ጥዕና ረብሓታት ሰሊጥ

0
386

ቅድሚ 3600 ዓመት ግብፃውያን ሰሊጥ ዋና ናይ ጥዕና ምግቢ ብምባል ይጥቀምሉ ከምዝነበሩ ኣፈታሪኻት ይሕብሩ፡፡ ብተወሳኺ ባቢሎናውያን ደቂ ኣነስትዮ ሕዋስ መዓርን ሰሊጥን ወይ ሃቭላ እናተበሃለ ዝፍለጥ ዓይነት ምግቢ ምምጋብ ኣብ ደቂ ሰባት ፍሉይ መልክዕ ከምዘለዎ እንትእመነሉ ኣብ ሮም ድማ ወታደራት ንኣካላዊ ንጥካረን ጉልበትን ፍሉይ ኣስተዋፅኦ ከምዘለዎ ይእመነሉ፡፡ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዝተካየደ ፅንዓይ ሰሊጥ ንጥዕና ወዲ ሰብ 20 ቀንዲ ረብሓታት ከምዘለዎ ይእመነሉ፡፡

  

 1. ዝላዓለ ፕሮቲን ትሕዝቶ ኣለዎ፡-ሰሊጥ ዝላዓለ ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶ ዘለዎ ምግቢ እንትኾውን 20 ሚኢታዊ ፕሮቲን ካብ 4.7 ግራም ሰሊጥ ይርከብ፡፡
 2. ሰሊጥ ካብ ሕማም ሽኮርያ ይከላኸል፡- ሰሊጥ ናይ ማግኒዝየም ካልኦት ንጥረ ነገራት ትሕዝቶ ዘለዎ ይርከቡዎ፡፡ ብተወሳኺ ፕላስማ ግሉኮዝ ብምምሕያሽ ሕማም ሽኮርያ ይቆፃፀር፡፡
 3. ደም ድፍኢት ይቅንስ፡- ሰሊጥ ሙሉእ ናይ ማግኒዝየምን ካልኦት ንጥረ ነገርን ብምምንጫው ደም በዝሒ ንምቅናስ ይጠቅም፡፡
 4. ሰሊጥ ኣብ ሰውነትና ዝርከብ ናይ ስብሓዊ ምግቢ ይቆፃፀር፡- ሰሊጥ ፓይቶስትሮል ዝብሃል እንዛይም ብምምፍልፋል ኣብ ሰውነትና ዝርከብ ኮለስትሮል ይቅንስ፡፡
 5. ሰሊጥ ኣብ ሰውነትና ናይ ምሕቃቅ ምግቢ ኩነታት የመቻችው፡-ኣብ ማዓናጡናን ካልኦት ኣካላት ዝርከብ ናይ ምሕቃቅ ምግቢ የመቻችው፡፡
 6. ናይ ሰውነትና ቆርበት ናይ ጥዕና ኩነታት ይሕልው፡- ሰሊጥ ዝለዓለ ናይ ዚንክ ትሕዝቶ ንኽህልው ብምግባር  ኣብ ሰውነትና ዝርከብ ናይ ኮላጌን ብምምንጫው ናይ ሰውነት ቆርበት ልስሉስን ኣብ ሰውነት ዝርከቡ ቱሹታት እንትጉድኡ ቶሎ ኢሎም ንኽፅግኑ ይገብር፡፡ ብተወሳኺ ሰሊጥ ዕላታዊ ምምጋብ ካብ ካንሰር ይከላኸል፡፡
 7. ሰሊጥ ካብ ሕማም ልቢ ይከላኸለል፡- ምምጋብ ዘይቲ ሰሊጥ ካብ ኣትሮስችሮቲክ ምስ ኣንቲኦክሲዳንትን ናይ ምቁጣዕ ባህሪ ንክቆፃፀር ይገብር፡፡ በዚ መሰረት ዝምንጥው ንጥረነገራት ብምቁፅፃር ልብና ካብ ጥቅዓት ይቆፃፀር፡፡
 8. ሰሊጥ ካብ ሕማም ካንሰር ይከላኸል፡- ዘርኢ ሰሊጥ ካንሰር ዝከላከሉ እንዛይማት  ከም ፓይቲክኣሲድ፣ ማግኒዝየምን ፓይቶስትሮልን ካልኦት የመንጭው፡፡ ካብ ኩሎም ቕብኣት እኽሊ ሰሊጥ ዝላዓለ ፓይቶስትሮል ትሕዝቶ ዘለዎ ንጥረ ነገር ዘፍልፍል እዩ፡፡
 9. ሰሊጥ ካብ ኣእምራዊ ድካም ይከላኸል፡- ሰሊጥ ካብ ጭንቅን ኣእምራዊ ድኻም ዝቆፃፀር ከም ማግንዝየምን ካልሽየም የፈልፍል፡፡ ብተወሳኺ ሰሊጥ ታያሚንን ትራይፕቶፓን ብፍልፋል ቃንዛ ንምቅናስን፣ ብዕምቆት ንክትድቅስን ኣብ ኣእምሮኻ ፅቡቅ ስምዒት ንክህሉ ይገብር፡፡
