Home / 2019 / April (page 3)

Monthly Archives: April 2019

ትግራዋይ መንነት?

መበገሲ ሓሳብ ትግራዋይነት እንታይ እዩ? መቦቆሉ ካበይ እዩ? ናበይ ገፁኸ የምርሕ ኣሎ? በየናይ መንፊታዊ መዐቀኒ ንምዝኖ? ብተግባር ከመይ ንገልፆ? ሓቂን ሓሶትን ከመይ ንፈልጥ? ስርወ መሰረቱ እንታይ እዩ? ዝብሉ ናይ ፍልስፍና ሕቶታት ኣልዒልካ መልሲ ምእላሽ መሰረት ስልጣነና ዝኾነ መንነትና ኣለሊና ንቕድሚት ክንምርሽ ካብ ዘኽእሉና ናይ ኩሎም ፃዕሪታት እቲ ዝዓበየ ርእሰደብሪ ጉዳያት …

Read More »

እምንትና ኣብ ባዕልና!

ጉዕሽ ወዲ’ንከረ ህወሓት በቢዝሓለፍካዮ ብከቢድ ንስሃን ነስሓን  ጥዋዕ ክብል ኢሉ ንርኢ ኣለና። ኣቦይ ስብሓት “እቲ ውድብ ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት  ህይወት ኣይነበሮን” ኢሎም። ኣይተ ስዩም መስፍን ድማ እናኸሓድና እናኸሓድና ኣበይ ከምእንዓልብ ጨኒቑና ነይሩ ኢሎም። ይትባረክ ዝተባህለ ማእኸላይ ኮሚቴ ድማ ጋዜጠኛታት ኣኪቡ፤ “ዝትክእ ዘየዳለና ኮይንና ‘ምበር   ብ45 ማእኸላይ ኮሚቴና ክንባረር ምተገበአና። …

Read More »

መበቆላዊ ፍልጠትን ማሕበራዊ ፀጋታትን ንኹለመዳያዊ ዝላ!

ዝኾነ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መበቆላዊ ፍልጠትን ጥብበን ኣለዎ እዩ። ከም ህዝቢ ትግራይ ዝበለ ስሙይ ስልጣነ ዝነበሮ ህዝቢ ድማ ዝያዳ ዘሕቡኑን ዘሕርኑን ኣሰር እቲ ስልጣነ ዝኾኑ ተቐዲሖም ዘይውድኡ መበቆላዊ ፍልጠታትን ማሕብራዊ ፀጋታትን ይህልውዎ። እዞም ማሕበራዊ ክብርታትን ጥበብን/ፍልጠት ትግራዋይነት መሰረት ዝገበረ ኩለ መዳያዊ ናይ ምዕባለ ተበግሶታት ክቀፃፀል ምግባር ድማ መንነታዊ ዓርሰ …

Read More »

ፅፈት ኣጠቓቕማ ቓላት ትግርኛ፡ ገምጋማዊ ፅሑፍ

ለኣከ መኮነን ተስፋይ   መእተዊ      እዛ ፅሕፍቲ ብዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ክፍሊ ትምህርቲ ስነ-ፅሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጥሪ 2009 ዓ.ም. ንኽካየድ ተገይሩ ብዝነበረ ፃውዒት ዋዕላን መፅናዕታዊ ፅሑፍን ዘዳለኹዋ እያ ነይራ፡፡ እቲ ዋዕላ ብምምሕዳራዊ ዓንቀፍቀፋት ከም ዝተሰረዘ ተገሊፁ ብድሕሪኡ ምትራፉን ከምሓዱሽ ምክያዱን ሓበሬታ የብለይን፡፡ እታ ሽዑ ኣዳልየያ ዝነበርኩ ፅሕፍቲ ዳርጋ ከም …

Read More »