Home / መዘናግዒ / መፃኢት ትግራይ! ወግዒ ገሬን ሰሌን

መፃኢት ትግራይ! ወግዒ ገሬን ሰሌን

(ገሬን ሰሌን ኣዕርኽቲ እዮም። ገሬ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰሌ ኣብ መቐለ እዮም ዝነብሩ። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ኣብ መቐለ ተራኺቦም።)

ገሬ፡ እሺ እሞ ትግራይ ከመይ ኣላ?

ሰሌ፡ እንታይ ከይትኸውን!

ገሬ፡ ከመይ ማለት

ሰሌ፡ ኣይሞቓ ኣይቖራ ትግራይ

ገሬ፡ እዚ ኹሉ ሓዊ ኣብ ጥቓኣ እናነደደ ተዘይሞይቕዋ እማ ጸገም ኣሎ።

ሰሌ፡ ዝኣጎዶ ይስሓኖ ምበር ንትግራይ እሞ እንታይ እዩ?

ገሬ፡ ዋእ መራሕታስ ዕንጨይቲ ኣብ ምቕባል ግደ ነይርዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ።

ሰሌ፡ መን ወኪልዎም?

ገሬ፡ መሪጽዎም እንድዩ ህዝቢ

ሰሌ፡ እሞ ክሰምዖም እምበር ክሰምዕዎ ድዮም ተመሪጾም

ገሬ፡ ኣየ ሰሌ! ኣነ እኮ መኪና እንተቐየርካስ ኣተሓሳስባኻ እውን ዝቐየርካ እዩ መሲሉኒ ነይሩ።

ሰሌ፡ ኣነ መኪና እየ ቀይረ። ንስካ ዶ እኒሄኻን 27 ዓመት ዝነበርካሉ ዓዲ ቀይርካ ኣተሓሳስባኻ ዘይተቐየረ።

ገሬ፡ ከመይ ከመይ?

ሰሌ፡ የግዳስ ኣነ ንዓኻ ኽሓተካ። ትግራይ ከመይ ረኺብካያ

ገሬ፡ ሰብ ትደሊ ኣላ

ሰሌ፡ ተስፋ እገብር ” ከማይ ዝበለ ሰብ” ከምዘይትብል

ገሬ፡ ከመይ ማለት? ካብ መን ይንእስ ካብ መን ይሃስስ?

ሰሌ፡ እዙይ ሰብዓ ካሬ ዝወለዶ ፍቕሪ’ማ ግደፎ

ገሬ፡ ኣንታ ወዲ ስነ ስርዓት ግበር

ሰሌ፡ ስርዓት ትፈልጥ ድማ ትመስል። እዚ ኹሉ ኣብ ርእሴና ዝዘምት ዘሎ ጸላኢ ኣብ ባንኮኒ ብሽጉጥ ክተፈራርሕዎ ዝነበርኩም እዩ።

ገሬ፡ ሃሃሃሃሃ ንምንታይ ፈሪሕካ ኢልካ ዶ ምውቃስ ኣይሕሽን ካብ ንምንታይ ኣፈራሪሕካዮ ኢልካ በትሪ ምውጥዋጥ።

ሰሌ፡ ኩሉ ሓደ።

ገሬ፡ ኣይፋል። ዘይራኸብ እባ።

ሰሌ፡ ከመይ ዘይራኸብ?

ገሬ፡ ኣነ ብዘፈራራሕክዎ ፈሪሑ ዝነብርሲ ህጻን ድዩ፡ ሕሙም ድዩ፡ ምሩኽ ድዩ፡ እንታይ ስለዝኾነ እዩ ትብል

ገሬ፡ ንሱ ኣይምልከተንን

ገሬ ፡ ኣነ ዝብለካ ሰሌ፡ ስለምንታይ ናብ ዓድኹም መጻእኩም ድዩ እኒሀ እቲ ወግዒ

ሰሌ፡ ወሪዱኒ!

ገሬ፡ ዘርጊፍካዮ እምበር!

ሰሌ፡ ኣይበልኩን እምበር እንተበልኩ እውን ሽሕ ግዜ እዩ ዘጥዕመለይ!

ገሬ፡ ከመይ ገይሩ?

ሰሌ፡ ንትግራይ እንትንጥምት እንትምችወካ ማእከል እንትምችወካ ወሰን ዝብሃል ነገር ክተርፍ ኣለዎ።

ገሬ፡ ንባዕልካ ናብ ኣዲስ ኣበባ “ሙቭ” ክትገብር ዶ ሓሲብካ ኣይነበርካን።

ሰሌ፡ ዝምዕደኒ ስኢነ። ኣምላኽ ሳላ ዝፈትወኒ ግን ተሪፈ።

ገሬ፡ ኣምላኽ ስለዝጸልኣና ኢና እዚ ኩሉ ዓመት ዓገግ ኢልና?

ሰሌ፡ ምስ መራሕተይ  ኣባኢስካ ምስ ፈጣሪ ድማ ኣባእሰኒ

ገሬ፡ ካብ ምብኣስ ዝተረብሐ ከማኻ ዝበለ ሰብ የለን።

ሰሌ፡ ሳላ ዝተበኣስካ ኢኻ ሃፍቲ ኣጥሪኻ ዲኻ ትብል ደሊኻ

ሰሌ፡ ኣይፋለይን! ክብሎ ዝደለኩ ክትበኣስ ከለኻ መውጽኢ ስለእትእልሽ ጠንካራ ትከውን።

ገሬ፡ እሞ ኣብታ ትማሊ ዝበልክዋ መደምደምታ ተሰማዕሚዕኻ  ኣለኻ ማለት እዩ?

ሰሌ፡ ክንደይ መደምደምታ እዩ እሞ ናትካ ነገር

ገሬ፡ እዚኣ ግን ሲርየስ እያ።

ሰሌ፡ እሞ ፈተና ገጢምክሙስ መዓዝ ኢኹም እትገብርዎ ምዃኑ እዩ።

ገሬ፡ መን ኢኺ፡ ንዕማ ሒሳብ ሃቢ

ሰሌ፡ ተፈቲንኩም ካብኣ ንምውጻእ ወጢርኩም እንትትሰርሑ ትራኣዩ።

ገሬ፡ እንታይ ዲና ንገብር ዘለና?

ሰሌ፡ ኣብ ሰለስተ ትኽፈሉ። ገሌኹም ትቁዝሙ። ገሌኹም ኣብ ዝመረተ ቢሮክራሲ ለውጢ ክተምጽኡ ደጊምኩም ናብ ቃልሲ ትኣትዩ። ገሌኹም ድማ ኣዲስ ኣበባ ናብ እትብሃል ሓንቲ ልስሉስ ሸለፋ ተመሊስኩም ክተዕይሙ ትደልዩ። እቲ ዘሕዝን እዚ ኩሉ ድልየታት ኣብታ ዓሻ እትመስለኩም ትግራይ ኰይንኩም እትሓልምዎ ምኳንኩም እዩ።

ገሬ፡ ክንደይ ሒሳብ ዛ ሓፍተይ?

ሰሌ፡ ጽናሕ እባ

ገሬ፡ ኣይ መልካም በኋላ እደውላለሁ።

Check Also

ውራይና መበል 57 ሕታም pdf ሙሉእ

ውራይና መበል 57 ሕታም pdf ሙሉእ wurayna text 57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *