Home / ኢኮኖሚ

ኢኮኖሚ

ትግራይና ሃመይ ነልምዓያ?

ብ ኣርኣያ ኣብርሃ መድሃንዬ (ዶ/ር) መእተዊ፥ ኢትዬጵያ ትኹን ክልልና ትግራይ ኣብ ዓለም ብድኽነትን ድሕረትን ቀዳሞት ከምዝኾና ዝፍለጥ እዩ። ዋላ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓሰርተ ዓማዊቲ ኣንፃራዊ ዝኾነ ሰላምን ርኡይ ዝኾነ ልምዓት እንተነበረ፤ሐዚ እውን ድኽነትን ድሕረትን ቐንዲ መግለፂ ህዝብናን ሃገርናን እዬም።ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ከም ድኽነትን ድሕረትን ንህዝብና ዓብዪ ሓደጋን ፀላእን የብሉን።ስለዝኾነ ድማ …

Read More »

ቅልጡፍ ልምዓት ኣብ ትግራይ

ኣማኑኤል ኣለማማሁ (ወዲ መረሳ) ami4410@gmail.com ቅድም ኣብ ዝብለ ፅሑፈይ ውያናይ ዲሞክራሲያዊ ስነ ሓሳብ እንታይነትን ትርጉምን ገሊፀ ስለዝነበርኩ ናበኡ ክምለስ ኣይደልን፡፡ ብመሰረት ቀንዲ እምነት እቲ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ስነሓሳብ ምዕሩይን ሓዋሲን ልምዓት ኣብ ትግራይ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጲያ ምምፃእ ምኽኣል (inclusive development) እቲ ናይ ልምዓት ኣንፈት ቀንዲ መሰረቱ ነቲ ገባር ደርቢ ከመይ ናብ …

Read More »

ሕቶ ዋንነት ስራሕ ባንኪ ክልላዊ መንግስታት፡- ሕገ መንግስታዊ መሰል ዓርሰ ውሳነ ልምዓት? ወይስ ሓለፋ?

ብ ኣታኽልቲ ሃይለስላሴ ገብረሚካኤል ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቤት ትምህርቲ ሕጊ (Email: atakilti.haileselassie@gmail.com) ሓፈሻዊ ድሕረ ባይታ ብልምዓታዊ መንግስቲ ስርዓተ ኢኮኖሚ ዝምራሕ መንግስቲ ኢህወዴግ ብብሕትኡን (Monopoly) ንውልቀ ዘፈር ኣብ ዝተፈቐዱን ካብ ዝሓዞምን ዘንቀሳቕሶምን ቀንዲ ዘፈራት ኢኮኖሚ ፋይናንስ እቲ ወሳናይ ግድ ዝፃወት ክፍለ ኢኮኖሚ እዩ። ኣብዚ መዳይ ድማ ዘፈር ስራሕ ባንኪ ዝርከቦ እንትኸውን ኣብ …

Read More »

ህሉው ኩነታትን ኣንፈትን ቁጠባ ኢትዮጵያ፡ ዕድላትን ሓደጋታትን ቁጠባ ትግራይ

ሃንሳ ተኽላይ መጋቢት 2011   መእተዊ ቁጠባ ሓንቲ ሃገር ካብ ፖለቲካዊ ርግኣትን ሰላምን እታ ሃገር ፈሊኻ ምርኣይ ኣፀጋሚ እዩ፡፡ እቲ ምንታይ ሓረስታይ ኣብ ሕርሻ፣ ባዓል ሃፍቲ ኣብ ዝመረፆ ቦታን ዘፈርን፣ ባዓል ጉልበትን ፍልጠትን ድማ ኣብ ዝመረፆ ቦታን ሞያን ተሳቲፎም ሃፍቲ ምፍራይ ዝኽእሉ መሰረታዊ ትካላት ስርዓተ-ቁጠባ (basic economic institutions) ክትግበሩን ክኽበሩን …

Read More »