Home / 2019 / April (page 2)

Monthly Archives: April 2019

ወይዛ ዘበን’ዚኣየ …

ብ ጉዕሽ ወዲ ኣንከረ እዛ ሃገር ደርጊ ምስደምሰሰት፤ ናብ ሓያል civel strife ዕግርግር ክትኣቱ ዘይፈርሓ ኣይነበረን። ኣቦ መንበር ኢህወደግ ዝነበረ መለስ ዜናዊ ግን ኣንፃር እቲ ክፉእ ኣተሓሳስባ ነበረ። ንሱ  ፈለማ ስልጣን ምስሓዘ፤ ዝኽሪ ቀይሕ ራዕዲ ንምብዓል ተረኺቡ “ደጊም እዚ ኩናታት ኣብ ዝኾነ እዋንን ጊዜን ኣይድገምን” ክብል ተመፃበዐ። እቲ ዝበሎ ሰሚሩ፤ …

Read More »

ናይ ፍልጠት ኢኮኖሚን ሕብረተሰብን ምህናፅ

ኣብ ማኑፋክቸሪንግ፡ ኢንዳስትሪን መዓድንን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራን ትግራይ፡ ንዘተ ዝቐረበ ክንፈ ዳኘው (ሜጀር ጀነራል) ኣብ ክሊ እዚ መመያየጢ ዛዕባ ክንሓቶምን ክንዝትየሎምን ዝግብኡ ናይ ኢኮኖሚ ሓሳባት፡ ኢንዳስትሪ ቁጠባ /ኢኮኖሚ/ እንታይ እዩ፡ ማኑፋክቸሪንግ ከ እንታይ እዩ፡ ከመይ ንሃንፅ፡ ከመይ ከ ክዕወት ይኽእል? ኢንዳስትሪ ኢኮኖሚ ምህናፅ ንምንታይ የድልየና። 2. እንታይ እዩ መዓድን …

Read More »

“ኣመራርሓ ትራንስፎርሜሽን”

……….ሓዱሽ መልክዕን ባህርን ዘለዎም ዝተወሳሰቡ ዓለምለኻዊ፣ ኣህጉራውን ሃገራውን ለውጥታት ብብቕዓት ንምትእንጋድ መራሕቲ ኣብ ኣተሓሳስብኦም፣ ፍልጠቶም፣ ክእለቶምን ባህሪኦምን መሰረታዊ ለውጢ ከምፅኡ፤ ኣብ ሕሉፍ ዝነበረ ኣመራርሕኦምን ኣካይድኦምን ንዝመፅእ ሓዱሽ ፈተና ከምዘይሰርሕ ፈሊጦም ብሓዱሽ መንገዲን ዓለምን ተኽእሎ ኣፈፃፅምኦም ንምምሕያሽ ክንቀሳቐሱ፤ ዓለም ከምዝነበረቶ ከምዘየላን ደረጃ ብቕዓት ሕሉፍ ኣፈፃፅምኦም ብዘየገድስ ካብ ብመሰረቱ ዝተፈለየ ነገር ክሰርሑ …

Read More »

ብሄር ተኮር ፌደራሊዝም ሓቀኛን ሓደገኛን

ብ ጉዕሽ በርሀ መጀመርያ ብሕቶ እየ ክጅምሮ ዝደሊ ኣብ ታሪክ ዋላ ሎሚ ቀንዲ ምኽንያት ዘጋጠመ  ስዕረትን ንኡ ስዒቡ ዝተርኣየ ፋሕፋሕን  ስኣን ናይ ተጋሩ ሕብረትን ስምረትን ምዃኑ ርዱእ እዩ። ኣብ ሕሉፍ ቃልሲ ህወሓት፣ ኢህኣፓ፣ ኢድዩ፣ ደርጊ ወዘተ ነይሮም እዮም። እዚኦም ክርኢ እንተለኹ ትሕዝትኦም ብዘየገድስ ሕዚ ኮይነ ክርእየ እንተለኹ ትግራዋይ እዩ ሞይቱ …

Read More »

እንተ ቢንያም ግን፡ ሃገራዊ ሽልማት እምበር ከርሼለ ኣይምተገበኦን!

