ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረሚኪኤል (ኣባመንበር ህወሓት)

 ሕቶ፦ እቲ ናይ ሐዚ ገምጋም ምስቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ መድረኻት ብፍላይ ምስቶም ናይ ብዕምቆት ምህዳስ ገምጋማት ዘመሳስሎን ዝፈልዮን እንታይ እዩ?

ዶ/ር ደብረፅዮን ፦  እቲ ብዕምቆት ምህዳስ ብ2008 ክረምቲ ኢና ጀሚርናዮ። 2009 ‘ውን ኣብ ውሽጢ ውድብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንግስትን ምስ ህዝብን እውን በስፍሓት ኢና ከይድናዮ። ኣብ ሽድሽተ ወርሒ ገምጋም ኣካይድና ነይርና፣ ናይ ዓመት እውን ገምጊሚና ነይርና ኣብ ቀረባ ናይቲ ብዕምቆት ምህዳስ፤ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ብዕምቀት ምህዳስ መድረኽ እዩ፤ ከይዲ እውን ስለ ዘኾነ እቲ ናይ ብዕምቆት ምህዳስ። ስለዚ ሓደ ዘመሳስሎ እዙይ ‘ውን ኣካል እቲ ብዕምቆት ምህዳስ ምዃኑ እዩ፤ ካልኣይ ድማ ክልቲኡ እታ ዓዲ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኮይና እነካይዶ ዘለና ምዃኑ እዩ፤ ምናልባት እቲ ፀገም እናገደደ ዝኸድ ዘሎ ምዃኑ ቅሩብ ክፍለ እንተዘይኮይኑ ብቐንዱ ኣብዚ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ዘይሃለወሉ፣ ዕግርግራት ኣብ ዘለሉ፣ እቲ ጉዳይ ናይ ልምዓት ጉዳይ ዘይኮነስ ናይ ሰላምን ድሕንነትን፣ ናይ ስርዓት ሕቶታት…. ኣብ ዝኾነሉ ኮይና ኢና ነካይዶ ዘለና።። እዚ ናይ ሐዚ ግን ብመሰረቱ ፍልይ ዝበለ እዩ።

 

በቅርቡ በተቀሰቀሰው ግጭት ሳቢያ ያጋጠመው የዜጎች ሕልፈተ ሕይወትን አስመልክቶ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ የሰጡት የሐዘን መግለጫ፣

            

ሜ/ጀ ኣበበ ተ/ሃይማኖት (ጀቤ)

ሃገርና ኣብ ስግግር ትርከብ፡፡ ካብ ስርዓት ምልክነት ናብ ዴሞከራሲ፡፡ እዚ ሕገ-መንግስትና ተተሪኢስካ ዝግበር ስግግር ኣብ  ብተነፃፃሪ ሓፂር ግዜ ዝፍፀም እዩ፡፡ ንኣውሮፓዊያን ቡዙሕ ሚኢትታት ዓመታት ዝወሰዶም ንሕና ኣብ ትሒቲ ሓደ ሚኢቲ ዓመት ክነካዩዶ ዓለምለካዊን ናይ ሃገርና ኩነታት የገድደና፡፡ እዚ ካብ ዘይንፈልጦ ናብ እናሓልሞ  ዝግበር  ጉዕዞ  ኣረጊት አተሓሳስበታት፣ ውዳበታትን ኣሰራረሓትን እናወገድና ብሓዱሽ ንምትካእ ፀዓርዓርን ቡዙሕ ላዕልን ታሕትን ዘለዎ፤ ቡዙሕ ርግፀኛ ዘይሙዃን (uncertainity)፤ ምድንጋራት ዘለዎ፤ ስሕተታት ዝፍጸመሉ፤ ብዙሕ ፅንፍታት (extremisim) ዝረኣየሉ፣  ቡዙሕ ጎንፅታት ዘለዎ፣ ቡዙሕ ሂዎት ዝኽፍሎ እዩ፡፡

ከምዚ ቦኽሪ ወላድ ገና ካብ ምጥናስ ጀሚሩ ቡዙሕ ለውጥታትን ስቓይን ክትሽከም እትግደድን ኣብ መወዳእ ደማይ ንቡዙሕ ሰዓታት ኣብ ገሊኡ እውን መዓልትታት ዝወስድ እንትፋስ እተዊ ውፅኢ፡ ድጊም ኣይጠነስን ዘብላ ስቃይ ሓሊፋ ካም ማንም ንላዕሊ እትፈትዋ/እትፈትዎ ዉላድ እትሓቁፍ እሞ ኣብቲ ናይ ስቓይ እዋን እትብሎ ዝነበርት ሓዲጋ እንደገና ኣርባዕተ ሓሙሽተ ግዜ አትጠነስሉን አትወልድሉን ከይዲ እዩ፡፡

ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ

ውራይና፦ ካብ ድሕረ ባይታኻ ዶ ክንጅምር? ተመሃራይ ኮይንካ እውን ተኣሲርካ ምንባርካ ስለ ዝሰማዕኹ ንሳ እውን ትምልእ ክነብላ ኢለ እየ ድሕረ ባይታኻ ዝብለካ ዘለኹ?

ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ፦ መቐለ ተወሊደ ዓብየ። ኣብ መቐለ እውን ተማሂረ። ናብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ኣትየ ፊሎዞፊ ዲፓርትመንት ይመሃር ነይረ። ራብዓይ ዓመት ምስ በፃሕኹ ደርጊ ኣሲሩኒ። ካብ 1976 ክሳብ ኢህወደግ ሃገር ዝሕዝ 1983 ዓ/ም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነይረ።

mulugeta p1

ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ሓፋሽ መሠረት ዝገበረ ትዕዝብቲ

ገብረ ሥላሴ ኣርኣያ

ነሓሰ 2009 ዓ/ም

  1. 1.    መእተዊ

እዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ እቲ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣቢሉ ኣብ ሞንጎ ተሳተፍቲ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝነጥፉ ተጋሩን ”ብሄረ ትግርኛ” ኤርትራዊያን ኣዚዩ ሰሓቢን ኣገዳሲን ናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ’’ብሄረ ኣግኣዚያን’’ ዝምልከት እዩ።

ገበሬሰላሰ

ዓሚ በዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ኣብ ጎንደርን ከባቢኡን ዝነብሩ ተጋሩ፡ ተጋሩ ብምዃኖም ጥራሕ በደል በፂሕዎም ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ብርክት ዝበሉ ተቐቲሎም፣ ንብረቶም ተወሪሱ፣ ገዝኦም ተቓፂሉ፣ ብዘስደምም መልክዑ ተበሳቢሶም፣ ልዕሊ 11 ሽሕ ተፈናቒሎም ወዘተ። እዙይ እንትኸውን መንግስቲ እቲ ኽልል (ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ) ኮፍ ኢሉ እነረኣየ እዩ፤ በቢብርኩ ዘለዉ ኣካላት ፀፅታ ክልል ኣምሓራ ንቲ ነገር ጠጠው ከብልዎ እናተገበኦም፤ ጠጠው ከብሉስ ይትረፍ የጋድዱን የተሓባብሩን ምንባሮም ህዝቢ ምስክር እዩ።

ብ ጌታቸው ኣረጋዊ

ሐዚ ዝኒሀ ኩነታት ዓድና እንትንርኦ ጠመተ ዝደሊ ነገር እዩ። ከም ሃገር ይኹን ከም ትግራይ ብትኹረት ክረኣዩ ዝግበኦም ነገራት እንዳበዝሑ እዮም። ብርግፅ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ዋላ ውልቀ ሰብ ከይዲ ለውጢ ግድን ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ንቲ ዝህሉ ለውጢ ዝኸውን ነገር እናሐሰብካ ምኻድ ዘይተርፍ እዩ።

ሓደ ሰብ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ እናዐበየ እንትኸድ በቢ ግዚኡ ዘድልይዎ ነገራት እናተለወጡ ስለ ዝኸዱ ንታ ዘላቶ ብርኪ ዕድመ ዝኸውን

Front 39 copy

ምስንዳእ፡ ገላዲዎስ ኣርኣያ (ዶ/ር)

ትርጉም፡ ኣቤል ጉዕሽ

 

እዚ ፅሑፍ እዚ ንህልው ዝተሓላለኸን ዝተወሳሰበን ኩነታት ፖለቲካ ኢትዮጵያን ዲያስፖራኣን ተበፃሒ ይገብር። እዚ ንምግባር ድማ ሓደሓደ ስነ ሓሳባውያን ሓተታታት እናልዓልካ ንፁርነት ንዝሓረሞ ፖለቲካ ኢትዮጵያን ዲያፖራኣን እናልዐለ ሕማቕ ባህሊ ፖለተካ ዓድና ናብ ዕርቀ ሰላምን ነባር ሃፍታም ሃገር በቆል ባህሊ ፖለቲካን ዝቕየረሉ መንገድታት እውን ይሕብር። ካብኡ ሓሊፉ እውን እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ፖለቲካ ዝተዘረገ ንክኸውን ዝገበረ ምኽንያትን እቲ ዝርጋን እቲ ናብ ገለ ተቓወምቲ ውድባት ውሽጢ ዓዲ ክኣትው ዝኸኣለሉ መንገድን እውን ንምርኣይ ተፈቲኑ ኣሎ።   