 10. ደም ዋሕዲ ይከላኸል፡- ብተለይ ፀሊም ዘርኢ ሰሊጥ ዝለዓለ ናይ ኣይሮን ትሕዝቶ እንትህልዎ ካብ ደም ዋሕድን ድኻምን ይከላኸል፡፡
 11. ጥቅዓት ራዴሽን ይከላኸል፡- ኣብ ዘርኢ ሰሊጥ ዝርከብ ሲሳሞል ዝባል ንጥረ ነገርን ዘይቲ ሰሊጥ ዲኤንኤ ካብ ጥቅዓት ራዴሽን ይከላከል፡፡
 12. ቃንዛ መጋጠጥም ይከላኸል፡- ሰሊጥ ዝለዓለ ናይ ኮፐር ትሕዝቶ ብምምንጫው ኣብ ናይ ዓፅምና መጋጣጠሚ ዝፍጠር ናይ ቃንዛ ስምዒት ይቅንስ፡፡ ብተወሳኺ ዓፅምዓ ጥንካረ ንክህልዎን ናይ ደም ሰራውር ከምድላዮም ንክንቀሳቀስ ይገብር፡፡
 13. ፀላም ከብዲ ካብ ጥቅዓት ኣልኮል ይከላከል፡- ሰሊጥ ፀላም ከብዲ ካብ ኣልኦልን ካልኦት ተጎዳእቲ ንጥረ ነገራት ብምክልኻል ፀላም ከብዲ ኩለመዳይ ስራሕታ ንክተከናውን ይገብር፡፡
 14. ሰሊጥ ሰውነትና ካብ ምጭምዳድን ካልኦት ግዳማዊ ጥቃዓታት ይከላኸል፡- ዘይቲ ሰሊጥ ቆርበትና ካብ ጎዳእቲ ናይ ፀሓይ ጨረር ይከላኸል፡፡
 15. ካብ ኦስተኦፖሮሲስ ጉድኣት ይከላል፡- ዕኩቲ ዘርኢ ሰሊጥ ካብ ሓደ ኩባያ ፀባ ዝለዓለ ናይ ካልሼም ትሕዝቶ ኣለዎ፡፡ ብተወሳኺ ዝላዓለ ናይ ዚንክ ንጥረነገር ብምህላው ኣብ ዓፅሚ ደቂ ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ይከላኸል፡፡
 16. ሰሊጥ ጥዕና ህፃናት ኣብ ምክልኻል ዓብይ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ፡- ብዘይቲ ሰሊጥ ህፃናት ምሕሳይን ምቅባእን ንዕብየትን ዕረፍትን ምርግጋእን ንክድቅስ ይሕግዝ፡፡ ንህፃናት ዳይፐር ኣብ እንጥቀመሉ ግዜ ብዘይቲ ሰሊጥ ምሕሳይ ካብ ድርቀት ይከላኸል፡፡
 17. ሰሊጥ ምምጋብ ንዓይኒ ጥዕና ፅቡቅ ምዃኑ ይሕብር፡- ጥንታዊ ሕክምና ቻይና ፀላም ከብድን ዓይኒን ርክብ ከምዘለዎም ብምጥቃስ ዓይኒ ንጥፈታቱ ንምክንዋን ደም ካብ ፀላም ከብዲ ከምዝጥቀም ይጠቅስ፡፡ በዚ መሰረት ፀሊም ዘርኢ ሰሊጥ ንዚ ስራሕ ንምክንዋን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከምዘለዎ ይሕብር፡፡
 18. ሰሊጥ ምምጋብ ኣብ ኣፍ ዝፍጠሩ ሕማማት ይከላኸል፡- ቅድሚ ሽሕ ዓመታት ኣብ ኣዩርቨዳ ኣብ ኣፍና ዝፍጠሩ ሓደ ሓደ ሕማማትን ባክተርያን ንምክልኻል ዘይቲ ሰሊጥ ከምዝጥቀሙ ዝነበሩ የርድእ፡፡
 19. ሰሊጥ ምምጋብ ኣብ ስርዓተ ምንትንፋስ ኣካላትና ምችው ናይ ጥዕና ኩነታት ይፈጥር፡- ዘርኢ ሰሊጥ ኣብ ሰውነትና ናይ ማግኒዝየም ንጥረ ነገር ብምምንጫው ኣብ ሰውነትና ዝርከቡ ናይ ስርዓተ ምንትንፋስ ኣካላት ከይጨማደዱን ካብ መጠን ንላዕሊ ከይዝርግሑን ይከላኸል፡፡
 20. ሰሊጥ ንፀጉርና ጥጡሕ ባይታ ይፈጥር፡- ዘይቲ ሰሊጥ ንፀጉርና ከምምግብነት ዝውዕሉ እንዛይማት እንትህልውዎ ፀጉርና ንክልስልስ ይጠቅም፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here