ገለ ሓቅታት ስርሓቲ ቢንያም ተወልደ   ድሕረ ባይታ ሓደ ሓደ ወገናት ብዛዕባ ናይ ሳይበር ዓለም ጥበብን ክእለትን መሰረት ዝገበሩ ሓበሬታት እንተቃልሑ ይርአ። ጥበባትን ክእለታትን ሳይበር ብፍላይ ንግብረ እከይ ኣብ ምውዓል ሰባት ክንደየናይ ዝኣክል ርሕቐት ክኸዱ ከምዝኽእሉ ዝገልፁ ኣለዉ። ይኹን እምበር ኣብዚ ዓለም እዚ ዘሎ ጥበብን ክእለትን ንሃገራዊ ረብሓ ከመይ ከምዝውዕል …

Read More »

ህልዊ ኩነታትን ቀጻሊ ኣንፈትን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ

           ዝርዝር መእተዊ. 1 ህልዊ ኹነታት.. 4 ሓጺር ገምጋም ህልዊ ኩነታት ሃገርን መንግስትን. 4 1.1. ኩነታት ሃገርን ተቓወምትን. 4 1.2. ኩነታት መሪሕነት ኢህወደግ.. 7 1.3. ኩነታት  መሪሕነት ሕወሓት.. 9 ሕብረትን ስምረትን ኩሎም ተጋሩ ኣብ ምንታይ?. 13 ትግራይን ትግራዋይነትን. 13 2.1. ትግራይ.. 14 2.2. ትግራዋይን ትግርዋይነትን. 15 ኢትዮጵያን …

Read More »

“ስዕረታት ክደጋገም እንተሎን ከምዚ ዝበለ ክፉእ ስዕረት ድማ ከጋጥም እንተሎ ደው ኢልካ ምሕሳብ የድሊ።

እዚ ዘጋጠመ ኣብዛ ዘላ ዓለም ኮይንና ንዓኣ ክንርድኣ ብዘይምኽኣልና እዩ። እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብርሆት ክፈጥር ዝኽእል ዓብዪ ኣጋጣሚ እዩ።  ” ቢንያም ተወልደ ውራይና፡ እስቲ ከም  መጀመሪ ንስኻ እትነጥፈሎም ዓውድታት ምህሮን መፅናዕትን ማለት ዝተማሃርካዮም ትምህርትን ብምርጫኻ እትነጥፈለምን ግለፀልና፤ ቅድሚ ናብ ሕቶታት ዛዕባና ምእታውና ቢንያም ተወልደ፡ ብቐንዱ ኣነ ኣብ ስነልቦና እየ ኣድሂበ …

Read More »

“ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ሃገርና ዝሓንሸሸ ለውጢ እዩ።”

 “እቲ ወያናይ ዲሞክራስያዊ ኣተሕሳስባ ዝፈጠሮ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትና ናይ ምድህማስ ኣከይዳ እዩ ዝኒሀ።” “ንነገር ካብ ህዝቢ ረብሓ ካብ ምርኣይ ካብ  ጉጅልኣዊን ብሰብ መዚንካ ካብ ምርኣይን  ዝተፈጠረ ሓይሊ እዩ” ሜ/ጀነራል ክንፈ ዳኘው ውራይና፡ ኣብዚ ዓዲ ለውጥታት ይርአ ኣሎ። ኢህወደግ ኣቦወንበረ ምስ ቐየረ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን መፂኡ። እዚ ባዕሉ ዝኸኣለ ለውጢ ፈጢሩ …

Read More »

“እዚ ኩነታት እዚ ብምምፅኡ ዋላ እኳ ኣብ ፀላም እንተነበርና ዝተወሰነ ብርሃን ክርኣየኒ ገይሩ እዩ።”

“ብመንፅር ወያናይ ዲሞክራሲን ሕገመንግስትን ሕዚ እቲ ዝሓሸ ሰብ መፂኡ ኣሎ እየ ዝብል።” ሜ/ጀነራል ኣበበ ተ/ማኖት (ጀቤ)   ውራይና፡ ኣብ ዝሓለፉ ቅሩብ ዓመታት ኣብ ህልዊ ኩነታት ሃገርና ኣድሂብካ ብዙሕ እናፀሓፍካ ኢኻ ፀኒሕኻ። ሕዚ ድማ ምስ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ስልጣን ምምፃእ ስዒቡ ዝተፈጠረ ሓዱሽ ኩነት እውን ኣሎ። እሞ እዚ ሓዱሽ ኩነት …

Read More »

ንተጋሩ ከገድሱና ዝግብኦም ዓበይቲ ኣጀንዳታት

(ብተሾመ በየነ በርሀ) ሓጺር መእተዊ ሓፈሻዊ ዕላማ እዚ ጽሑፍ ብመንጽር ሓደሽቲ፡ ሕሉፋትን ናይ መጻኢን ምዕባለታት ፖለቲካ ሃገርና ተጋሩ ክንሕዞ ዝግባእ ኣረዳድኣን ክንሰርሓሉ ዘለና ለውጢን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ሕቶ መበገሲ መልሲ ንምሃብ እዩ፡፡ ኣብ ትግራይ ኣብ ፖለቲካዊን ትካላዊን ብውሱን ውን ኣብ ኢኮኖሚ መዳያት ብርክት ዝበሉ ወሰንቲ ሕጽረታትን ድኽመታትን ከምዘለዉ ንርኢ …

Read More »