ሓደሽቲ፡ ሕሉፋትን ናይ መጻኢን ምዕባለታት ፖለቲካ ሃገርና ተጋሩ ክንሕዞ ዝግባእ ኣረዳድኣን ክንሰርሓሉ ዘለና ለውጢን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ሕቶ መበገሲ መልሲ ንምሃብ እዩ፡፡ ኣብ ትግራይ ኣብ ፖለቲካዊን ትካላዊን ብውሱን ውን ኣብ ኢኮኖሚ መዳያት ብርክት ዝበሉ ወሰንቲ ሕጽረታትን ድኽመታትን ከምዘለዉ ንርኢ …

Read More »

መበቆላዊ ፍልጠትን ማሕበራዊ ፀጋታትን ንኹለመዳያዊ ዝላ!

ዝኾነ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መበቆላዊ ፍልጠትን ጥብበን ኣለዎ እዩ። ከም ህዝቢ ትግራይ ዝበለ ስሙይ ስልጣነ ዝነበሮ ህዝቢ ድማ ዝያዳ ዘሕቡኑን ዘሕርኑን ኣሰር እቲ ስልጣነ ዝኾኑ ተቐዲሖም ዘይውድኡ መበቆላዊ ፍልጠታትን ማሕብራዊ ፀጋታትን ይህልውዎ። እዞም ማሕበራዊ ክብርታትን ጥበብን/ፍልጠት ትግራዋይነት መሰረት ዝገበረ ኩለ መዳያዊ ናይ ምዕባለ ተበግሶታት ክቀፃፀል ምግባር ድማ መንነታዊ ዓርሰ …

Read More »

ስለምንታይ 11 ለካቲት ብድምቀት ነኽብራን ንዝክራን?

1) ናይ ሓዱሽ ታሪኽን ሓዱሽ ምዕራፍን በኳሪት ዕለት ስለ ዝኾነት 2) ኣብቲ ጉዕዞ ቃልሲ ዝተሰውኡ ጀጋኑና ንምዝካርን ሕድሮም ከምዘይንጠልም ንምዝኽኻርን 3) ንቲ ንምእማኑ ዘፀግም ጅግንነት፣ ውፍይነት፣ ብፃይነትን ዓወትን ዝተረኣየሉ ቃልሲ ዘለና ክብሪ ንምግላፅን፣ ንቲ ከይዲ ዝመርሑ፡ ኣብቲ ከይዲ ዝተሳተፉ ጀጋኑና (ህልዋትንን ስውኣትን) ኩሎም ዘለና ኣድናቖትን ክብርን ንምግላፅ 4) መስተንክራዊ ታሪኽ …

Read More »