FB IMG 1499797036960

ዶ/ር ፍፁም በቀለ

ዶ/ር ፍፁም በቀለ ኣብ ሃገርና ካብ ዘለው ሰብ ሞያ ሕክምና ዓይኒ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ስሙይ በዓል ሞያ እዩ። ብደረጃ እንትርአ ካብዛ ሃገር እቲ ዝለዓለ ናይ ውልቀ ሕክምና ማእኸል ዝውንን እዩ ዶ/ር ፍፁም። ኣብ ከማ መቐለ ዝርከብ ፍፁም ብርሃን ማእኸል ሕክምና ዓይኒ በዓል ዋና እዩ ዶ/ር ፍፁም። ምስ ሕክምናን ሕማማትን ዓይኒ ብዝተኣሳረ ከምኡ እውን ብሓፈሽኡ ዘለዎ ህይወት ተሞኩሮ ኣካፊሉና ኣሎ እሞ ስናይ ንባብ ይኹነልኩም።

ውራይና፦ ኣተዓባብያኻን ብቖልዓኻ ዝነበረካ ናይ ኣመሃህራ ኩነታት፣ ገና ትምህርቲ ክትጅምር ከለኻ ዝነበረካ ዝንባለ እሰቲ ኣውገዐና?

20170511 111850

ብጀ. ፃድቃንን ጀ. ኣበበን(ጀቤ)

ሰደቓ ትሕዝቶ

መእተዊ፡-

1. ልምዓት፣ ዲሞክራሲን ሰላምን

2. ፖለቲካዊ ኩነታት

3.  ልምዓትናን ህልውናን አብ ሐደጋ ኣሎ

4.         ትግራይና ከመይ ነሰጉማ?

ሀ.         ብቐዳምነት ንውሽጥና ንርአ

       ፩. ብቁዕ ዝተወደበ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ክህልወና ንቃለስ

       ፪.  ጠንካራ መንግስቲ ትግራይ ክህልወና ንቃለስ

        ፫.  አብ ገፊሕ ፅንዓት ዝተመስረተ ናይ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ስትራቴጂ ተሓንፂፁ ንተግባራውነቱ ንረባረብ

       ፬.  እቲ ሓዱሽ ወለዶ ብዝተደራጀወን ዝቐልጠፈን መንገዲ ስልጣንን ሓላፊነትን ክረክብ     ንረባረብ

ለ.         ካብ ሕሉፍ ወያነና ንመሃር

ሐ.        ምስ ኢትዮጵያውያን አሕዋትና ንገስግስ

ኩነታትዓድናን  አንፈት  ቀፃሊ ጉዕዞናን

 

እቲ ህልው ኩነታት ዓድና ቀልብኻ ሂብካ ጠመተ ክትገብረሉ ዝሓትት ኮይኑ ስለ ዘሎ፤ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ቀልቢ ገይሩ ብዛዕባ ኩነታት ዓዱ እናዘተየ እዩ ምባል ይከኣል። ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ንቲ ዘሎ ከይዲ ተገዲሹ ዝተከታተሉለን እንታይ ንግበር ኢሉ ዝማየጠሉን (ብዝተበተነ) ኩነታት እዩ ዝኒሀ።

ጉዕሽ ወዲ ኣንከረ

እንተዘይንፅሕፍ ክንደይ ደስ ምበሎም። እንተዘይንዛረብ’ውን ደስ ምበሎም። እታ ዘላ ከምዘላ ክትቅፅል ደስ ይብላቶም። ዘረባን ፅሑፍን ከም ጦር ዝፈርሑ ሰበስልጣን ተፈጢሮም። እንተተዛሪብናን አንተፅሒፍናን፤ ነታ መጎድእ  ቁስሊ ዝኾነት ሰልጣኖም  ግራጭ ከምእንሰደላ ስለዝፈርሑ፤ ሰብ ስቕ ንኽብል ዝሃቡ ሂቦም ይጥብርዎ።  ዘመነ ዕዝምዝም፤ ዘመነ ድንዛዘ፤ ዘመነ ኣፍ ኣፍ ልጓም ክምስርቱ ዘይፈንቀልዎ ጉዕር የለን። ንሕና ግን ሰብ ደቂ ሰብ ኢና’ሞ ከይፀሓፍናን ከይተዛረብናን ክንድቅስ  ዘበት ኣይንኽእልን። ሓደ ክስጉም ብርኩ ሒዙ  እቲ ሓደ  ድማ ክቕይድ ምራን ቀደም ሒዙ ኣብ ቀራና መንገዲ ዝተፋጠጡሉ ዘመን።  መን ከምዝስዕር ጊዜ ሓያል ዳይና ክፈርድ እዩ። ስለዚ  ክንፅሕፍ ኢና።  

Front 36 1