Home / Uncategorized / መበቆላዊ ፍልጠትን ማሕበራዊ ፀጋታትን ንኹለመዳያዊ ዝላ!

መበቆላዊ ፍልጠትን ማሕበራዊ ፀጋታትን ንኹለመዳያዊ ዝላ!

ዝኾነ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መበቆላዊ ፍልጠትን ጥብበን ኣለዎ እዩ። ከም ህዝቢ ትግራይ ዝበለ ስሙይ ስልጣነ ዝነበሮ ህዝቢ ድማ ዝያዳ ዘሕቡኑን ዘሕርኑን ኣሰር እቲ ስልጣነ ዝኾኑ ተቐዲሖም ዘይውድኡ መበቆላዊ ፍልጠታትን ማሕብራዊ ፀጋታትን ይህልውዎ። እዞም ማሕበራዊ ክብርታትን ጥበብን/ፍልጠት ትግራዋይነት መሰረት ዝገበረ ኩለ መዳያዊ ናይ ምዕባለ ተበግሶታት ክቀፃፀል ምግባር ድማ መንነታዊ ዓርሰ ምትእምማንን ዘላቒ ልምዓትን ክረጋግፅ ይገብር ጥራይ ዘኮነስ ከም ህዝቢ መጠን ኩለ መዳያዊ ዝላን ዘየቋርፅ ምዕባለን ዘረጋግፅ እዩ። ።

ኣብዚ እዋን እዚ ‘ኩለ መዳያዊ ለውጥን ምዕባለን ኣብ ባዕልና ይምስረት፣ ብባዕልና ይረጋግፅ፣ ብዓርሰ ምርኮሳ ዓርሰ ምኽኣል!’ ዝብል መሪሕ ቓል ክህልወና ይግባእ። እቲ መሪሕ ቓል ክኣ ብምጭራሕ ዘይኮነስ ብምዃን ንግለፆ።

 

ከምቲ ተጋዳላይ መለስ ዝበሎ “ህዝቢ ትግራይ ዘምክሕ፤ ዘሕጉስ፣ዘተኣማምን፣ዘቕንእ ተቓላሳይ ህዝቢ ሙዃኑ፤ ዕድሉ ኣብ ብርኩ ፣ኣብ ቅልፅሙ ፣ኣብ ሰናይ ድሌቱ፤ ኣብ ለባም  ኣተሓሳስብኡ ሙዃኑ ዘረጋገፀ እዩ፡፡ ዘበን እንትልወጥ ነዚ ምዝካር የድሊ፡፡ ሳላ ህዝቢ ትግራይ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ትምኒቱ ኣይብላዕሊ  ኣይብታሕቲ ማዕረ፣ቀንጪ ክኸዉን ጥራሕ’ዩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ዋላ እኳ ዝኸፈሎ መስዋእትነት መሕወዩ ቁስሊ፤መፀገኒ ዝግበኦ እንተኾነ ኣብ ቃልሱ ዝተማሃሮ ግና ለመናን ትፅቢትን ኣይኮነን፡፡ ኣብ ቃልሱ ዝተማሃሮ ብርሃፅካ፣ብፅፍርኻ ብፃዕርኻ ፍሒርካ ምንባር’ዩ፡፡”

ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ 1984 ዓም ኣብ በዓል ለካቲት ዝተዛረቦ።

እንምዕብል ብባዕልን እዩ። እምነትና ኣብ ህዝብና ኣብቲ ሓረስታይና ይኹውን። ኩሉ ነገር ባዕልና ክንፈጥር ንኽእል ኢና ዝብል ዝብል እምነት ክዓቢ ኣለዎ። ዓርሰ ምርኮሳ ማለት እዩ። ዘይነጽፅፍ ሃፍቲ ኣብ ሓንጎልናን ኣብ ክብርታትናን ኣሎ።  ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ዝምስረት ኣተሓሳስባን ተግባርን ማእቶት/መፍረያይነት ክድንፍዕ ኣለዎ።

-ትግራይ ኩሉ ዘለዋ እኽልቲ እያ፣ መሬት ትግራይ እኩል እዩ፣ ዘይተመዘመዘ እኹል ውሽጣዊ ዓቕሚ ኣሎ። ትግራይ ንምልማዕ ምችው እዩ፦ ጠንካራ ዝተወደበ ፀዋርን ሃርኳትን ህዝቢ፣ ቆራፅ በዓል ተሞኩሮ ተጋዳላይ፣ ብዙሕ ሙሁር መንእሰይን ዓብይን፣ ጉልበት ዘለዎ ፈጣንን ሃርኳትን መንእሰይ፣ ፅቡቕ ኣቀማምጣ ገፀ መሬት፣ ዝያዳ ሃፍታም መዓድን መሬት፣ ንባሕርን ንኣውሮፓን ቀረባ፣ ፅቡቕ ኢኮሎጂ፣ ብርክት ዝበለ ተፈጥረኣውን ሰብሰራሕ ቅያን ዘለዎ ንመስሕብ ዝምቹ፣ ጠንካራ ባህላዊ ማሕበረሰባዊ ክብርታት (ታሪኽናን ቅያናን ኩርዓት ፈጢሩን ሓቦ ኣትሒዙን ዓድና ክነልምዕ ኮነ ከም ፍልፍል ቱሪዝም ኮይኑ ይጠቕመና) ወዘተ።

ኣብ ህዝብና እዚ ኣተሓሳስባ እዙይ እዩ ክሰርፅን ክነቓቓሕን ዘለዎ። ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ንምጉልባትን ርኡይ ዝኾነ ልውጢ ኣርኣእያ ንምምፃእን ዝዓለመ፣ ጭቡጥን እውናውን ፀገም ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ድሌትን ፍልጠትን ሕብረተሰብ ዝተመስረቱ፣ ማሕብረሰባዊ ክብርታቱ መዝሚዞም ሕብረተሰብ ንልምዓትን ምዕባለን ክልዕዓል  ዝገብሩ፣ ንጥንኩራት ክብርታት ዘበራትዑን ዘጎልብቱን፣ ንዱኹማት ልምድታት ድማ ዝእርሙን ዘሰኩኑን፣ ብሓፈሻ ንሕብረተሰብ ናብ ዝልዓለ ብራኸ ዘዝልሉ ምንቅስቓሳት ክንገብር ኣለና።።

ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ኣብ ድሌት ህዝቢ ተተርኢሱ ዝበለፀ ርብሓ ንህዝቢ ዘምፅእ፣ ቀንዲ ተግባሩ ንዕብየትን ምዕባለን ህዝቢ ዝጠቕሙ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት ምልላይ፣ ምስትምሃርን ምልዕዓልን ማእኸሉ ዝገበረ፣ ማሕልኾ ዝኾኑ ተግባራትን ኣርኣእያታትን (ኣብ ሕብረተሰብ ዘለው) ዕንቅፋት ዝኾኑ ኣሰራርሓታትን ኣውዳድባታትን (ኣብ መንግስቲ ዘለው) ምልላይን ምምካትን፣ መፍትሒ ክረኽቡ ህዝቢ ዓይኑ ክኸፍት ዝሕግዝ፣ ዕለታዊ ምንቅስቓስ ህዘቢ፣ ህይወቱን መነባብሮኡን ዝትንክፍ፣ ህዝቢ ባዕሉ ኸባቢኡ ክልውጥ ዝኽእለሉ መንገዲ ዘርእይ፣ ፀገማት ከመይ ክፍትሑ ከምዘለዎም ዘመላኽት፣ ህዝቢ ኣብ ሓደሽቲ ንጥፈታት ልምዓት እናተሳተፈ፣ ተግባራዊ እናገበረ ዘርእይን ተጠቃሚ ንክኸውን ዝገብሩ  ፍፃመታት ሐዚ ብቕልጣፈን ብበዝሕን ይሃልው ንብል።

ካብ ዓወታትና እናተበገስና፤ ክሳብ ሐዚ ዝተመዝገቡ ውፅኢታት ኣድንቕና ካብኣቶም ተሞኩሮን መበገሲ ዓቕምን እናረኸብና፤ ዝነበሩ ፀገማት ንምእራምን ትምህርቲ ንምርካብን ጥራይ እናልዕልናን እናለለናን ንኺድ። ዘለውና ዓቕምታት ዙርያ መለሽ ዓቕምታት ምልላይ፣ ምእካብ/ምጥርናፍ፣ ምውዳብ (taking stocks of what we have)፤ ሓዱሽ ዓቕምታትን ዕድላትን ምፍጣር ናይ ግድን ይብልና ኣብዚ እዋን።

Check Also

ውራይና መበል 57 ሕታም pdf ሙሉእ

ውራይና መበል 57 ሕታም pdf ሙሉእ wurayna text 57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *