Home / መፅሄት-ዉራይና / መልእኽተ ውራይና

መልእኽተ ውራይና

ዝኸበርኩም ፈተውቲ ዓድኹም፣ ተገደስቲ ቋንቋ ትግርኛን ስነ ፅሑፍን፣ ተገደስቲ ምህላው መሰል ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ፣ ተገደስቲ ኩለ መዳይ ዉራይ ትግራይን ህዝባን….መብዛሕትኹም ከም እትርድእዎ ኣብ ትግራይ ውልቀ ሚድያ ብዘይ ምህላው፣ ሰብ ዝደለዮ ሓሳብ ብነፃ ንምሽርሻር ከይፅገም ካብ ዝብል ተበግሶ ‘ውራይና’ እትብል ወርሓዊት መፂሄት እናዳለና ንኣስታት ክልተ ዓመት ዘሊቕና። ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈልናሉን ዓንያ ዝፀንሐት ዓዲ ንምዕራይ ቀሊል ዘይበሃል ፃዕርን ትግሃትን ዝገበረን ዝገብር ዘሎን ስርዓት ክብሪ ብምሃብ፤ ዘለዉ ፀገማት ክእረሙ ነቐፌታን ማዕዳን ብምቕራብ፤ ‘ትኽክለኛ ሓበሬታ ንህዝቢ(correct information to the public)” ዝብል መርህ ሒዝና፤ ካብኡ ሓሊፉ እዉን ሰባት ዝመሰሎም ሓሳብ ኣብ ፖለቲካ ኮነ ካሊእ ከምድላዮም ክገልፅሉ ዝኽእሉ መድረክ ክኸውን ፃዕሪ እናገበርና መፂኢና ኣለና።

 

መፅሄት ዉራይና ልክዕ ስያሜአ ከምዘርእየና አብ ወሰንቲ ፓለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ባህላዊን ማሕበራዊን ዉራያት ትግራይ አቶኪራ፤ አገዳስነት አብ መንጎ ወሎዶታት ክህልው ዝግበኦ ዉርርስ ተሞክሮ፣ፍልጠትን ታሪኽን እትርዳእ መፅሄት እያ። በዚ መሰረት እዚ እዉን እዩ አብዛ ሕታም እዚአን አብ ዝሐለፋ ሕታማታትናን ስብ ብዙሕ ተሞክሮን ልምድን ዝኾኑ ዓበይቲ ተጋሩ እነቕርብ ዘለና።አብ ዙርያ ታሪኽ ክነተኩር እንተለና አብ ዝሓለፈ ነገር ተሰፊና ንክንነብር እንተይኮነስ ንቕድሚት ንዝንገብሮ ግስጋሰ ይጠቅም እዩ ብዝብል አረዳድአ እዩ።

 

መፅሄት ውራይና ንዝኾነ ዓይነት ኣተሓሳስባን ርእይቶ ውልቀ ሰባትን በራ ክፍቲ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ዴሞክራስያዊ ስርዓት ንምህናፅ ኣብ ዝግበር ከይዲ ድማ መፅሄት ዉራይና ኣብ ኩሎም መዳያት ዘለውን ክህልው ዝክእሉን ዝተፈላለዩ ሓሳባት ብዘይ ምንም ኣድልዎን ውገናን ንኹሉ ብማዕረ እያ ተተኣናግድ።እዚ ማለት ግና ናብ ውራይና ዝመፁ ኩሎም ፅሑፋት ናብ ሕትመት ተብቅዕ እያ ማለት ኣይኮነን። ዉራይና ክልላዊን ሃገራውን ሕግታት፣ ደንብታትን ግቡእ ኣሰራርሓታትን ምክባር ጥራሕ ዘይኮነስ ንዴሞክራስያዊ መስተጋብር ዝሕግዙ መትከላት እውን እያ ትክተል። ብተወሳኺ ድማ ማሕበረሰብና ዘክብሮም ሞራላዊ ፀጋታት ብምክባር ስራሕታ ተሰጉም። ካብቲ ኣብ ሃገርናን ክልልናን ብሰፊሑ ዝረአ ንህንፀት ዴሞክራስያዊ ስርዓት ጠንቂ ዝኾነ ኣብ ስብእና ውልቀ ሰባት መሰረት ገይሩ ዝለዓል ናይ ምፅርራፍ፣ ምንዕዓቅን ምንሻውን ተርእዮ ዘየተበረታትዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ድሑር ልምዲ ብምዃኑ ኣምሪራ ውን ትቃለስ።

ኣብ ሓሳብ ዘየትኩር ክብርን ስብእናን ውለቀ ሰባት ብኣሉታ ዘልዕል ፅሑፍ፣ መን ይፅሓፎ መን ብዘየገድስ፣ ንመትከላትን ዕላማታትን መፂሄት ውራይና ስለ ዝፃባእ ቦታ ኣይክህልዎን። ዘለናሉ ዘመን ሓድነትካ አጠናኺርካ ብፍልጠትን ሞያን ተመራፃይ ኮይንኻ ዘይምርካብ ሓደጋ ዝኾነሉ እዋን እዩ።ንሓደነት ተጋሩ ፈተንቲ ዝኾኑ ፀገማት መፃኢ ሓባራዊ ህልዉናና አብ ሕቶ ምልክት ከየእትዉዋ ምእንቲ ገና ዉጥም እንትብሉ ምቅላስ ንፅባሕ ዝበሃል ዕዮ ክኸዉን የብሉን።

 

ዉራይና አብ ጉዳይ ክልልናን ሃገርናን እጃም መናእሰይ ወሳናይ ምዃኑ ስለ እትአምን ተሳትፎ መናእሰያት አዝያ ተበረታትዕ። ነዚ ዘመን ዝምጥን ስልጡንን ሳይንሳዊን አተሓሳስባታት ዘሰጎም መንእሰይ መሰረት ብሩህ ተስፋ ትግራይን ኢትዮጵያን ስለዝኾነ እዩ ድማ መፅሄት ዉራይና ተቅርቦም ፁሑፋት ብልዕል ዝበለ ብርኪ ትንታነ ንክቀርቡ ትፍትን።ድልየት ዉራይና ድልየት ብዙሓት ተጋሩ መናእሰይ ምዃኑ እናአምንና፤ ነዚ ዝምጥን ሓይሊ መንእሰይ ከም ዘሎ እዉን ምሉእ እምነታ እዩ። መንኣሰይ ካብ ዓብይቲ ጀጋኑ ተሞክሮን ፍልጠትን ዘለዎም ወለድና ክንመሃር ድማ ንጀጋኑና ብዝለዓለ ተበግሶ ተሳትፍ ውራይና።

 

ተሳትፎ ቤተሰብ ውራይና መሰረት ህላወናን ዴሞክራስያዊ መትከልናን እዩ እሞ በዚ ኣጋጣሚ ተሳትፎኹም ንክተደንፍዑ ብትሕትና ንላቦ። ፅሬትን ዝርገሐን ኣመሓይሽና መፂሄት ውራይና ዝተፈላለዩ ኣረኣእያታትን ሓሳባትን እናተኣናገደት ትምዕብል ንብረት ኩሉ ትግራዋይ ምኳና ብተግባር ክነረጋግፅ ኢና። እዚ ንምግባር ድማ ተሳትፎ ኩሉካትኩም ንፅበ።

ተሳትፎኹም ፅሑፍ ብምፅሓፍን እንተተኻኢሉ ድማ ፋይናንስ ብምሕጋዝን ይግለፅ። ቀዋሚ ኣባል ውራይና ምዃን እትደልዩ ኣድራሻኹም ለኣኹልና እሞ ፎርም ክንሰደልኩም ድሕሪኡ ቀወምቲ ኣባላት ውራይና ትኾኑ። ብዝኾነ እዚ ተሳትፎኹም ንምርግጋፅን ዝደለኹሞ ሕታም ውራይና ንምርካብን እዚ ኣድራሻ ተጠቐሙ፦ gechuwurayna@gmail.com or gechdwet@yahoo.com or +251 911057747 Getachew aregawi.

Check Also

ሓርነታዊ መንገዲ፣ ትግራይ ዘይፈተነቶ ኣንፈት ምዕባለ፤

ኣብራሃም ኣሰፋ (ኢንጅነር) ኣብ መበል 56 ሕታም ውራይና፤ ዳዊት ሃይለ ዝተብሃሉ ሓውና “ክልል ትግራይ ኣብ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *